Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-14 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 7 ir 8 punktais, Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros 2020-01-09 raštą Nr. SD-22 „Dėl konkurso atrankos datos suderinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Paskelbti 2020 m. vasario 3 d. konkursą Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

            2. Nustatyti Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos konkurso posėdžio datą - 2020 m. gegužės 28 d.

            3. Nurodyti  Marijampolės savivaldybės administracijos:

            3.1. Informacinių technologijų skyriaus vedėjui Sauliui Šimukauskui įdėti 2020 m. vasario 3 d. konkurso Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti pagrindinį skelbimą Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje (1 priedas);

            3.2. Komunikacijos skyriaus vedėjai Neringai Tumelienei papildomai paskelbti skelbimą į artimiausią regioninio laikraščio – Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ numerį (2 priedas).

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Įsakymą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m.  sausio       d.

sprendimo Nr. 1-

1 priedas

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

S K E L B I M A S

 

             Marijampolės savivaldybės taryba skelbia konkursą Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

            Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.      Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2.      Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1.             turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros sąrašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. Bendrąsias kompetencijas (savybes, nuostatas, žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kuriais paremta visa vadovo veikla):

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo.

3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

3.3. Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamas lygio, o kitų kompetencijų – ne žemesnio kaip silpnas lygio.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį  arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

            Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

            1. Prašymą dalyvauti konkurse.

            2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

            3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

   4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

             5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

            6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

            7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

            8. Buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

   9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

            Pretendentai dokumentus turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės  skyriuje (416 kabinetas, J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė) tiesiogiai, registruotu laišku adresu: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307  Marijampolė arba elektroniniu paštu: odeta.podolskiene@marijampole.lt ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 13 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar  nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

            Konkurso paskelbimo data – 2020 m. vasario 3 d.

            Atrankos data - 2020 m. gegužės 28 d. Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

            Telefonas pasiteiravimui -  (8 343) 90 030.

 

_____________________

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio    d.

sprendimo Nr. 1-

2 priedas

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

S K E L B I M A S

 

Marijampolės savivaldybės taryba skelbia konkursą Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data - 2020 m. vasario 3 d., atrankos data – 2020 m. gegužės 28 d.

Daugiau informacijos:  nuoroda į pagrindinį skelbimą Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO

 

 

Projekto pavadinimas

Dėl konkurso Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

2019 m. rugsėjo 1 d. buvo paskelbtas konkursas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Konkursas vyko 2019 m. gruodžio 16 d., dalyvavo vienas pretendentas, tačiau atrankos nelaimėjo, nes nesurinko reikiamo vertinimo balų vidurkio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 5 ir 7 punktais, Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, Taryba turi skelbti konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti, tam kad konkurso būdu būtų paskirtas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos direktorius penkerių metų kadencijai.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Bus paskirtas įstaigos vadovas, užtikrintas tinkamas įstaigos funkcionavimas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Konkurso organizavimui ir vykdymui papildomų lėšų nereikės

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Pranešėjas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Teisės skyriui, Komunikacijos skyriui, Informacinių technologijų skyriui, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijai.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalis nurodo, kad Valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, švietimo įstaigos vadovą viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia, viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos (jo) įgaliotas asmuo.

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

 

_________________________

 

Rūta Šulčė

Į pradžią