Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-9 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL LIETUVOS PREZIDENTO K. GRINIAUS MEMORIALINIO MUZIEJAUS IR MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS REORGANIZAVIMO, IR MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS PREZIDENTO K. GRINIAUS MEMORIALINIO MUZIEJAUS IR MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS REORGANIZAVIMO, IR MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 27  d. Nr. 1-9

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96, 2.97 ir 2.99 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 ir 4 punktais, 4 dalimi bei 6 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Reorganizuoti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų ir Marijampolės kraštotyros muziejų, prijungimo būdu į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejų, ir reorganizavimą baigti 2020 m. vasario 29 d.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus sąlygų aprašą;

2.2. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nuostatus.

3. Įgalioti:

3.1. Marijampolės savivaldybės administraciją teisės aktų nustatyta tvarka įspėti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorę Raimondą Alesienę apie darbo santykių nutraukimą 2020 m. vasario 29 d.;

3.2. Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorių Antaną Pilecką pasirašyti Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos nuostatų registravimu.

3.3. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorę Raimondą Alesienę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymą valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus išregistravimo;

4. Patvirtinti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus ir Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo komisiją:

4.1. Asta Vaznienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

4.2. Raimonda Alesienė – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorė;

4.3. Vilija Dulskė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

4.4. Laima Malinauskienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

4.5. Antanas Pileckas – Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius;

4.6. Laima Stankevičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 19 d. sprendimą Nr. 1-1329 „Dėl Lietuvos prezidento K. Griniais memorialinio muziejaus nuostatų, direktoriaus pareigybės aprašymo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“ nuo 2020 m. vasario 29 d.;

5.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. 1-228 „Dėl Marijampolės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo“ nuo 2020 m. vasario 29 d.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 


Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Dulskė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 


                        PATVIRTINTA

                        Marijampolės savivaldybės tarybos

                        2020 m. sausio 27 d. sprendimu  Nr. 1-9

 

 

LIETUVOS PREZIDENTO K. GRINIAUS MEMORIALINIO MUZIEJAUS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus (toliau – reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) sąlygų aprašas (toliau– aprašas) nustato Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus reorganizavimo tvarką.

 

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DUOMENYS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

            2. Reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus, adresas: LT-68298 Bažnyčios g. 23, Marijampolė; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 188200941; registracijos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padalinyje data– 1998 m. kovo 6 d.;

            3. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Marijampolės kraštotyros muziejus; adresas: LT-68300 Vytauto g. 29, Marijampolė; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 190495979; registracijos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filiale data – 1998 m. gegužės 11 d.;

            4. Po reorganizavimo prijungimo būdu veiksiančios biudžetinės įstaigos identifikavimo duomenys:

            4.1. juridinio asmens pavadinimas – Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus;

            4.2. juridinio asmens teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

            4.3. juridinio asmens buveinė – Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė, įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 190495979;

            4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, tvarkytojas VĮ Registrų centras Marijampolės padalinys.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

            5. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, mažinti jų valdymo išlaidas, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius pavestiems uždaviniams vykdyti, gerinti atliekamų funkcijų kokybę: kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, restauruoti ir eksponuoti muziejinių vertybių rinkinius atspindinčius Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus asmenybę bei veiklą, Sūduvos krašto kultūrinį palikimą, susieti istorijos ir buities, kultūros paveldo apsaugą su visuomenės kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūrinių švietėjiškų paslaugų teikimu, organizuoti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, publikuoti mokslinių tyrinėjimų rezultatus, muziejinių vertybių katalogus ir kitus rinkinius.

            6. Reorganizavimo būdas – prijungimas, prijungiant Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinį muziejų prie Marijampolės kraštotyros muziejaus, kuriam pereina visos reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo baigs veiklą, o Marijampolės kraštotyros muziejaus, kaip juridinis asmuo, veiklą tęs. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus taps Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus padaliniu. Baigiančio savo veiklą Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejaus teises ir pareigas perims tęsiantis savo veiklą Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus. Juridinių asmenų registre bus registruojama tęsiančio veiklą Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nauja nuostatų redakcija.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO LAIKAS IR ETAPAI

 

            7. Reorganizavimo pradžia – informacijos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešo paskelbimo spaudoje diena.

            8. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. vasario 29 d.

