Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-7 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

2020 m.          d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinio kultūros centro 2019 m. sausio 17 d. raštą Nr. R1-382 „Dėl valstybės turto perdavimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti perimti savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinio kultūros centro patikėjimo teise valdomą trumpalaikį ir ilgalaikį materialųjį turtą (bendra įsigijimo vertė 5700,- eurų), kuris bus naudojamas Marijampolės kultūros centro veikloje bendrajai gyventojų kultūrai ugdyti ir etnokultūrai puoselėti (priedas).

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių perimti 1 punkte nurodytą trumpalaikį ir ilgalaikį materialųjį turtą ir pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Dulskė, 90078

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


                                                                                                Marijampolės savivaldybės tarybos

                                                                                                2020 m. sausio     sprendimo Nr.

                                                                                                priedas

 

 

TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Perduodamo turto vieneto įsigijimo vertė (eurais)

Perduodamo turto bendra likutinė vertė (eurais)

1.

Suvalkietiška liemenė

1

80,00

80,00

2.

Suvalkietiškas sijonas

2

120,00

240,00

3.

Suvalkietiška prijuostė

4

170,00

680,00

4.

Liemenė

6

38,00

228,00

5.

Palaidinė

6

44,00

264,00

6.

Prijuostė

6

100,00

600,00

7.

Sijonas

6

118,00

708,00

8.

Pasijonis

8

25,00

200,00

9.

Palaidinė

6

58,00

348,00

10.

Liemenė

6

65,00

390,00

11.

Sijonas

1

112,00

112,00

12.

Prijuostė

5

120,00

600,00

13.

Sijonas

6

125,00

750,00

 

 

 

Iš viso:

5200,00

 

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Inventorinis numeris

Perduodamo turto vieneto įsigijimo vertė (eurais)

Perduodamo turto vieneto likutinė vertė (eurais)

Perduodamo turto bendra likutinė vertė (eurais)

1.

Trimitas Bb YTR-8310Z Yamaha

1

IT-001162

500,00

363,15

363,15

 

 

Bendra ilgalaikio ir trumpalaikio įsigijimo vertė 5700,00 eurų

 

______________________________

 


 

 


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinės kultūros centro 2019-12-17 raštą Nr. R1-382 „Dėl valstybės turto perdavimo“.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiama: šis turtas bus naudojamas Marijampolės kultūros centro veikloje bendrajai gyventojų kultūrai ugdyti ir etnokultūrai puoselėti.

Neigiamų pasekmių nebus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų keisti ir atšaukti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų lėšų nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos, Buhalterijos skyriaus vedėjos, Administracijos direktoriaus

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Buhalterijos skyriui, Marijampolės kultūros centrui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Dulskė, 90078

Į pradžią