Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-11 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ

 

2020 m.          d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų prašymus bei siekdama ekonomiškiau naudoti biudžeto lėšas, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Leisti nevykdyti ikimokyklinio ugdymo programos:

1.1. nuo 2020 m. liepos 1 d. iki liepos 31 d. šioms įstaigoms:

            1.1.1. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas;

1.1.2.  Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“;

1.1.3. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“;

1.1.4. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“;

1.1.5. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Varpelis“;

1.1.6. Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai-daugiafunkciam centrui;

1.1.7. Marijampolės mokyklai-darželiui „Želmenėliai“;

1.1.8. Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui.

1.2.nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki rugpjūčio 31 d. šioms įstaigoms:

            1.2.1. Marijampolės vaikų darželiui „Linelis“;

            1.2.2. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Rasa“;

            1.2.3. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Rūta“;

            1.2.4. Marijampolės mokyklai-darželiui „Pasaka“;

            1.2.5. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Vaivorykštė“;

            1.3. nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. šioms įstaigoms:

1.3.1. Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Igliaukos ir Šventragio ikimokyklinio ugdymo skyriams;

1.3.2. Marijampolės sav. Patašinės universaliam daugiafunkciam centrui.

1.4. nuo 2020 m. birželio 25 d. iki rugpjūčio 31 d.  Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupei.

2.      Įpareigoti ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorius:

2.1.informuoti bendruomenės narius, vaikų tėvus apie ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų darbą vasaros mėnesiais;

2.2.tarpininkauti sprendžiant laikiną vaikų priėmimą vasaros mėnesiais į ugdymą vykdančias įstaigas ir operatyviai spręsti klausimus, susijusius su vaikų nukreipimu į jas;

2.3.palikti dirbti mokyklos vadovo nuožiūra reikalingus darbuotojus, kad mokykla būtų tinkamai paruošta naujiesiems mokslo metams.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė, (8 343) 90 076

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ

 


Projekto pavadinimas

Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo „Dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų darbo vasarą“ projektas parengtas atsižvelgiant į ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų vadovų prašymus, šių įstaigų tarybų nutarimus bei siekiant ekonomiškiau naudoti biudžeto lėšas.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

1. Taupomos ikimokykliniam ugdymui skirtos lėšos.

2. Įstaigos tinkamai pasiruoš naujiems mokslo metams.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

 

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Projektas turi būti suderintas

Bendrojo skyriaus specialistas, Teisės skyriaus vedėja, Finansų skyriaus vedėja, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui ir visoms sprendime paminėtoms švietimo įstaigoms

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Ikimokyklinio ugdymo programos nevykdymą vasarą aptarė ir pritarė mokyklų tarybos.

Liepos mėnesį Marijampolės savivaldybėje dirbs vaikų darželis „Linelis“, vaikų lopšeliai-darželiai: „Vaivorykštė“, „Pasaka“;, „Rūta“, „Rasa“. Tikimės, jie talpins visus norinčius lankyti ikimokyklines grupes liepos mėnesį. Šios mokyklos ugdymo programos nevykdys rugpjūčio mėnesį.

Rugpjūtį dirbs liepos mėnesį ugdymo programos nevykdę įstaigos: lopšeliai-darželiai „Ąžuoliukas“,  „Nykštukas“, „Šypsenėlė“, „Šaltinėlis“, „Varpelis“, mokykla-darželis „Želmenėliai“, „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras; Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Patašinės daugiafunkcis centras, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Šventragio ir Igliaukos ikimokyklinio ugdymo skyriai ikimokyklinio ugdymo programos nevykdys liepos ir rugpjūčio mėnesiais,  Sasnavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė – nuo birželio 25 dienos iki rugpjūčio 31 d.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 


__________________________

Asta Vaznienė, 90 076

Į pradžią