Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-1 2020-01-06
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ, KADASTRO NR. 1801/0017:9

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ, KADASTRO NR. 1801/0017:9

 

2020 m. sausio      d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto b papunkčiu ir Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, 6.2. papunkčiu, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Marijampolės savivaldybei kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos naudojimo būdo 4,0001 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr.1801/0017:9, unikalus Nr. 4400-4850-3975) Marijampolėje, Vokiečių g. 15, pagal Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio  10 d. įsakymu Nr. DV-1682 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Marijampolės m. Vokiečių g. patvirtinimo“ patvirtintą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą ir sklypo plane nustatytas ribas, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise viešojo naudojimo poilsio objektams – daugiafunkcei  sporto arenai  statyti.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

Savivaldybės meras                                                                                                          

 

 

Regina Šimunskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

SUDERINTA

Administracijos direktorius Karolis Podolskis

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas Arvydas Bekeris

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ,

KADASTRO NR. 1801/0017:9

 

2019 m. gruodžio 18  d. Nr. AL- 9775 -(1.2.)

Marijampolė

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, patvirtinto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. DV-1682 „Dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto Marijampolės m. Vokiečių g. patvirtinimo“ įgyvendinimas.

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, priima sprendimus dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito  valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Valstybinės žemės sklypai perduodami savivaldybėms patikėjimo teise:

1) Vyriausybės nustatyta tvarka Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimu, suderintu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, šioms reikmėms:

a) viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui;

b) viešojo naudojimo poilsio objektams;

c) gatvėms ir vietiniams keliams;

d) komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti;

e) gyvenamiesiems namams statyti ir (ar) eksploatuoti;

f) ūkinei komercinei veiklai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybėms tvarkos patvirtinimo“ reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą.

Valstybinės žemės sklypai, perduodami patikėjimo teise savivaldybėms, turi būti suformuoti pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus  arba žemės valdos projektus.

Parengto sprendimo projekto tikslas – kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti patikėjimo teise  Marijampolės savivaldybei savivaldybės funkcijoms įgyvendinti - kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimui  (daugiafunkcei  sporto arenai statyti). Sporto arena – tai modernus daugiafunkcis kompleksas, kuriame bus  sudarytos visos sąlygos plėtoti sportinę ir kultūrinę veiklą, organizuoti aukšto lygio sporto ir meninius renginius, rengti miesto šventes ir kitus masinius renginius. Arena bus lengvai pritaikoma įvairių sporto šakų varžyboms, o sporto ir pramoginius renginius galės stebėti ne mažiau kaip 3000 žmonių.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą

Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą.

Nereikės

Kiek biudžeto lėšų pareikalaus ir kokie finansavimo šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-


 

 

Skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas

Arvydas Bekeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Šimunskienė

 

Į pradžią