            9. Reorganizavimo etapai:

            9.1. Pirmas etapas. Reorganizavimo sąlygų sudarymas:

            9.1.1. reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime biudžetinių įstaigų vadovai parengia ir pasirašo reorganizavimo sąlygų aprašą;

            9.1.2. apie sudarytas ir Marijampolės savivaldybės tarybos suderintas reorganizavimo sąlygas paskelbiama viešai spaudoje. Ne vėliau kaip pirmą informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą viešo paskelbimo dieną valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui pateikiami dokumentai, reikalingi reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teisiniam statusui įregistruoti: Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialiniam muziejui – teisinį statusą „reorganizuojama“, Marijampolės kraštotyros muziejui – teisinį statusą „dalyvaujanti reorganizavime“ (atsakingi vykdytojai – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus  direktorius ir Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius). Reorganizuojamas Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus apie reorganizavimo sąlygų sudarymą raštu praneša visiems juridinio asmens kreditoriams (atsakingas vykdytojas – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius);

            9.1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“, „dalyvaujantis reorganizavime“ pateikia 6-SD formos pranešimą (atsakingi vykdytojai - Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus  direktorius ir Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius);

            9.2. Antras etapas. Sprendimo reorganizuoti priėmimas:

            9.2.1. iki 2019 m. gruodžio 10 d. parengiamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus ir nuostatų tvirtinimo (atsakingas vykdytojas – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius);

            9.2.2. patvirtinus reorganizavimo sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reorganizuojamos įstaigos darbuotojai ir vadovai, kurių pareigybės 2020 m. vasario 29 d. naikinamos, įspėjami apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš darbo (atsakingas vykdytojas – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius, Marijampolės savivaldybės administracija);

            9.2.3. apie biudžetinių įstaigų reorganizavimą pranešama Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (atsakingi vykdytojai – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius, Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius);

            9.2.4. atsižvelgiant į tai, kiek reorganizavime dalyvaujanti įstaiga nuo 2020 m. vasario 29 d. priims į darbą reorganizuojamos įstaigos darbuotojų, teisės aktų nustatyta tvarka tikslinama reorganizavime dalyvaujančios įstaigos 2020 m. biudžeto sąmata ir nustatomas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (atsakingas – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius);

            9.2.5. iki 2020 m. vasario 29 d. atliekamas reorganizuojamos įstaigos turto ir skolų (mokėtinų ir gautinų) bei įsipareigojimų inventorizavimas. Visi turto įvertinimo ir inventorizavimo dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dalis (atsakingas vykdytojas – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius);

            9.2.6. reorganizuoto Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus kai kurie darbuotojai skiriami į pareigas Marijampolės kraštotyros muziejuje nuo 2020 m. vasario 29 d. (atsakingi vykdytojai –Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius);

            9.3. Trečias etapas. Tęsiančio veiklą juridinio asmens naujos nuostatų redakcijos registravimas:

            9.3.1. Marijampolės savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kraštotyros muziejaus ir po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos  Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nuostatų patvirtinimo, iki 2020 m. vasario 29 d. valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui registruoti pateikiami naujos redakcijos Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus, kaip tęsiančios veiklą įstaigos, nuostatai (atsakingas vykdytojas – Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius);

            9.3.2. teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas prašymas Registrų centro Marijampolės padaliniui dėl Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus išregistravimo (atsakingas vykdytojas – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius).

            10. 2020 m. vasario 29 d. baigiančio veiklą Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus pagrindinės teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiam veiklą Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus.

            11. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus ir Marijampolės kraštotyros muziejaus patvirtintų biudžetinių asignavimų.

 

V SKYRIUS

TURTO ĮVERTINIMAS

 

            12. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus turto vertė 2019 m. spalio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 85,4 tūkst. Eur, iš jų:

            12.1. ilgalaikio turto įsigijimo savikaina - 34,8 tūkst. Eur, likutinė vertė - 26,6 tūkst. Eur;

            12.2. atsargos -8,0 tūkst. Eur;

            12.3. pinigai ir pinigų ekvivalentai - 0,4 tūkst. Eur;

            12.4. ūkinis inventorius (nebalansinėse sąskaitose) - 44,3 tūkst. Eur;

            12.5.per vienerius metus gautinos sumos - 6,1 tūkst. Eur;

