Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-19 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI

 

2020 m.          d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2020 sausio 7 d. raštą Nr. S2-38 „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo“ , Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Pritarti Papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą.

            2. Skirti Savivaldybės 2020 m. biudžete 52000 (penkiasdešimt du tūkstančius eurų) savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų vidutiniam darbo užmokesčiui padidinti.

            3. Įgalioti Savivaldybės merą Povilą Isodą pasirašyti Papildomą susitarimą prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė, (8 343) 90 076

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI

 


Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo papildomam susitarimui

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo „Dėl pritarimo papildomam susitarimui“ projektas parengtas atsižvelgiant į Kultūros misterijos  kvietimą pasirašyti Papildomą susitarimą prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą ir skirti papildomų lėšų.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

Papildomas susitarimas ir skirti 52000 eurų leis kartu su valstybės indėliu savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų vidutinį darbo užmokestį padidinti 10 procentų.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

-

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

52000 eurų Savivaldybės biudžeto ir 121000 eurų Valstybės indėlis.

Projektas turi būti suderintas

Bendrojo skyriaus specialistas, Teisės skyriaus vedėja, Finansų skyriaus vedėja, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui, Kultūros ministerijai

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

2018 m. spalio 4 d. dauguma savivaldybių pasirašė Memorandumą dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą nuo 2019 m. sausio 1 d.

 Siekiant, kad savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų vidutinis darbo užmokestis didėtų kaip ir visų viešojo sektoriaus kultūros ir meno darbuotojų, t.y. 10 proc., Kultūros ministerija prašo savivaldybės prisidėti ir savivaldybių 2020 m. biudžetuose tikslingai numatyti lėšų bei pasirašyti Papildomą susitarimą.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos pritarimo negauta.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

Papildomas susitarimas

Papildomas susitarimas prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą

 


__________________________

 

Asta Vaznienė, 90 076

Į pradžią