Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-9 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. sausio    d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2019-10-24 protokolą Nr. K-500, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą (pridedama).

2. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Bagdanavičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio    d. sprendimu Nr. 1-

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (toliau – Programa) yra tikslinė programa, kurios pagrindinė paskirtis – įgyvendinant įvairias sveikatinimo priemones bei kuriant saugią aplinką, gerinti savivaldybės gyventojų sveikatą.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Programos tikslai, uždaviniai ir priemonės nustatytos, atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ataskaitos rezultatus.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

4. Marijampolės savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, gyventojų skaičius mažėja, o populiacija sensta. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2019 m. pradžioje Marijampolės savivaldybėje gyveno 54 090 gyventojai t.y. 510 gyventojais mažiau nei 2018 m. Per 2015–2019 m. laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 6,8 proc. Analizuojant gyventojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, pastebima, kad pastaraisiais metais mažėja jaunesnių gyventojų ir daugėja gyventojų, kurių amžius yra nuo 45 m. ir daugiau metų. Senstant populiacijai mažėja dirbančių žmonių skaičius, didėja sveikatos priežiūros ir socialinės globos poreikis, taip pat išlaidos sveikatos priežiūrai, nes didėja sergamumas, ypač lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

5. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, sveikatos būklę lemia: 50 proc. žmonių gyvensena, 20 proc. genetinis paveldimumas, 20 proc. supanti aplinka ir 10 proc. sveikatos priežiūros tarnybų veikla.

6. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad 98 proc. mirčių išsivysčiusiose pasaulio šalyse lemia 7 rizikos veiksniai: padidėjęs kraujospūdis, tabakas, cholesterolis, antsvoris, nepakankamas šviežių daržovių ir vaisių vartojimas, fizinės veiklos trūkumas ir nesaikingas alkoholio vartojimas. Tai pagrindiniai rizikos veiksniai, lemiantys lėtines neinfekcines ligas (toliau – LNL). Lietuvoje 18 proc. mirčių yra susijusios su tabako vartojimu, 12 proc. – su nepakankamu vaisių ir daržovių vartojimu, 11 proc. – su alkoholio vartojimu, 10 proc. – su antsvoriu, 9 proc. – su fizinės veiklos stoka.

7. Išsamūs Marijampolės savivaldybės gyventojų sergamumo, mirtingumo, ligotumo, aplinkos, asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, prevencinių programų aktyvumo ir kiti sveikatą įtakojantys duomenys, analizės rezultatai yra pateikti Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitoje.

8. Planuojant, organizuojant ir vykdant įvairias programas ir priemones, svarbu atsižvelgti į nustatytus sveikatinimo veiklos prioritetus.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

9. Programos tikslas – remti Marijampolės savivaldybėje vykdomas visuomenės sveikatinimo priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką.

10. Programos uždaviniai:

10.1. formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius;

10.2. stiprinti gyventojų psichinę sveikatą, vykdyti psichikos sutrikimų ir savižudybių prevenciją;

10.3. stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą;

10.4. vykdyti užkrečiamųjų ligų prevenciją;

10.5. vykdyti sveikatinimo priemones, gerinančias aplinkos kokybę ir užtikrinančias saugią, nekeliančią grėsmės žmonių sveikatai aplinką.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

11. Programos prioritetus nustato Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitą, esamas problemas ir gyventojų sveikatos būklę.

12. Programos prioritetinės kryptys:

12.1. šeimos sveikatos stiprinimas;

12.2. užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;

12.3. gyvenamosios aplinkos sveikatinimas.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

13. Programos finansavimo šaltiniai:

13.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

13.2. 20 proc. Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

13.3. savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos;

13.4. praėjusių metų Programos lėšų likutis;

13.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

14. Programos priemones įgyvendins konkurso būdu atrinktos, savivaldybės įstaigos, bendruomenės ir kitos visuomeninės organizacijos – programos vykdytojai, bei Savivaldybės administracija vykdant viešuosius pirkimus.

15. Lėšos sveikatinimo priemonėms įgyvendinti skiriamos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Programos vykdytojų parengtų projektų veiklos remiamos, pasirašius sutartis su Savivaldybės administracija. Vykdytojai yra atsakingi už veiklai pasirinktų renginių aktualiomis sveikatos temomis organizavimą (paskaitos, popietės, diskusijos, akcijos, konsultacijos, įvairios užimtumo formos, edukacinės išvykos ir kita), informacijos apie sveikatinimo programų vykdymo teikimą savivaldybės gyventojams per žiniasklaidos priemones, tinkamą lėšų panaudojimą ir savalaikį ataskaitų teikimą Savivaldybės administracijai.

 

 

VII SKYRIUS

PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

16. Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

16.1. finansuotų sveikatinimo projektų skaičius;

16.2. organizuotų sveikatinimo renginių skaičius;

16.3. savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatinimo renginiuose, skaičius;

16.4. atliktų aplinkos tyrimų skaičius.

