Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-24 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 1- 338 "DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 1-338 „DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio    d. Nr.      

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo  4 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2020 m. sausio 9 d. raštą Nr. SD-3 „Dėl mokytojo padėjėjo 0,5 etato įvedimo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui“ ir Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ 2020 m. sausio 13 d. raštą Nr. SD-3 „Dėl papildomo mokytojo padėjėjo etato skyrimo“,  Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr.1-338 „Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ priedo „Didžiausias leistinas pareigybių skaičius Marijampolės švietimo įstaigose“ 22 ir 26 eilutes ir jas išdėstyti taip:

1.1.„22. Marijampolės lopšelis-darželis „Šypsenėlė“              – 54,45“

1.2. „26. Marijampolės lopšelis-darželis „Šaltinėlis“               – 55,95“

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-338 „Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ pakeitimo“ 1.6 papunktį.

 3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 dienos.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė, 90 076

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 1- 338 „DĖL MAKSIMALAUS LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-338 „Dėl maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Projekto parengimo priežastis – Marijampolės lopšelių-darželių „Šaltinėlis“ ir „Šypsenėlė“ kreipimasis. 

 Sprendimo projekto tikslas – nustatyti didžiausią leistiną pareigybių skaičių lopšeliuose-darželiuose „Šaltinėlis“ ir „Šypsenėlė“, siekiant užtikrinti teisės aktais numatytų paslaugų teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

 Teigiama. Bus užtikrintas teisės aktais numatytų paslaugų teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Mokytojo padėjėjas padidins specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų veiksmingumą. Grupėje bus lengviau organizuoti darbą, užtikrinamas visų ugdytinių saugumas.

 Neigiamos. Neigiamų pasekmių nebus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

-

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Lėšos bus naudojamos iš Mokymo lėšų, skirtų švietimo pagalbai.

Projektas turi būti suderintas

Bendrųjų reikalų skyriaus specialistas, Teisės skyriaus vedėjas, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Administracijos direktorius.

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Finansų ir strateginio planavimo ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriams, lopšeliams-darželiams „Šaltinėlis“ ir „Šypsenėlė“

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ buvo patvirtinti 55,45, o „Šypsenėlė“ 53,95 etatai.  Prašome kiekvienoje įstaigoje padidinti po 0,5 etato, kadangi  sausio pradžioje 2 („Šaltinėlis“) ir 3 ( „Šypsenėlė“)  vaikams  nustatyti dideli ir labai dideli ugdymosi poreikiai.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

__________________________

Asta Vaznienė, 90 076

Į pradžią