            13. Trumpalaikiai įsiskolinimai - 6,0 tūkst. Eur.

            14. Marijampolės kraštotyros muziejaus turto vertė 2019 m. spalio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 284,1 tūkst. Eur, iš jų:

            14.1. ilgalaikio turto įsigijimo savikaina -406,5 tūkst. Eur, likutinė vertė- 191,2 tūkst. Eur;

            14.2. atsargos - 10,9 tūkst. Eur;

            14.3. pinigai ir pinigų ekvivalentai- 20,5 tūkst. Eur;

            14.4. ūkinis inventorius (nebalansinėse sąskaitose) - 42,1 tūkst. Eur;

            14.5.per vienerius metus gautinos sumos - 19,4 tūkst. Eur;

            14.6. pagal panaudos sutartis naudojamo turto vertė - 7,6 tūkst. Eur.

            15. Trumpalaikiai įsiskolinimai - 19,2 tūkst. Eur.

 

VI SKYRIUS

TURTO PASKIRSTYMAS

 

            16. Po reorganizavimo veiksiantis Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus teisės aktų nustatyta tvarka perims visą reorganizuojamo Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus turtą, teises ir pareigas pagal perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Perdavimo–priėmimo aktas) tarp Marijampolės kraštotyros muziejaus ir Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus.

            17. Perdavimo-priėmimo aktus pasirašo reorganizuojamos įstaigos direktorius ir buhalteris ir tęsiančios veiklą įstaigos direktorius ir buhalteris.

            18. Po reorganizavimo veiksiančiam Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui perduodama teisė valdyti, naudoti ir disponuoti baigiančio veiklą Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus banko sąskaitose esančiomis lėšomis ir banko sąskaitomis arba šios sąskaitos uždaromos ir jose esančios lėšos pervedamos į Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus sąskaitas.

            19. Marijampolės kraštotyros muziejaus ir Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktoriai įpareigojami visus veiksmus, reikalingus turto, teisių ir pareigų pardavimui laiku ir tinkamai atlikti.

 

VII SKYRIUS

APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS SAUGOTI

 

            20. Reorganizuojama įstaiga – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus iki 2020 m. vasario 29 d. teikia Finansinių ataskaitų rinkinį Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriui, ir Marijampolės kraštotyros muziejui (atsakingas vykdytojas – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktorius).

            21. Už reorganizuojamos įstaigos - Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus finansinių ataskaitų duomenų, derinimo ir eliminavimo informacijos suvedimą į Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) po 2020 m. vasario 29 d. atsakingas reorganizavime dalyvaujančios įstaigos – Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius.

            22. Reorganizuojama įstaiga – Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai – Marijampolės kraštotyros muziejui konsolidavimo metodikoje nustatytus duomenis ir informaciją, reikalingą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui rengti, teikia raštu konsolidavimo prieduose nustatyta forma (įskaitant informaciją apie raštu su kitais viešojo sektoriaus subjektais suderintas tarpusavio operacijas ir nederinamas operacijas) iki įstaigos reorganizavimo pabaigos, t.y. 2020 m. vasario 29 d.

            23. Reorganizuojamos įstaigos Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus perima reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Marijampolės kraštotyros muziejus. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos direktoriai ir buhalteriai.

            24. Reorganizuojamos įstaigos disponuojami antspaudai su Lietuvos valstybės herbu, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktą, nustatyta tvarka sunaikinami.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS, VEIKIANČIOS PO REORGANIZAVIMO, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

            25. Užtikrinamas reorganizuojamos įstaigos - Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus įsipareigojimų vykdymas, darbuotojų socialinė apsauga.

            26. Po reorganizavimo veiklą tęsiančio Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus uždaviniai ir funkcijos nustatomos muziejaus nuostatuose, kurie bus naujai registruojami VĮ Registrų centro Marijampolės filiale.

            27. Po reorganizavimo Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendins Marijampolės savivaldybės taryba.

 

________________________________

 

 

 


                                                                                               PATVIRTINTA

                                                                                               Marijampolės savivaldybės tarybos

                                                                                               2020 m. sausio  27 d. sprendimu Nr. 1-9

 

 

MARIJAMPOLĖS KRAŠTO IR PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus nuostatai reglamentuoja Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus (toliau - Muziejus) teisinę formą, priklausomybę, steigėją, steigėjo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos teisinį pagrindą, pagrindinę paskirtį, tikslą, uždavinius, Muziejaus teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, muziejaus reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2.    Muziejaus oficialus pavadinimas – Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus, sutrumpintas pavadinimas – MKM. Muziejus įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190495979.

