Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-23 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO SĄLYGŲ APRAŠO DERINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO SĄLYGŲ APRAŠO DERINIMO

 

2019 m.          d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 punktu, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 11 ir 14 punktais, atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 5 ir 17 punktus, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.     Derinti Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie  Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašą (pridedama).

2.         Įpareigoti Marijampolės jaunimo mokyklos direktorę Džionatę Samuolienę ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktorių Arūną Kiulkį pasirašyti Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašą.

3.         Įpareigoti Marijampolės jaunimo mokyklos direktorę Džionatę Samuolienę:

3.1. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti viešai ir raštu pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams apie Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašą;

3.2. ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. raštu pranešti kiekvienam Marijampolės jaunimo mokyklos mokiniui apie Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Saulius Pangonis, (8 343)  90 067

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio     d. sprendimo Nr.

 

 

MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Marijampolės jaunimo mokyklos (toliau – reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – aprašas) nustato reorganizuojamos įstaigos reorganizavimo prijungimo būdu prie reorganizavime dalyvaujančios įstaigos reorganizavimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 punktu, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 11 ir 14 punktais, ir atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 5 ir 17 punktus.

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 

3.     Reorganizuojamo juridinio asmens – Marijampolės jaunimo mokyklos duomenys:  3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

            3.2. buveinė – Parko g. 9, 68218 Marijampolė;

            3.3. juridinis asmens kodas – 191813694;

            3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Marijampolės jaunimo mokyklą – Juridinių asmenų registras.

       4. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro duomenys:

            4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

            4.2. buveinė – Parko g. 9, 68218 Marijampolė;

            4.3. juridinio asmens kodas – 291814110;

            4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Marijampolės suaugusiųjų centrą –Juridinių asmenų registras.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIATI NAUJA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas, Marijampolės jaunimo mokykla reorganizuojama prijungiant prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro.

6.   Po reorganizacijos pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės jaunimo mokykla.

7. Po reorganizacijos veikianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Reorganizavimo pradžia – informacijos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešo paskelbimo dienraštyje diena.

9. Reorganizavimo pabaiga – 2020 metų rugpjūčio 31 diena.

10. Reorganizavimo sąlygų sudarymas:

10.1. reorganizuojamų ir dalyvaujančios reorganizavime biudžetinių įstaigų vadovai parengia ir pasirašo reorganizavimo sąlygas;

10.2. apie sudarytas ir Marijampolės savivaldybės tarybos suderintas reorganizavimo sąlygas paskelbiama viešai spaudoje. Ne vėliau kaip pirmą informacijos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešo paskelbimo dieną valstybės įmonės VĮ Registrų centro Marijampolės filialui pateikiami dokumentai, reikalingi reorganizuojamų įstaigų teisiniam statusui įregistruoti: Marijampolės jaunimo mokyklai teisinį statusą „reorganizuojama“, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro teisiniam statusui „dalyvaujanti reorganizavime“. Reorganizuojama – Marijampolės jaunimo mokykla ir reorganizavime dalyvaujanti – Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras apie reorganizavimo sąlygų sudarymą raštu praneša visiems juridinių asmenų kreditoriams (atsakingi vykdytojai – Marijampolės jaunimo mokyklos ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktoriai);

10.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  Marijampolės skyriui per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamasis“ „dalyvaujantis reorganizavime“ pateikia 6-SD formos pranešimą (atsakingi vykdytojai – Marijampolės jaunimo mokyklos ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktoriai);

11. Sprendimo reorganizuoti jaunimo mokyklą priėmimas:

11.1. iki 2020 m. balandžio 1 d. parengiamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro;

11.2. patvirtinus reorganizavimo sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos darbuotojai ir vadovai, kurių pareigybės 2020 m. rugpjūčio 31 d. naikinamos, įspėjami apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš darbo (atsakingi vykdytojai – Marijampolės jaunimo mokyklos ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktoriai, Marijampolės savivaldybės administracija);

11.3. apie mokyklų reorganizavimą pranešama Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (atsakingi vykdytojai – Marijampolės jaunimo mokyklos ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktoriai);

11.4. atsižvelgiant į tai, kiek reorganizavime dalyvaujanti įstaiga nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. priims į darbą reorganizuojamų įstaigų darbuotojų, teisės aktų nustatyta tvarka tikslinama reorganizavime dalyvaujančios įstaigos 2020 m. biudžeto sąmata (atsakingas vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius);

11.5. ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 30 d. raštu pranešama kiekvienam Marijampolės jaunimo mokyklos mokiniui apie mokyklos reorganizavimą (atsakingas vykdytojas – Marijampolės jaunimo mokyklos direktorius);

11.6. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. atliekamas reorganizuojamos Marijampolės jaunimo mokyklos turto ir skolų (mokėtinų ir gautinų) bei įsipareigojimų inventorizavimas. Visi turto įvertinimo  ir inventorizavimo dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dalis (atsakingas vykdytojas – Marijampolės jaunimo mokyklos direktorius);

12. Marijampolės savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro ir po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo, iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. VĮ Registrų centro Marijampolės filialui registruoti pateikiami naujos redakcijos Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatai (atsakingas vykdytojas – Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro direktorius);

13. teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas prašymas VĮ Registrų centro Marijampolės filialui dėl Marijampolės jaunimo mokyklos išregistravimo (atsakingas vykdytojas – Marijampolės jaunimo mokyklos direktorius).

14. 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigiančios veiklą Marijampolės jaunimo mokyklos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiam Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui.

15. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai patvirtintų biudžetinių asignavimų.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS, PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

16. Po reorganizavimo veiksiančios  biudžetinės įstaigos Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybės taryba.

17. Aprašas skelbiamas reorganizuojamų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse (http://www.mmj.lt/, http://www.smc.marijampole.lm.lt/), ir vieną kartą raštu apie Aprašo paskelbimą pranešama visiems kreditoriams.

 

__________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO SĄLYGŲ APRAŠO

DERINIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Marijampolės jaunimo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie  Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro sąlygų aprašas.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.1-234 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 5 ir 17 punktais.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

 

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Projektas turi būti suderintas

Švietimo kultūros ir sporto, Teisės, Finansų ir strateginio planavimo  skyrių vedėjais.

Pranešėjas

Švietimo kultūros ir sporto vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Marijampolės jaunimo mokyklai ir Marijampolės suaugusiųjų mokymo centrui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Marijampolės jaunimo mokyklai trūksta  ugdymo procesui organizuoti ir valdyti skirtų lėšų. Siekiant taupiau naudoti įstaigų administravimui skirtas lėšas ir sudaryti palankesnes vadybines sąlygas, Marijampolės jaunimo mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 


 

 

 

Saulius Pangonis, (8 343)  90 067

Į pradžią