 

VIII SKYRIUS

LAUKIAMI REZULTATAI

 

17. Programos įgyvendinimas padės stiprinti ir gerinti gyventojų sveikatą, leis sumažinti gyventojų sergamumą, kurį lemia neteisinga žmonių gyvensena, elgsena, neigiami aplinkos veiksniai.

18. Pagerės gyventojų informuotumas apie sveikatą žalojančius veiksnius ir ligų profilaktiką, bus formuojamas teigiamas gyventojų požiūris į sveiką gyvenseną, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.

 

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

19. Už Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą ir lėšų tinkamą, efektyvų  panaudojimą atsako programos priemones įgyvendinantys asmenys (įstaigos ar organizacijos, į kurios sąskaitą pervedami pinigai, vadovas).

20. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos Sveikatos priežiūros skyrius.

21. Metinė Programos priemonių ataskaita aptariama ir įvertinama Marijampolės savivaldybės bendruomenės sveikatos taryboje bei tvirtinama Savivaldybės taryboje.

22. Už Programos lėšų apskaitą atsako Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Šią programą tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba.

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio    d. sprendimu Nr. 1-

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA

 

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2019 metais įgyvendinti 40 projektų. Finansuotos programos, kurių priemonės skirtos psichikos sveikatos stiprinimui, sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo skatinimui, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui, alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, užkrečiamųjų ligų prevencijai, informacijos sklaidai. Šių priemonių gyvendinimui panaudota 33 170 Eur.

Siekiant užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką ir sumažinti aplinkos veiksnių, turinčių įtakos gyventojų sveikatai bei gyvenimo kokybei, 2019 metais buvo vykdytos 2 priemonės: vykdyta triukšmo stebėsena (atlikti triukšmo matavimai 35 taškuose) ir 6 maudymosi vietų vandens kokybės stebėsena bei viešinimas. Taip pat visiems naujagimiams, gimusiems VšĮ Marijampolės ligoninė, ir jų tėvams dovanojamos knygelės „Mūsų vaikas“, finansuojamos iš Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Šių priemonių gyvendinimui panaudota 3030 Eur.

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

33,5

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

2,7

Iš viso:

36,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

 

 

 

 

 

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

2.1

aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena)

2

2,007

2,007

 

 

 

 

 

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

2.1.

užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

1

0,7

0,7

2.3.

burnos higiena ir sveikata

-

-

-

2.4.

sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija

17

7,88

7,88

2.5.

fizinio aktyvumo skatinimas

11

14,868

14,868

2.6.

lytinė sveikata

-

-

-

2.7.

nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo)

-

-

-

2.8.

psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

4

3,85

3,85

2.9.

sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.)

3

3,06

3,06

2.10.

visuomenės sveikatos stebėsena

1

0,45

0,45

2.11.

kitos sritys

3

2,356

2,356

4. Kita

 

 

1

1,023

1,023

 

 

Iš viso lėšų:

36,2

36,2

 

 

 


 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir Marijampolės savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Tarybos sprendimo projekto tikslas - patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą ir Marijampolės savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaitą.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktas reglamentuoja, jog savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kontroliuoja jai skirtų lėšų naudojimą ir tvirtina jų panaudojimo ataskaitą.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa yra pagrindinis savivaldybės sveikatinimo projektų rengimo ir įgyvendinimo finansavimo šaltinis.

Programos lėšos skiriamos: visuomenės sveikatos programoms įgyvendinti; sveikatos ugdymo ir mokymo programoms finansuoti; priemonėms, mažinančioms neigiamą aplinkos taršos poveikį gyventojų sveikatai.

Atsižvelgiant į visuomenės sveikatos priežiūros Marijampolės savivaldybėje situaciją, savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius, Bendruomenės sveikatos taryba nustatė programos prioritetus: šeimos sveikatos stiprinimas; užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė bei gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (2019-10-24 posėdžio protokolas Nr. K-500).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-656Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ parengta Marijampolės savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo ataskaita.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Priėmus pateiktą tarybos sprendimo projektą, Savivaldybės viešosios bei biudžetinės įstaigos, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai asmenys, galės vykdyti sveikatinimo programas ir padės įgyvendinti sveikatos stiprinimo uždavinius savivaldybėje.

Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai teisės aktų nustatyta tvarka skiriama 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

Projektas turi būti suderintas

Vyriausiuoju kalbos tvarkytoju, Teisės skyriumi

Pranešėjas

Inga Bagdanavičienė

Sprendimą pateikti

Sveikatos priežiūros skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra.

Lyginamasis variantas

Nėra.

 

 

 

Skyriaus vedėja - savivaldybės gydytoja

 

Inga Bagdanavičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Bagdanavičienė

Į pradžią