3.    Muziejus savo veiklą pradėjo 1933 metais.

4.    Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.    Priklausomybė – savivaldybės Muziejus.

6.    Savininkas –Marijampolės savivaldybė.

7.    Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

8.    Marijampolės savivaldybės taryba:

8.1.  tvirtina Muziejaus nuostatus;

8.2.  priima sprendimą dėl Muziejaus reorganizavimo ir likvidavimo;

8.3.  sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9.    Muziejaus buveinė – Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė.

10.    Muziejus yra juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė, viešoji įstaiga, turinti sąskaitas banke ir antspaudą su savo pavadinimu.

11.    Pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla.

12.    Muziejaus grupė – savivaldybės muziejus.

13.    Muziejaus rūšis – krašto istorijos muziejus.

14.    Muziejaus struktūriniai padaliniai:

14.1.    Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus (Bažnyčios g. 23, LT-68298 Marijampolė);

14.2.    Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus (Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė);

14.3.    V. Mykolaičio-Putino muziejus (Kauno g. 7, LT-68175 Marijampolė).

15.    Muziejaus ir jo struktūrinių padalinių veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais Nuostatais.

16.    Muziejaus vieši pranešimai skelbiami Muziejaus interneto svetainėje (www.marijampolesmuziejus.lt), kurioje nurodomas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Muziejų, kita aktuali informacija ir kitomis informavimo priemonėmis.

 

II SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

17.          Pagrindinis Muziejaus veiklos tikslas yra – kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, eksponuoti bei populiarinti Marijampolės regiono istoriją atspindinčius eksponatų rinkinius.

18.          Muziejus vykdo šias funkcijas:

18.1.    kaupia muziejinę vertę turinčius eksponatus, formuoja rinkinius;

18.2.    vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir vertinimą tikrąja verte, užtikrina tinkamas jų saugojimo sąlygas ir apsaugą, konservavimą ir restauravimą;

18.3.    tiria ir sistemina sukauptus rinkinius;

18.4.    vykdo Muziejaus rinkinių viešinimo veiklas: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas bei kitus kultūros ir švietimo renginius ir kt.;

18.5.    rengia mokslines konferencijas;

18.6.    rengia ir dalyvauja materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo tyrimo ir aktualinimo projektuose, susijusiuose su krašto istorija ir paveldu;

18.7.    organizuoja ekspedicijas;

18.8.    dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų projektuose;

18.9.    vykdo neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą;

18.10.    rengia ir vykdo edukacijos programas;

18.11.    dirba su jaunimu, teikia paslaugas nemotyvuotiems ir neaktyviems, švietimo sistemoje ir darbo rinkoje nedalyvaujantiems jauniems žmonėms, plėtoja savanorystės veiklas;

18.12.    rengia, leidžia ir platina su muziejine veikla susijusius leidinius;

18.13.    organizuoja Muziejaus veiklų pristatymą viešojoje ir virtualioje erdvėje;

18.14.    vykdo Muziejaus rinkiniuose esančių muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integraliąją muziejų informacinę sistemą (toliau - LIMIS), bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose. Pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Muziejaus pasirašytas sutartis teikia muziejinių vertybių suskaitmenintus vaizdus;

18.15.    formuoja Muziejaus bibliotekos fondą ir archyvą;

18.16.    konsultuoja, teikia metodinę pagalbą su muziejaus veikla susijusiais klausimais;

18.17.    atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS FONDO RINKINIAI

 

19.    Muziejaus fondo rinkiniai, atsižvelgiant į juose esančių muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į:

19.1.        pagrindinį fondą;

19.2.        pagalbinį fondą;

19.3.        mainų fondą.

20.    Pagrindinės Muziejaus fondo rinkinių komplektavimo kryptys: Marijampolės regiono istorija, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinis fondas, Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis fondas, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus rinkiniai.

