Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-8 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR NETEISĖTAI GAUTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Projektas

2020-01-14 Nr. TR-8

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR NETEISĖTAI GAUTŲ KOMPENSACIJŲ  GRĄŽINIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio      d. Nr.

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, 17 straipsnio 4 dalimi, Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“, ir Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.                  Patvirtinti Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.                  Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 1-112 „Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

Vilija Šopienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje X;  TAR X

 

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Marijampolės savivaldybės tarybos

                                                                                                2020 m  sausio     d. sprendimu Nr.

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR NETEISĖTAI GAUTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja būsto  nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų (toliau-Kompensacija) skyrimo ir  mokėjimo tvarką, kompensacijų dydį ir neteisėtai gautų kompensacijų grąžinimo tvarką.

            2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau -  Įstatymas), Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ (toliau- Metodika) ir Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau-Tvarkos aprašas).

            3. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos  mokesčių dalies  kompensacijos mokamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui skirtų lėšų.

            4. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme apibrėžtas sąvokas.

           

II SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMAS

 

            5. Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatyme nurodytus reikalavimus.

            6. Asmenys ir šeimos, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje ar yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje, dėl Kompensacijos kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją.

            7. Asmenys ir šeimos, norėdami pasinaudoti šiomis paramos formomis, Savivaldybės administracijai pateikia Tvarkos apraše nurodytos formos prašymą ir pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Kartu  pateikiama sąlygoms, nuo kurių priklauso teisė į Kompensaciją, nustatyti reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, nurodytus Tvarkos apraše, išskyrus jeigu Savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis dokumentus ir (ar) duomenis gauna iš valstybės ir (ar) Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.

            8. Savivaldybės administracija gautą prašymą užregistruoja prašymo pateikimo dieną ir prašymą pateikusiam asmeniui įteikia informacinį lapelį. Jeigu kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikiami ne visi reikiami dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus, kurie turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos, įrašoma į informacinį lapelį.

            9. Jei nagrinėjant prašymą nustatomi prašymo ar papildomų dokumentų trūkumai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas prašyme nurodytu būdu informuoja asmenį apie nustatytus trūkumus ir nurodo mėnesio terminą nuo informavimo dienos jiems pašalinti.

            10. Jeigu asmuo  per Tvarkos 8 ir 9 punktuose nurodytą terminą pašalina nustatytus prašymo ar papildomų dokumentų trūkumus, prašymo nagrinėjimo terminai pradedami skaičiuoti nuo trūkumų pašalinimo dienos. Trūkumų nepašalinus laiku, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas priima sprendimą neteikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir asmeniui grąžina jo pateiktų dokumentų originalus.

11. Savivaldybės administracija ne elektroniniu būdu pateiktus prašymus registruoja socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS).

            12. Atsakingi darbuotojai, vadovaudamiesi Įstatymu, Metodika, Tvarkos aprašu ir Tvarka, nustato asmens ir šeimos teisę į Kompensaciją, nustato Kompensacijos teikimo laikotarpį ir apskaičiuoja Kompensacijos dydį.

            13. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kompensacijos mokėjimo ir įrašymo į  asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašą parengiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.  Sąrašas paskelbiamas Marijampolės savivaldybės interneto puslapyje.

            14. Kompensacija, jeigu priimtas sprendimas  ją mokėti, mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi  pasinaudoti kompensacija.

            15. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas iki kalendorinių metų pabaigos pagal Metodiką. Kitų kalendorinių metų pradžioje šis dydis perskaičiuojamas, jeigu keičiasi bazinis Kompensacijos dydis arba perskaičiavimo koeficientas. Jeigu asmuo ar šeima nepraranda teisės į Kompensaciją, atitinka Tvarkos 5 punkto reikalavimus ir pateikia prašymą, perskaičiuotos kompensacijos mokėjimas pratęsiamas iki kalendorinių metų pabaigos.

            16. Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį (mokant pirmą kartą, savivaldybės administracija apmoka už visą laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ir šeimos kreipimosi pasinaudoti Kompensacija) ir pervedama ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 25 kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu – tiesiogiai nuomotojui.

            17. Jei asmenys ir šeimos, nuomoja būstą iš fizinio ar juridinio asmens (išskyrus Savivaldybės būstą), kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra didesnis kaip 8 kvadratiniai metrai, mokama Kompensacija, apskaičiuojama tik pagal asmeniui ar šeimos nariui nustatytą tinkamo būsto naudingojo ploto normatyvą. Kompensacija negali viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dydžio.

            18. Asmenims ir šeimoms Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas ir asmenys ir šeimos iš asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašų išbraukiami, kai:

            18.1. kai asmeniui ar šeimai išsinuomojamas socialinis būstas;

            18.2. kai asmuo pateikia rašytinį prašymą nutraukti Kompensacijos mokėjimą;

            18.3. asmuo ar šeima įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatyme;

18.4. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatyme numatytus metinių pajamų ir turto dydžius; 

            18.5. asmuo ar šeima , pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos), nepateikė Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos;

            18.6. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota ir nepratęsiama ar nesudaroma nauja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis;

18.7. per 3 mėnesius nuo Kompensacijos mokėjimo sustabdymo įstatyme nustatytu atveju skolininkas nepadengia įsiskolinimo už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą ir nepateikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 ir 6.91 straipsniuose nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą.

            19. Asmenims ir šeimoms, kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio sumą, Kompensacijos mokėjimas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu stabdomas iki bus padengtas įsiskolinimas arba pateikta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Kompensacijos mokėjimas atnaujinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu,  asmeniui ar šeimai pateikus  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.90 ir 6.91 straipsniuose nurodytą garantiją, atitinkančią įsiskolinimo sumą. Atnaujinus Kompensacijos mokėjimą, Kompensacija išmokama ir už laikotarpį, kai Kompensacijos mokėjimas buvo sustabdytas.

            20. Asmenys ir šeimos apie priimtą sprendimą dėl Kompensacijos mokėjimo, nutraukimo, sustabdymo ar atnaujinimo yra informuojamos registruotu laišku ( jeigu asmens ar šeimos prašyme nenurodytas kitas informavimo būdas), išsiunčiant administracijos direktoriaus įsakymo kopiją, per 5 darbo dienas.

 

III SKYRIUS

NETEISĖTAI GAUTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMAS

 

            21. Nustačius, kad asmenys ar šeimos Kompensaciją gavo neteisėtai, nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis, ar kompensacijos teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į Kompensaciją praradimą, neteisėtai gauta Kompensacija turi būti grąžinta visa iš karto arba, asmens rašytiniu prašymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, - dalimis.

            22. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl neteisėtai gautos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis sprendimas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            23. Atsakingi darbuotojai priima fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, prašymus ir sudaro šių asmenų siūlomų išnuomoti būstų sąrašą. Jei fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, sutinka,  informacija apie tokius būstus (tai, ką sutinka paskelbti fizinis ar juridinis asmuo) per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

            24. Ši tvarka gali būti keičiama, papildoma ir atnaujinama Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

            25. Šalių ginčai dėl Tvarkos taikymo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________________________

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO IR PERMOKĖTOS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.               d. Nr.   -     

Marijampolė

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtos kompensacijos grąžinimo  tvarkos aprašo patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Pasikeitė Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ ir Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Aprašas atitiks galiojančius teisės aktus.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimas nereikalauja savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Birutė Domarkienė.

Sprendimą pateikti

Turto valdymo skyriui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Pridedama.

Lyginamasis variantas

Nėra.

____________________________

 

Vilija Šopienė

Į pradžią