Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-15 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PROFESINIO MOKYMO IR STUDIJŲ RĖMIMO FONDO ĮSTEIGIMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PROFESINIO MOKYMO IR STUDIJŲ RĖMIMO FONDO ĮSTEIGIMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 27 d. Nr. 1-15

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 papunkčiu, 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Įsteigti Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondą.

2. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondo nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. 1-136 „Dėl Marijampolės savivaldybės studijų rėmimo fondo įsteigimo, nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Jakevičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio  27 d. sprendimu Nr. 1-15

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PROFESINIO MOKYMO IR STUDIJŲ RĖMIMO FONDO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Profesinio mokymo ir studijų rėmimo fondas  (toliau tekste – Fondas)  veikia  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

2.  Fondo steigėja – Marijampolės savivaldybės taryba.

3. Fondas nėra juridinis asmuo. Lėšų apskaitą tvarko ir lėšų kaupimo bei naudojimo apyskaitas sudaro Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius.

 

II SKYRIUS

FONDO TIKSLAS

 

4. Fondo tikslas – remti Marijampolės savivaldybės jaunuolius, besimokančius  Marijampolės profesinio rengimo centro pirminio profesinio mokymo programos III kurse ir studijuojančius Marijampolės kolegijos nuolatinių studijų skyriuje.

 

III SKYRIUS

FONDO LĖŠOS

 

5. Fondo lėšos gali būti kaupiamos iš šių šaltinių:

5.1 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų biudžeto lėšų;

5.2. fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dovanotų (aukotų) lėšų ir turto;

5.3. kitų teisėtai  įgytų lėšų.

6. Fondo lėšos naudojamos Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms finansuoti.

7. Tais atvejais, kai aukotojai,  perduodami  turtą ar lėšas, yra  nustatę  naudojimo  sąlygas, jų perduodamas turtas ar lėšos turi būti paskirstomos ar naudojamos pagal aukotojo valią, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar Fondo nuostatams.

 

IV SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO IR  STUDIJŲ RĖMIMO BŪDAI IR TVARKA

 

8. Fondo lėšomis Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos skiriamos Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių Marijampolės profesinio rengimo centro pirminio profesinio mokymo programos III kurso mokiniams ir Marijampolės kolegijos nuolatinių studijų skyriuje studijuojantiems studentams (toliau – pretendentai).

9. Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos dydis – 35 proc. pareiginės algos bazinio dydžio, galiojančio stipendijos skyrimo metu.

 

10. Pretendentus, kuriems siūloma skirti Marijampolės savivaldybės vardines stipendijas,  Marijampolės savivaldybės merui pasiūlo  Marijampolės profesinio rengimo centras ir Marijampolės kolegija (toliau – Mokyklos).

11. Mokyklos pretendentus Marijampolės savivaldybės vardinei stipendijai gauti teikia du kartus per mokslo ar studijų metus, pasibaigus rudens ir pavasario pusmečiams ar semestrams (iki spalio 1 dienos ir iki kovo 1 dienos).

12. Pretendentai atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais:

12.1. pretendento gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje;

12.2. pretendentas per pusmetį (semestrą) yra pasiekęs geriausių mokslo ar studijų rezultatų;

12.3. pretendentas aktyviai pasižymi profesinio meistriškumo konkursuose, taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;

12.4. pretendentas nuo mokslo ar studijų pradžios nėra turėjęs akademinių skolų ar drausminių nuobaudų.

13. Marijampolės savivaldybės vardines stipendijas gauti siūlomi pretendentai teikiami Marijampolės savivaldybės merui Mokyklos vadovo pasirašytu raštu. Kartu su  raštu  Mokyklos pateikia papildomus  dokumentus apie pretendentus, kuriems siūloma skirti Marijampolės savivaldybės vardines stipendijas:

13.1. pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

13.2. Mokyklos vadovo patvirtintą rekomendaciją pretendentui skirti Marijampolės savivaldybės vardinę stipendiją. 

14. Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos skyrimas Marijampolės savivaldybės mero teikimu apsvarstomas Fondo taryboje ir, Fondo tarybai pritarus, įteisinamas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir sutartimi tarp Marijampolės savivaldybės administracijos ir Mokyklos, kurios pretendentui paskirta Marijampolės savivaldybės vardinė stipendija.

15.  Marijampolės savivaldybės vardinė stipendija pretendentui paskiriama vienam pusmečiui ar semestrui (rugsėjo – sausio ir vasario – birželio mėnesiams).

16. Marijampolės savivaldybės administracijai ir Mokyklai pasirašius sutartį, lėšos Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms išmokėti pervedamos į Mokyklos nurodytą sąskaitą. Pervedimą vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius. Lėšas pretendentams, kuriems paskirta Marijampolės savivaldybės vardinė stipendija, perveda  Mokykla.

17. Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos gavėjas nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

18. Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jei pretendentas nutraukia mokymąsi, pašalinamas iš Mokyklos ar gauna drausminę nuobaudą, išeina akademinių atostogų ar sustabdo mokymąsi ar studijas.

19. Marijampolės savivaldybės administracijai informaciją apie tai, kad vardinės stipendijos mokėjimas pretendentui turi būti nutraukiamas, pateikia Mokykla. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į jos nurodytą sąskaitą.  

 

V SKYRIUS

FONDO LĖŠŲ VALDYMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ

 

20. Fondo valdymo organas yra Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu sudaryta  Fondo  taryba.  Fondo taryba dirba pagal patvirtintus šiuos nuostatus.

21. Fondo tarybą sudaro penki nariai iš Marijampolės savivaldybės tarybos ir administracijos atstovų.

22. Fondo taryba:

22.1. analizuoja Mokyklų pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pritarimo/nepritarimo skirti Marijampolės savivaldybės vardines stipendijas Mokyklų pasiūlytiems pretendentams;

22.2. pasibaigus finansiniams metams, atsiskaito Marijampolės savivaldybės tarybai už veiklą, lėšų panaudojimą ir sudaro ateinančių metų Fondo biudžeto projektą;

22.3. inicijuoja piniginių įnašų (lėšų) į Fondą rinkimą.

 

                    VI SKYRIUS

       FONDO LIKVIDAVIMAS

 

23. Fondas gali būti  likviduojamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

24. Likvidavus Fondą, likusios lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Fondo nuostatai bei Marijampolės savivaldybės vardinių stipendijų gavėjų sąrašas viešai skelbiami Marijampolės savivaldybės  interneto svetainėje www.marijampole.lt .

26. Fondo veiklos kontrolę  atlieka Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

27. Fondo nuostatus keisti ir papildyti gali Marijampolės savivaldybės taryba.

 

 

_______________

 

Į pradžią