Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-28 2020-01-21
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2019 METŲ ŪKINEI FINANSINEI VEIKLAI IŠANALIZUOTI IR ĮVERTINTI KOMISIJOS SUDARYMO

 

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės mero 2020 m. sausio 16 d. potvarkiu Nr. MV-7(3.30.E) „Dėl teikimo paskirti Povilą Isodą Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2019 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti ir įvertinti komisijos pirmininku“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Sudaryti Savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2019 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti ir įvertinti komisiją:

Arvydas Bajoras         - Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Birutė Domarkienė      - Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;

Povilas Isoda               - Marijampolės savivaldybės meras;

Romualdas Makauskas- Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininkas;

Paulius Marozas          - Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto pirmininkas;

Karolis Podolskis        - Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;

Kęstutis Traškevičius  - Marijampolės savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas.

2. Komisijos pirmininku skirti Povilą Isodą, Marijampolės savivaldybės merą.

3. Komisijos sekretore skirti Virginiją Drūtienę, Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

Virginija Drūtienė, (8 343)  90 063

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL SAVIVALDYBĖS UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ 2019 METŲ ŪKINEI FINANSINEI VEIKLAI IŠANALIZUOTI IR ĮVERTINTI KOMISIJOS SUDARYMO“

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių 2019 metų ūkinei finansinei veiklai išanalizuoti ir įvertinti komisijos sudarymo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės administracija prašo pateikti audituotus metinius finansinių ataskaitų rinkinius bei bendrovių metinius pranešimus.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Tarybai teikiamas sprendimo projektas sudaryti komisiją, kuri išklausytų ir įvertintų Savivaldybės kontroliuojamųjų uždarųjų akcinių bendrovių 2019 metų ūkinės finansinės veiklos ataskaitas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nėra

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Birutė Domarkienė

Sprendimą pateikti

Komisijos nariams

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra

Lyginamasis variantas

Nėra

 

 

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas Virginija Drūtienė, (8 343)  90 063

 

Į pradžią