Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-13 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. PADOVINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠO DERINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. PADOVINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠO DERINIMO

 

2020 m. sausio 27 d. Nr. 1-13

Marijampolė

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“,   11 punktu  ir Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, 1 priedo „Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų  2016-2020  metų  priemonių  planas“  1 ir 15 eilutėmis ,  Marijampolės  savivaldybės  taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Derinti Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos sąlygų aprašą (priedas).

2. Įpareigoti Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos direktorę Irmą Sinkevičienę ir Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorę Nijolę Latvaitienę pasirašyti Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos sąlygų aprašą.

3. Įpareigoti Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos direktorę Irmą Sinkevičienę:

3.1. teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti viešai apie Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos sąlygų aprašo sudarymą;

3.2. raštu pranešti kiekvienam mokiniui apie Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimą ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 


 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

Laimutė Jakevičienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

SUDERINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-13

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAV. PADOVINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos (toliau - reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos reorganizavimo tvarką.

     2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsniu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, ir Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“.

 

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

3. Reorganizuojamo juridinio asmens –  Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokyklos duomenys:

3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.2. buveinė – LT–69151 Marijampolės savivaldybė, Liudvinavo sen., Padovinio k., Mokyklos g. 5;

3.3. juridinis asmens kodas – 190377831;

3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Marijampolės sav. Padovinio pagrindinę mokyklą – Juridinių asmenų registras.

4. Reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos duomenys:

4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.2. buveinė – LT-69171 Marijampolės sav., Liudvinavo mstl., A. Juozapavičiaus g. 1;

4.3. juridinio asmens kodas – 190398811;

4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Marijampolės sav. Padovinio pagrindinę mokyklą – Juridinių asmenų registras.

 

 

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

5. Reorganizavimo būdas – Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla reorganizuojama, prijungiant prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos.

6. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Padovinio pagrindinė mokykla.

7. Po reorganizavimo veikianti biudžetinė įstaiga –  Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija.

 

 

IV SKYRIUS

                                  REORGANIZAVIMO LAIKAS IR ETAPAI

 

8. Reorganizavimo pradžia – informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą viešo paskelbimo dienraštyje diena.

9. Reorganizavimo pabaiga – 2020 metų rugpjūčio 31 diena.

10. Reorganizavimo etapai:

10.1. Pirmas etapas. Reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymas:

10.1.1. reorganizuojamos ir dalyvaujančios reorganizavime biudžetinių įstaigų vadovai parengia ir pasirašo reorganizavimo sąlygų aprašą;

10.1.2. apie sudarytą ir Marijampolės savivaldybės tarybos suderintą reorganizavimo sąlygų aprašą paskelbiama viešai. Ne vėliau kaip pirmą informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą viešo paskelbimo dieną valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui pateikiami dokumentai, reikalingi reorganizuojamų įstaigų teisiniam statusui įregistruoti: Marijampolės sav. Padovinio pagrindinei mokyklai – teisinį statusą „reorganizuojama“, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijai – teisinį statusą „dalyvaujanti reorganizavime“. Reorganizuojama – Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla ir reorganizavime dalyvaujanti – Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą raštu praneša visiems juridinių asmenų kreditoriams (atsakingi vykdytojai – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius  ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorius);

10.1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  Marijampolės skyriui per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamasis“, „dalyvaujantis reorganizavime“ pateikia 6-SD formos pranešimą (atsakingi vykdytojai – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius  ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorius);

10.2. Antras etapas. Sprendimo reorganizuoti mokyklą priėmimas:

10.2.1. iki 2020 m. balandžio 1 d. parengiamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos nuostatų tvirtinimo (atsakingas vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius);

10.2.2. patvirtinus reorganizavimo sąlygų aprašą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos darbuotojai ir vadovai, kurių pareigybės 2020 m. rugpjūčio 31 d. naikinamos, įspėjami apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš darbo (atsakingi vykdytojai – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius, Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorius ir Marijampolės savivaldybės administracija);

10.2.3. apie mokyklų reorganizavimą pranešama Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (atsakingi vykdytojai – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorius);

10.2.4. atsižvelgiant į tai, kiek reorganizavime dalyvaujanti įstaiga nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. priims į darbą reorganizuojamos įstaigos darbuotojų, teisės aktų nustatyta tvarka tikslinama reorganizavime dalyvaujančios įstaigos 2020 m. biudžeto sąmata (atsakingas vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius);

10.2.5. ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. raštu pranešama kiekvienam Padovinio pagrindinės mokyklos mokiniui apie mokyklos reorganizavimą (atsakingas vykdytojas – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius);

10.2.6. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. atliekamas reorganizuojamos įstaigos turto ir skolų (mokėtinų ir gautinų) bei įsipareigojimų inventorizavimas. Visi turto įvertinimo  ir inventorizavimo dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dalis (atsakingas vykdytojas – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius);

10.2.7. reorganizuotos Padovinio pagrindinės mokyklos kai kurie darbuotojai skiriami į pareigas Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. (atsakingas vykdytojas – Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorius).

10.3. Trečias etapas. Tęsiančio veiklą juridinio asmens naujos nuostatų redakcijos registravimas:

10.3.1. Marijampolės savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos nuostatų tvirtinimo, iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui registruoti pateikiami naujos redakcijos Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, kaip tęsiančios veiklą įstaigos, nuostatai (atsakingas vykdytojas – Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos direktorius);

10.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas prašymas Registrų centro Marijampolės padaliniui dėl Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos išregistravimo (atsakingas vykdytojas – Padovinio pagrindinės mokyklos direktorius).

11. 2020 m. rugpjūčio 31 d. baigiančios veiklą Padovinio pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijai.

12. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamai įstaigai ir reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai patvirtintų biudžetinių asignavimų.

 

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

13. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos – savininko teises ir pareigas įgyvendins Marijampolės savivaldybės taryba.

14. Aprašas skelbiamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos ir po reorganizavimo veikiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėse (www.padoviniomokykla.lt; www.liudvinavo.marijampole.lm.lt ) ir vieną kartą raštu apie Aprašo parengimą pranešama visiems kreditoriams.

 

 

_____________________________

Į pradžią