21.    Muziejinės vertybės inventorinamos pagrindiniame, pagalbiniame ir mainų fonde Muziejuje ir jo padaliniuose.

22.    Muziejaus rinkinių šifre nurodoma muziejaus pavadinimo santrumpa – MKM, pagrindinis fondas – GEK.

23.    Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:

23.1.        raštija – R;

23.2.        fotografija ir foto negatyvai – F;

23.3.        numizmatika – N;

23.4.        archeologija – A;

23.5.        dailė – D;

23.6.        etnografija, buitis – EB;

23.7.        suvenyrai – S;

23.8.        auksas –Au.

24.    Pagalbinio fondo rinkinių šifras –p.f.

25.    Muziejaus struktūriniai padaliniai ir jų šifrai:

25.1.    Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus. Šifre papildomai nurodomas sutrumpintas muziejaus pavadinimas (KGM) ir rinkinio šifras:

25.1.1.  raštija, spaudiniai, kartografijos rinkiniai – R;

25.1.2.  fotografija – F;

25.1.3.  dailė – D;

25.1.4.  etnografija, buitis – EB;

25.1.5.  pagalbinio fondo rinkinių šifras –p. f.

25.2.    Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus. Tauro partizanų muziejaus rinkinių šifre papildomai nurodomas sutrumpintas muziejaus pavadinimas (TPM) ir rinkinio šifras:

25.2.1.  raštija – R;

25.2.2.  fotografija – F;

25.2.3.  daiktai – D.

25.3.        V. Mykolaičio-Putino muziejaus eksponatai inventorizuojami ir grupuojami pagal šių nuostatų 23 punktą.

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

 

26.    Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja šiose ekspozicijose:

26.1.    Marijampolės krašto istorijos ekspozicijos; Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė.

26.2.    Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus; Vytauto g. 29, LT-68300 Marijampolė.

26.3.    Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus; Kauno g. 7, LT-68175, Marijampolė.

26.4.    Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus; Bažnyčios g. 23, LT-68298, Marijampolė.

 

 

V SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS RŪŠYS

 

27.    Muziejaus veikla organizuojama remiantis Muziejaus strateginiu ir Muziejaus metiniu veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarka.

28.    Muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, šie Nuostatai, darbo tvarkos taisyklės bei kiti teisės aktai.

29.    Muziejui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Muziejų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia Marijampolės savivaldybės meras. Muziejaus direktoriumi tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui, o atskaitingas Marijampolės savivaldybės merui ir tarybai.

30.    Muziejaus direktorius:

30.1.    organizuoja Muziejaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

30.2.    užtikrina, kad Muziejaus finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

30.3.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

30.4.    tvirtina Muziejaus:

30.4.1.  organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.4.2.  darbuotojų pareigybių aprašymus ir Muziejaus darbo tvarkos taisykles, kitas Muziejaus veiklą apibrėžiančias tvarkas, nurodymus, instrukcijas, nuostatus;

30.4.3.  Muziejaus veiklos ataskaitas ir planus;

30.4.4.  ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;

30.5.    leidžia įsakymus ir kitus vidaus norminius teisės aktus.

30.6.    Teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Muziejaus darbuotojus, esant reikalui organizuoja konkursus Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas Muziejuje, sąraše nurodytoms pareigybėms, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir/ar kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, skiria drausmines nuobaudas, suteikia atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas tobulinti kvalifikaciją.

30.7.    Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose, teisme.

30.8.    Sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus.

30.9.    Sudaro komisijas ir darbo grupes Muziejaus veiklos problemoms spręsti, tvirtina jų darbo reglamentus.

31.    Muziejaus veiklos organizavimo procese patariamojo balso teise dalyvauja 5 narių Muziejaus taryba, kurią sudaro Muziejaus specialistai. Į Muziejaus tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami specialistai iš kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų;

32.    Muziejaus taryba svarsto:

32.1.    strateginius ir metinius Muziejaus veiklos planus ir ataskaitas;

32.2.    svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Muziejaus veiklai reikšmingų projektų (nuolatinių ekspozicijų atnaujinimo, parodų, edukacijos, leidybos, mokslo ir kultūros renginių, tarptautinio bendradarbiavimo, kitų ilgalaikės veiklos projektų) bei jų finansavimo galimybių;

32.3.    Muziejaus organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą;

32.4.    Muziejaus Nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų Muziejaus veiklą bei vidaus tvarką apibrėžiančių dokumentų projektus;

32.5.    svarsto Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

32.6.    Muziejaus pajamų ir išlaidų sąmatą ir ūkinės – finansinės veiklos ataskaitas;

32.7.    svarsto kitus, su Muziejaus veikla susijusius klausimus.

