Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-33 2020-02-10
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsniu, 20 straipsnio 2 dalimi, 48 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 ir 3 dalimis, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programą (pridedama).

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių Marijampolės  savivaldybės vardu pasirašyti su šia programa susijusius dokumentus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ričardas Vasiliauskas

Vida Bružinskaitė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

                   PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

                                                                 sprendimu 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

1.    Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymais, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.    Programą rengia Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Administracija), bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriumi (toliau – Užimtumo tarnyba).

3.    Programą įgyvendina Administracija kartu su atrankos būdu parinktais Programos vykdytojais (toliau - Vykdytojai).

4.    Įgyvendinant Programą bus vykdoma valstybinė (valstybės perduota savivaldybei) funkcija - dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas.

5. Programos tikslai:

5.1. užtikrinti  2019  metų Užimtumo didinimo  programos vykdytų darbų tęstinumą;

5.2. siekti didinti Marijampolės savivaldybės teritorijos gyventojų, užsiregistravusių Užimtumo tarnyboje, užimtumą, sudarant įsidarbinimo galimybes darbo neturintiems asmenims;

5.3. mažinti piniginės socialinės paramos gavėjų skaičių;

5.4. padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą.

6. Programa rengiama vadovaujantis šiais principais:

6.1. bendradarbiavimo – aktyvus gyvenamosios vietovės bendruomenės įtraukimas į veiklą, skatinant jos iniciatyvą, bendradarbiavimas su visomis suinteresuotomis institucijomis, organizacijomis. Programa rengiama konsultuojantis, o įgyvendinama bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba, socialiniais partneriais, organizacijų (pavyzdžiui, nevyriausybinių) ir vietos bendruomenių atstovais, atstovaujančiais darbo ieškančių asmenų grupių interesams;

6.2. kompleksiškumo – įgyvendinant Programą, turi būti kompleksiškai sprendžiamos asmenų užimtumo problemos, įtraukiant Užimtumo tarnybą, socialinius partnerius ir organizacijas;

6.3. individualumo – Programoje numatomos priemonės turi būti organizuojamos ir paslaugos teikiamos atsižvelgiant į individualius asmenų poreikius bei jų motyvaciją integruotis į darbo rinką;

6.4. tęstinumo – Programoje numatytų veiklų tęstinumas, nuolatinė Programos įgyvendinimo priežiūra ir tikslinimas pagal kintančias aplinkybes;

6.5. efektyvumo – pagrindinis Programos priemonių įgyvendinimo ir paslaugų teikimo rezultatas bei vertinimo kriterijus yra asmens įsidarbinimas pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintinų teisinių santykių pagrindu, savarankiškos arba neatlygintinos veiklos vykdymas;

6.6. ekonomiškumo – maksimalus Programai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimas, vadovaujantis ekonominio naudingumo principu, tiek rengiant Programą, tiek ją įgyvendinant;

6.7. viešumo – Programos įgyvendinimo eigos ir rezultatų viešinimas.

7. Programa rengiama asmenims, įvardintiems Lietuvos Respublikos  užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje (toliau – Asmenys), kurie yra:

7.1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

7.2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

7.3. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

7.4. piniginės socialinės paramos gavėjai;

7.5. asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7.6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7.7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

7.8. asmenys, kurie turi pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

7.9. asmenys, patiriantys socialinę riziką;

7.10. asmenys, vyresni kaip 40 metų.

8. Rengiant Programą naudoti Lietuvos statistikos departamento, Užimtumo tarnybos pateikti duomenys bei Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) turima informacija.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

9. Marijampolės savivaldybė (toliau – Savivaldybė) administraciniu požiūriu yra Suvalkijos regiono dalis, kuri ribojasi su kitomis Suvalkijos regiono – Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos  savivaldybėmis, taip pat Dzūkijos regiono - Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybėmis bei Prienų rajono savivaldybe. Savivaldybė randasi Lietuvos pietvakariuose, užima pakankamai patogią geografinę padėtį – nuo Marijampolės  140 kilometrų iki Lietuvos Respublikos sostinės Vilniaus. Savivaldybės teritoriją kerta tarptautinis greitkelis Via Baltica, geležinkelio trasa Rail Baltica.  Teritoriniu - administraciniu požiūriu savivaldybė suskirstyta į 9 seniūnijas: Degučių, Mokolų, Narto, Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos, Šunskų.

