Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-32 2020-02-05
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 19 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 24 d. raštą Nr. 2-69 (1.5) „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti perimti valstybinei funkcijai (dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 22142,60 Eur, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (priedas).

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių perimti 1 punkte nurodytą trumpalaikį materialųjį turtą ir pasirašyti perdavimo – priėmimo aktą.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrida Juodeškienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

                                                                      

                                                     PATVIRTINTA

                                                                                  Marijampolės savivaldybės tarybos

                                          sprendimu

 

 

TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERIMAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra vertė, Eur

1.

Balsavimo kabinos

124

117,25

14539,00

2.

Balsavimo kabinos neįgaliesiems

38

155,36

5903,68

3.

Iškabos

37

21,50

795,50

4.

Balsadėžės

11

82,22

904,42

 

Iš viso:

210

 

22142,60

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BUHALTERIJOS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. sausio 24 d. raštas Nr. 2-69 (1.5) „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“.

Projekto tikslas - perimti valstybinei funkcijai (dalyvavimas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 22142,60 Eur, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Perimtas turtas yra reikalingas organizuojant įstatymų numatytus rinkimus ir referendumus.

Neigiamų pasekmių nebus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų keisti ir panaikinti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų lėšų nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Buhalterijos skyriaus vedėjos-vyriausios buhalterės, Teisės skyriaus vedėjos, Administracijos direktoriaus.

Pranešėjas

Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė Daiva Ivanauskienė

Sprendimą pateikti

Administracijos ūkio skyriui, Buhalterijos skyriui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

Ingrida Juodeškienė

Į pradžią