Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-13 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL BEATOS VALUNGEVIČIENĖS SKYRIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS, LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BEATOS VALUNGEVIČIENĖS SKYRIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS, LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

2020 m. sausio    d. Nr. 1-

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 42 straipsniu, 67 straipsniu, 101 straipsnio 1 dalimi, 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-216 „Dėl konkurso Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“, Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms užimti konkurso komisijos posėdžio 2019-12-19 protokolą Nr. K-612, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. gruodžio 30 d. pažymą Nr. 14R-41846 „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-01-09 raštą Nr. 4-01-145 „Dėl informacijos apie Beatą Valungevičienę pateikimo“, Beatos Valungevičienės 2020 m. sausio 10 d. prašymą „Dėl priėmimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Paskirti Beatą Valungevičienę Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktore nuo 2020 m. vasario 3 d. penkeriems metams.

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą pasirašyti terminuotą darbo sutartį su Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktore Beata Valungevičiene penkeriems metams.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijai (adresu: L.Sapiegos g. 12, Kaunas) Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL BEATOS VALUNGEVIČIENĖS SKYRIMO Į MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS, LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Beatos Valungevičienės skyrimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos konkursas įvyko 2019 m. gruodžio 19 d. Konkursas organizuotas vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimo projekto rengimą lėmė tai, kad konkurso metu buvo išrinktas laimėtojas. Darbo sutartis su laimėjusiu asmeniu sudaroma ir jis priimamas į pareigas per 30 kalendorinių dienų po to, kai yra gauta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta informacija apie konkursą laimėjusį asmenį ir yra pateikta pažyma dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 4 dalį, jei švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 1 dalį.

Konkursą laimėjusi Beata Valungevičienė 2020 m. sausio 10 d. pateikė prašymą dėl skyrimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigas nuo 2020 m. vasario 3 d., po to kai buvo gauta informacija iš aukščiau minėtų institucijų apie asmenį siekiantį užimti švietimo įstaigos vadovo pareigas.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

2020 m. vasario 3 d. bus paskirtas Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorius.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Mėnesio pareiginė alga mokama iš Marijampolės moksleivių kūrybos centrui skirtų asignavimų.

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Pranešėjas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Teisės skyriui, Finansų ir strateginio planavimo skyriui, Komunikacijos skyriui, Informacinių technologijų skyriui, Marijampolės moksleivių kūrybos centrui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Prašymą dalyvauti atrankoje pateikė viena pretendentė - Beata Valungevičienė, pateikusi visus reikiamus dokumentus Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms užimti, atitikusi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir pakviesta dalyvauti atrankoje. Beata Valungevičienė pripažinta atrankos konkurso Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms užimti laimėtoja.

Beata Valungevičienė pedagoginę veiklą pradėjo 2001 m. ir iki šiol dirba Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje, anglų kalbos mokytoja eksperte, nuo 2005 m. iki 2010 m. meilės Lukšienės švietimo centre, metodininke, nuo 2008 m. iki dabar individualios įmonės „L.T.T.“ savininkė-direktorė, nuo 2017 m. iki 2019 m. Seimo nario visuomeninė konsultantė švietimo klausimais. Beatos Valungevičienės pedagoginio darbo stažas – 19 metai.

Beata Valungevičienė 2005 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir įgijo anglų filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2010 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir jai suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. 2013 m. Beatai Valungevičienei suteikta anglų kalbos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Priedai:

STT 2020-01-09 pažyma Nr. 4-01-145;

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM 2019-12-30 pažyma Nr. 14R-41846

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Į pradžią