Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-30 2020-01-31
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR.1-33 "DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR.1-33 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildyti jį 401 punktu, 54.18 papunkčiu ir juos išdėstyti taip:

„401. Renginių metu vykdant prekybą ir (ar) paslaugų teikimą nenaudoti vienkartinių plastikinių gaminių.“

„54.18. prekybos vietoje privalo būti šiukšlėms rūšiuoti skirti konteineriai (plastikui, stiklui, popieriui, mišrioms komunalinėms atliekoms). Kai prekiaujama iš kiosko, paviljono, lauko kavinėje turi būti sudaroma sutartis dėl atliekų išvežimo.“

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Makauskienė

 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR.1-33 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio metu (2020 m. sausio 23 d. posėdžio protokolas Nr. T1-4(1.37)) buvo svarstytas klausimas dėl vienkartinio plastiko atsisakymo viešuosiuose renginiuose. Aplinkos ir kaimo reikalų komitetas pavedė Marijampolės savivaldybės administracijai parengti tarybos sprendimo projektą.

ES taryba yra priėmusi direktyvą dėl vienkartinių plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo. Aplinkos ministerija perkeldama direktyvos nuostatas ragina savivaldybes bei kitus ekonominius ir socialinius partnerius jau dabar vietoje vienkartinių plastikinių gaminių rinktis skirtus daugkartiniam naudojimui.

Projekto tikslas – vienkartinių plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas.

Prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr.1-324 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu  Nr. 1-33 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ papildomas 401 punktu ir 54.18 papunkčiu, kurie išdėstomi taip:

„401. Renginių metu vykdant prekybą ir (ar) paslaugų teikimą nenaudoti vienkartinių plastikinių gaminių.“

„54.18. prekybos vietoje privalo būti šiukšlėms rūšiuoti skirti konteineriai (plastikui, stiklui, popieriui, mišrioms komunalinėms atliekoms). Kai prekiaujama iš kiosko, paviljono, lauko kavinėje turi būti sudaroma sutartis dėl atliekų išvežimo.“

 

 

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimas nereikalauja savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Projektas turi būti suderintas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėju, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Paulius Čeponas

Sprendimą pateikti

Viešosios tvarkos skyriui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Pridedama.

Lyginamasis variantas

Nėra.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dana Makauskienė

 

Į pradžią