33.    Muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija, kurios pirmininkas yra direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas. Rinkinių komplektavimo komisijos sudėtį tvirtina direktorius, o jos veiklą reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (toliau - Instrukcija), patvirtinta Kultūros ministro.

34.          Muziejaus veikla vykdoma pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

34.1.    Muziejaus veiklos sritis – bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla – 91.0.

34.2.    Pagrindinė veiklos rūšis – muziejų veikla, kodas 91.02.

34.3.    Kitos Muziejaus veiklos rūšys:

34.3.1.      suvenyrų, meno dirbinių specializuota mažmeninė prekyba, kodas 47.78.10;

34.3.2.      knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas 47.61;

34.3.3.      knygų, periodinių leidinių ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

34.3.4.      knygų leidyba, kodas 58.11;

34.3.5.      kita leidyba, kodas 58.19;

34.3.6.      kita, niekur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, kodas 63.99;

34.3.7.      fondų valdymo veikla, kodas 66.3;

34.3.8.      nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

34.3.9.      moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas 72;

34.3.10.  reklama, kodas, 73.1;

34.3.11.  rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

34.3.12.  fotografavimo veikla, kodas 74.20;

34.3.13.  ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;

34.3.14.  kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;

34.3.15.  fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

34.3.16.  posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

34.3.17.  kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

34.3.18.  kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

34.3.19.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

34.3.20.  kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

34.3.21.  scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

34.3.22.  meninė kūryba, kodas 90.03;

34.3.23.  bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

34.3.24.  istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;

34.3.25.  profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12.

 

VI SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

 

35.    Muziejus finansuojamas iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų numatyta tvarka lėšos.

36.    Marijampolės savivaldybės Muziejui perduotas turtas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei, o Muziejus šį turtą valdo, naudoja, disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

37.    Muziejaus turtą sudaro:

37.1.    ilgalaikis materialusis turtas;

37.2.    muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;

37.3.    nematerialusis turtas;

37.4.    trumpalaikis turtas (atsargos, finansiniai ištekliai ir kitas su Muziejaus veikla susijęs turtas).

38.    Muziejaus lėšas sudaro:

38.1.    savivaldybės biudžeto lėšos;

38.2.    valstybės biudžeto lėšos;

38.3.    lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

38.4.    lėšos gautos už teikiamas mokamas paslaugas;

38.5.    Lietuvos ir užsienio fondų bei programų lėšos;

38.6.    fizinių ir juridinių asmenų parama;

38.7.    kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

VII SKYRIUS

MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

39.          Muziejus turi teisę:

39.1.    turėti sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų;

39.2.    teikti mokamas paslaugas, kurių įkainius tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba;

39.3.    teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti, savivaldybės jam patikėjimo teise perduotą turtą bei juo disponuoti;

39.4.    teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, susijusius su Muziejaus turto naudojimu;

39.5.    atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

39.6.    gauti paramą;

39.7.    tvarkyti Muziejaus ūkinės – finansinės veiklos apskaitą ir teikti savivaldybei ir kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms apie ją reikiamą informaciją;

39.8.    inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus;

39.9.        teisės aktų nustatyta tvarka turėti logotipą ir kitą atributiką;

39.10.    teikti pasiūlymus dėl Muziejaus veiklos tobulinimo;

39.11.    jungtis į muziejų asociacijas.

40.    Muziejus privalo:

40.1.    naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Muziejaus Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

40.2.    užtikrinti muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;

40.3.    teikti savininkui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas, bei strateginius ir metinius veiklos planus;

40.4.    garantuoti įstaigos finansinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;

40.5.    teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

40.6.    Muziejus gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VIII SKYRIUS

MUZIEJAUS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

41.          Muziejaus veiklos priežiūrą vykdo Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

42.          Muziejaus finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Marijampolės savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43.         Muziejus registruojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________

 

Į pradžią