Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-22 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 3 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalimi, 5 straipsniu ir priedėlio „I. Valstybės politikų pareiginės algos“ 5.1. eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Tvirtinti nuo 2020 m. sausio 1 d. Marijampolės savivaldybės mero pareiginės algos koeficientą 18,6 bazinio dydžio.

2. Mokėti Marijampolės savivaldybės merui Povilui Isodai:

2.1. nuo 2020 m. sausio 1 d. pareiginę algą pagal nustatytą pareiginės algos koeficientą 18,6 bazinio dydžio du kartus per mėnesį: vieną dalį – einamojo mėnesio 19-25 dienomis, likusią dalį – sekančio mėnesio 4-7 dienomis pervedant į asmeninę banko sąskaitą;

2.2. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kurį sudaro 1 procentas valstybės politiko pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 12 d. įskaitytinai 6 procentus, nuo 2020 m. sausio 13 d. – 7 procentus.

3. Pripažinti nuo 2020 m. sausio 1 d. netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. 1-135 „Dėl Marijampolės savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo projekto rengimą lėmė tai, kad 2019 m. gruodžio 20 d. buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2751, kurio nuostatos dėl valstybės politikų pareiginės algos ir priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą nustatymo ir mokėjimo įsigaliojo nuo 2020 metų sausio 1 d. Todėl Savivaldybės merui turi būti naujai patvirtintas pareiginės algos koeficientas ir priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Marijampolės savivaldybės merui bus patvirtintas pareiginės algos koeficientas ir nustatytas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą pagal naujai patvirtintus ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusius teisės aktus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. 1-135 „Dėl Marijampolės savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

nuo 2020 m. sausio 1 d. nustatomas pareiginės algos koeficientas 18,6 bazinio dydžio (0,6 koeficiento didesnis nei iki 2020-01-01) ir 6 procentų priedas iki 2020 m. sausio 12 d., 7 procentų priedas nuo 2020 m. sausio 13 d. už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Pranešėjas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Sprendimą pateikti

Teisės skyriui, Buhalterijos skyriui, Marijampolės savivaldybės merui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 Įstatymo 5 straipsnyje nurodoma, kad valstybės politikams ir valstybės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nurodytą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, apskaičiuojamą Vyriausybės nustatyta tvarka. Priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą sudaro 1 procentas valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus, tačiau šio priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos. Iki 2020 metų šį priedą sudarė 3 procentai valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus metus.

Įstatymo priedėlyje pakeisti ir nustatyti Savivaldybių merų ir merų pavaduotojų pareiginių algų koeficientai. Marijampolės savivaldybės mero pareiginės algos koeficientas nustatytas pagal savivaldybės teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių (nuo 50 tūkst. iki 100 tūkst. gyventojų) nuo 2020 m. sausio 1 d. yra 18,60 bazinio dydžio. Iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo Marijampolės savivaldybės mero pareiginės algos koeficientas buvo 18 bazinio dydžio.

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Į pradžią