Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-26 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ASTOS GIEDRAITIENĖS SKYRIMO Į MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS, LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ASTOS GIEDRAITIENĖS SKYRIMO Į MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS, LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67 straipsniu, 101 straipsnio 1 dalimi, 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-211 „Dėl konkurso Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“, Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti konkurso komisijos posėdžio 2019-12-20 protokolą Nr. K-620, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020 m. sausio 7 d. pažymą Nr. 14R-512 „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-01-13 raštą Nr. 4-01-224 „Dėl informacijos apie Astą Giedraitienę pateikimo“, Astos Giedraitienės 2020 m. sausio 15 d. prašymą „Dėl skyrimo į Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Skirti Astą Giedraitienę, Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktore, laimėjusią konkursą, ir tęsti darbo santykius pagal terminuotą darbo sutartį penkerių metų kadencijai nuo 2020 m. sausio 28 d.

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą pratęsti darbo sutartį su Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktore Asta Giedraitiene penkerių metų kadencijai.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijai (adresu: L.Sapiegos g. 12, Kaunas) Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ASTOS GIEDRAITIENĖS SKYRIMO Į MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS, LAIMĖJUS KONKURSĄ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Astos Giedraitienės skyrimo į Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti atrankos konkursas įvyko 2019 m. gruodžio 20 d. Konkursas organizuotas vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimo projekto rengimą lėmė tai, kad konkurso metu buvo išrinktas laimėtojas. Darbo sutartis su laimėjusiu asmeniu sudaroma ir jis priimamas į pareigas per 30 kalendorinių dienų po to, kai yra gauta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta informacija apie konkursą laimėjusį asmenį ir yra pateikta pažyma dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 4 dalį, jei švietimo įstaiga atitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 57ˡ straipsnio 1 dalį.

Konkursą laimėjusi Asta Giedraitienė nuo 1997 m. eina Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi nuo 2020 m. sausio 28 d. darbo sutartis tęsiama, neatleidžiant iš pareigų ir nustatant penkerių metų kadenciją.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

2020 m. sausio 28 d. penkeriems metams bus paskirtas Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktorius.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Mėnesio pareiginė alga mokama iš Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinei mokyklai skirtų asignavimų.

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Pranešėjas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Teisės skyriui, Finansų ir strateginio planavimo skyriui, Komunikacijos skyriui, Informacinių technologijų skyriui, Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinei mokyklai.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Prašymą dalyvauti atrankoje pateikė viena pretendentė - Asta Giedraitienė, pateikusi visus reikiamus dokumentus Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti, atitikusi Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas ir pakviesta dalyvauti atrankoje. Asta Giedraitienė pripažinta atrankos konkurso Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti laimėtoja.

Asta Giedraitienė pedagoginę veiklą pradėjo 1988 m. Marijampolės sav. Daukšių pagrindinėje mokykloje mokytoja, nuo 1997 m. ir iki šiol dirba Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos direktore. Astos Giedraitienės pedagoginio darbo stažas – 31 metai.

Asta Giedraitienė 1979 m. baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko  universitetą ir įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikaciją, magistro kvalifikacinį laipsnį.

Priedai:

STT 2020-01-13 pažyma Nr. 4-01-224;

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM 2020-01-07 pažyma Nr. 14R-512

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Į pradžią