Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-18 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.              d. Nr.

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Iš dalies pakeisti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ ir jo 4.3, 4.4, 8, 9, 11 ir 21 punktus ir juos išdėstyti taip:

,,4.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus šio Aprašo 11 punkte  nustatytą atvejį;

            4.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus šio Aprašo 11 punkte  nustatytą atvejį;“

,,8.  Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

            9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.“

 ,,11. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Savivaldybių, kurių administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose bus organizuojamas nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

,,21. Piniginės paramos skyriaus specialistai, atsakingi už socialinę paramą mokiniams, remdamiesi seniūnijų specialistų pateiktais dokumentais ir surinkę dokumentus, esančius savivaldybės administracijos duomenų bazėje, atspausdina išvadą dėl teisės į socialinę paramą mokiniams ir parengia sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo projektą.“

2.    Iš dalies pakeisti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ ir jo 11 punktą  ir jį išdėstyti taip:

,,11. Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.“

3.    Nustatyti, kad šio sprendimo 2 dalimi keičiamas Aprašo 11 punktas įsigalioja nuo 2020-09-01.

4.    Iš dalies pakeisti Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ ir jo 13 punktą  ir jį išdėstyti taip:

,,13. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus Kreipimosi dėl socialinės paramos  mokiniams tvarkos aprašo 11 punktą.“

5.    Iš dalies pakeisti Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ ir jo 9 ir 10 punktus  ir juos išdėstyti taip:

,,9. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais, išskyrus Aprašo 6 punkte nustatytą atvejį.

10.    Parama mokinio reikmenims įsigyti privalo būti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Bružinskaitė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PINIGINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas  Nr. XIII-2603

Projekto tikslas - tvarkos aprašuose įgyvendinti pasikeitusių teisės aktų  nuostatas.   

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės – įtvirtinta teisė į nemokamus pietus mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Paramą mokinio reikmenim įsigyti socialinę riziką patiriantiems asmenims bus galima teikti pinigine forma, rekomendavus atvejo vadybininkui ar socialiniam darbuotojui.

Didesnės išlaidos mokykloms.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžeto dotacija savivaldybės biudžetui

Projektas turi būti suderintas

Su Teisės skyriumi

Pranešėjas

Vida Bružinskaitė

Sprendimą pateikti

Seniūnijoms, Piniginės paramos skyriui, Marijampolės socialinės pagalbos centrui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Pagrindiniai pakeitimai:

1. Numatyta, kad mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galės gauti nemokamus pietus ir tuo atveju, jeigu jie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Buvo:

 

Po pakeitimo:

 

4.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose;

 

 

4.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

 

 

13. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

 

 

4.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus šio Aprašo 11 punkte  nustatytą atvejį;

4.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus šio Aprašo 11 punkte  nustatytą atvejį.

13. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus Kreipimosi dėl socialinės paramos  mokiniams tvarkos aprašo 11 punktą.

 

2. Nuo 2020-01-01 iki 2020-08-31  įtvirtinta teisė į nemokamus pietus mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą 5 savivaldybės mokyklose (Marijampolės mokykla-darželis ,,Želmenėliai“, Marijampolės ,,Smalsučio“ pradinė mokykla, Marijampolės Petro Armino progimnazija, Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla, Marijampolės sav. Kazio Borutos gimnazija), kuriose vaikai maitinami savitarnos principu:

Buvo:

 

Po pakeitimo iki 2020-08-31

 

11. Šio Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Perkelta į 8 ir 9 punktus.

 

 

 

11. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Savivaldybių, kurių administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose bus organizuojamas nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 

3. Nuo 2020-09-01 įteisinti nemokami pietūs visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą  ir pirmokams

Buvo iki 2020-08-31:

 

Po pakeitimo nuo 2020-09-01:

 

11. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Savivaldybių, kurių administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose bus organizuojamas nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

11. Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

 

4. Numatyta, kad parama mokinio reikmenims įsigyti socialinę riziką patiriantiems  asmenims, galės būti teikiama ir pinigine forma.

 

Buvo:

 

Po pakeitimo:

 

10. Parama mokinio reikmenims įsigyti privalo būti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką,

10. Parama mokinio reikmenims įsigyti privalo būti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.

5. Padaryti redakcinio pobūdžio pakeitimai

Buvo:

 

Po pakeitimo:

 

8.  Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

 

 

 

9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus  ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

 

 

 

9. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais, išskyrus Aprašo 10.6 punkte nustatytą atvejį.

 

 

8.  Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

9. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais, išskyrus Aprašo 6 punkte nustatytą atvejį.

 

 

6. Socialinės paramos mokiniams sprendimai pradėti rengti elektroninėje erdvėje, t.y. SPIS programoje.

 

21. Piniginės paramos skyriaus specialistai, atsakingi už socialinę paramą mokiniams, remdamiesi seniūnijų specialistų pateiktais dokumentais ir surinkę dokumentus, esančius savivaldybės administracijos duomenų bazėje, atspausdina išvadą dėl teisės į socialinę paramą mokiniams ir parengia Administracijos direktoriaus įsakymo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo projektą.

 

21. Piniginės paramos skyriaus specialistai, atsakingi už socialinę paramą mokiniams, remdamiesi seniūnijų specialistų pateiktais dokumentais ir surinkę dokumentus, esančius savivaldybės administracijos duomenų bazėje, atspausdina išvadą dėl teisės į socialinę paramą mokiniams ir parengia sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo projektą

 

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

+

Lyginamasis variantas

 

 

 

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Bružinskaitė

 

 

 

Į pradžią