Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-21 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio  27 d. Nr. 1-21

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. 1-297 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Kelertienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 27 d.  sprendimu Nr. 1-21

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

Eil. Nr.

Namo bendras naudingasis plotas (kv. m.)

Namo ypatumai

Tarifas Eur už kv. m./mėn. be PVM

Tarifas Eur už kv. m./mėn. su PVM

1.

iki 1000

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,01590

0,01924

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,01590

0,01924

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,01606

0,01944

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,01606

0,01944

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,01639

0,01983

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,01655

0,02003

Namai, kurių stogas – šlaitinis

0,01885

0,02281

Bendrabučio tipo namai

0,01885

0,02281

2.

nuo 1001 iki 2000

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,01870

0,02263

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,01870

0,02263

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,01890

0,02287

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,01890

0,02287

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,01928

0,02333

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,01948

0,02357

Namai, kurių stogas – šlaitinis

0,02217

0,02683

Bendrabučio tipo namai

0,02217

0,02683

3.

nuo 2001 iki 5000

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,02151

0,02603

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,02151

0,02603

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,02173

0,02629

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,02173

0,02629

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,02217

0,02683

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,02240

0,02710

Namai, kurių stogas – šlaitinis

0,02550

0,03086

Bendrabučio tipo namai

0,02550

0,03086

4.

daugiau kaip 5000

Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema

0,02244

0,02716

Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema

0,02244

0,02716

Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema

0,02268

0,02744

Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų

0,02268

0,02744

Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų

0,02314

0,02800

Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema

0,02337

0,02828

Namai, kurių stogas – šlaitinis

0,02661

0,03220

Bendrabučio tipo namai

0,02661

0,03220

 

 

 

__________________________

 

 

Į pradžią