Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-24 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Norminis teisės aktas

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-119 ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKŲ APRAŠŲ  PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.  sausio 27 d. Nr.  1-24

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir  18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Iš dalies pakeisti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“, ir jo 4.3, 4.4, 8, 9, 11, 21 punktus išdėstyti taip:

,,4.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus šio Aprašo 11 punkte  nustatytą atvejį;

            4.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus šio Aprašo 11 punkte  nustatytą atvejį;“.

,,8.  Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

            9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.“.

 ,,11. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Savivaldybių, kurių administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose bus organizuojamas nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

,,21. Piniginės paramos skyriaus specialistai, atsakingi už socialinę paramą mokiniams, remdamiesi seniūnijų specialistų pateiktais dokumentais ir surinkę dokumentus, esančius savivaldybės administracijos duomenų bazėje, atspausdina išvadą dėl teisės į socialinę paramą mokiniams ir parengia sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo projektą.“.

2.    Iš dalies pakeisti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“, ir jo 11 punktą  išdėstyti taip:

,,11. Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.“

3.    Nustatyti, kad šio sprendimo 2 dalimi keičiamas Aprašo 11 punktas įsigalioja nuo 2020-09-01.

4.    Iš dalies pakeisti Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“, ir jo 13 punktą  išdėstyti taip:

,,13. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus Kreipimosi dėl socialinės paramos  mokiniams tvarkos aprašo 11 punktą.“.

5.    Iš dalies pakeisti Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“, ir jo 9, 10 punktus  išdėstyti taip:

,,9. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais, išskyrus Aprašo 6 punkte nustatytą atvejį.

10.    Parama mokinio reikmenims įsigyti privalo būti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Bružinskaitė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią