Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-17 2020-01-15
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

2020 m. sausio    d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašą, suderintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m.  lapkričio 25  d. sprendimu Nr. 1-311 „Dėl  Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui didžiausią leistiną pareigybių skaičių 23,75 (dvidešimt tris ir 0,75 pareigybės).

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 1 d.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė, 90 076

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašą, suderintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m.  lapkričio 25  d. sprendimu Nr. 1-311 ir Marijampolės kraštotyros muziejaus kreipimąsi.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiama. Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus muziejininkams ir direktorei bus sudaryta galimybė pasiūlyti darbą Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje.

Neigiama. Ne visiems Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus darbuotojams bus pasiūlytas darbas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

 Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejaus buhalterei reikės išmokėti teisės aktų nustatyta tvarka vieno mėnesio išeitinę kompensaciją  apie 500 eurų.

Projektas turi būti suderintas

Bendrojo skyriaus specialistas, Teisės skyriaus vedėja, Finansų skyriaus vedėja, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui, Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejui, Marijampolės kraštotyros muziejui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Iki reorganizacijos Marijampolės kraštotyros muziejuje yra 21,75 pareigybės, o Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus muziejuje 3,5 pareigybės.

  Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui prašome patvirtinti 23,75 pareigybės.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 


__________________________

 

Asta Vaznienė, 90 076           

Į pradžią