Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-27 2020-01-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTORĖS NIJOLĖS PILECKIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

 

2020 m. sausio    d. Nr. 1-

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsniu, 127 straipsnio 6 dalimi, 146 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviams tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 9 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 11 straipsniu ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1- ___ „Dėl Beatos Valungevičienės skyrimo į Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Atleisti iš pareigų Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorę Nijolę Pileckienę, nutraukiant darbo sutartį 2020 m. vasario 2 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės).

            2. Išmokėti Nijolei Pileckienei, Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorei iš Marijampolės moksleivių kūrybos centrui skirtų asignavimų:

            2.1. 2 (dviejų) mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir pinginę kompensaciją už nepanaudotų kasmetinių atostogų 98 darbo dienas, tenkančias: 30 darbo dienų 2017-07-01-2018-06-30, 44 darbo dienos 2018-07-01-2019-06-30 ir 24 darbo dienos 2019-07-01-2020-02-02 darbo laikotarpiams, darbo sutarties nutraukimo dieną;

            2.2. 77,58 procento 3 (trijų) mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoką, atsižvelgiant į darbuotojos nepertraukiamą darbo stažą Marijampolės moksleivių kūrybos centre (28 m. 5 mėn. 2 d.) praėjus trims mėnesiams po darbo sutarties nutraukimo, išmokant visą apskaičiuotą išmokos sumą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos  Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijai (adresu: L.Sapiegos g. 12, Kaunas) Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras

 

 

 

Rūta Šulčė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO DIREKTORĖS NIJOLĖS PILECKIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorės Nijolės Pileckienės atleidimo iš pareigų

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymo 15 straipsnio 5 ir 6 dalys nustato, kad švietimo įstaigos vadovo pareigoms užimti konkursas turi būti įvykdytas iki 2020 m. sausio 1 d. – asmenims, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip dvidešimt metų, tačiau ne daugiau kaip dvidešimt devynerius metus ir kad pareigas pradėjus eiti konkursą laimėjusiam naujam švietimo įstaigos vadovui, esamas įstaigos vadovas atleidžiamas iš švietimo įstaigos vadovo pareigų vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

Konkurso Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktoriaus pareigoms užimti, įvykusio 2019 m. gruodžio 19 d., metu buvo atrinktas laimėtojas, kuris bus paskirtas į pareigas nuo 2020 m. vasario 3 d. Todėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorė Nijolė Pileckienė yra atleidžiama iš pareigų 2020 m. vasario 2 d. vadovaujantis Darbo kodekso 57 straipsnio nuostatomis dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Atleidus iš pareigų Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorę Nijolę Pileckienę, į šias pareigas bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nijolei Pileckienei turi būti išmokama 2 (dviejų) mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoka, pinginė kompensacija už nepanaudotų kasmetinių atostogų 98 darbo dienas ir 77,58 procento 3 (trijų) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į darbuotojos nepertraukiamą darbo stažą Marijampolės moksleivių kūrybos centre.

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskiene

Pranešėjas

Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskiene

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Teisės skyriui, Finansų ir strateginio planavimo skyriui, Komunikacijos skyriui, Marijampolės moksleivių kūrybos centrui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 8 ir 9 dalys numato atleidžiamam iš darbo darbuotojui išmokėti 2 (dviejų mėnesių) vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką bei ilgalaikio darbo išmoką, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje įstaigoje. Nijolė Pileckienė šioje įstaigoje išdirbusi daugiau nei 20 metų, todėl pagal Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviams tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatas jai turi būti išmokama 3 (trijų) mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka. Kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 6 dalį išmokama darbuotojui darbo sutarties nutraukimo dieną.

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikia

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūta Šulčė

 

 

 

 

 

 

Į pradžią