9.1. Nedarbo lygis procentais nuo darbingo amžiaus gyventojų:

                                                                                                                                      1 lentelė

Teritorija

2018-01-01

2019 -01-01

2020-01-01

Pokytis 2020-01-01 palyginti su 2018-01-01, +, - proc.

Marijampolės savivaldybėje:

    moterų

vyrų

8,0

8,2

7,8

8,0

8,4

7,6

7,8

8,0

7,6

- 0,2

-0,2

-0,2

Lietuvos Respublikoje:

     moterų

vyrų

8,7

8,2

9,2

8,9

8,6

9,2

8,7

8,5

9,0

-

+0,3

-0,2

Šaltinis. Užimtumo tarnybos duomenys

 

Palyginti su nedarbo lygiu Lietuvoje, nedarbo lygis Savivaldybėje 0,9 proc. mažesnis. Palyginti su 2018 m. sausio 01 d. nedarbo lygiu Savivaldybėje, nedarbo lygis sumažėjo tik 0,2 proc.  Todėl, išlieka poreikis didinti asmenų užimtumą.  

Savivaldybėje, analizuojant nedarbo lygį pagal  lytį, matome, kad moterų nedarbo lygis yra didesnis už vyrų. Lietuvoje yra priešingai – vyrų  nedarbo lygis yra didesnis už moterų.

 

9.2. Užimtumo rodikliai Savivaldybėje:

                                                                                                            2 lentelė

Rodikliai

2017 m.

2018 m.

2018 m. palyginti su 2017 m. , +,- proc.

Ilgalaikių bedarbių skaičius, vnt.

700

638

-8,9

Užimtų gyventojų skaičius, vnt.

13200

13600

+3,0

Bedarbių skaičius metų pabaigoje, vnt.

2792

2730

-2,2

Laisvos darbo vietos

3328

3677

+10,5

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

 

9.3. 2018 m. palyginti su 2017 m., padidėjo laisvų darbo vietų skaičius. Sumažėjo bedarbių ir ilgalaikių bedarbių skaičius. Savivaldybėje 34,7 proc. registruota daugiau laisvų darbo vietų, nei ieškančių darbo asmenų. Didžioji dalis laisvų darbo vietų yra skirta nuolatiniam užimtumui spręsti. 84  proc. laisvų darbo vietų yra pramonėje ir paslaugų sektoriuje. Savivaldybėje kuriamos naujos įmonės pasitelkiant užsienio kapitalo investuotojus, kurie į rinką ateina su naujausiomis technologijomis bei įranga, todėl auga aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbuotojų poreikis. Vis daugiau reikia ir reikės aukštos kvalifikacijos ir mažiau nekvalifikuotų darbuotojų. Tačiau, įmonės vis dažniau susiduria su sunkumais norėdamos užpildyti darbo vietas dėl to, kad į jas pretenduojantys asmenys neturi tinkamos kvalifikacijos, kompetencijų ar patirties. 2018 m. net 72,3 proc. nuo visų Užimtumo tarnyboje registruotų asmenų turi tik vidurinį, pagrindinį ar pradinį  išsilavinimą.

 

Šaltinis. Užimtumo tarnybos duomenys

1 pav. Bedarbiai pagal išsilavinimą

 

Šaltinis. Užimtumo tarnybos duomenys

2 pav. Bedarbiai pagal amžiaus grupes

 

9.4. Savivaldybėje 2018 m. duomenimis  55,3 proc. asmenų, ieškančių darbo, yra nuo 40 iki 59 metų. Didžiausią procentą (31,4 proc.) sudaro asmenys nuo 50 iki 59 metų  ir dirbę paslaugų sferoje. Užimtumo tarnybos duomenimis Savivaldybėje  nuo visų registruotų asmenų 23 proc. yra ilgalaikiai bedarbiai.  

9.5. Bedarbio portretas Savivaldybėje: moteris (51%), vyresnė nei 50 m. (50 %), neturi profesinio pasirengimo (49%), ilgiau nei pusmetį neranda darbo (53%), gyvena kaimo vietovėje (49%), turi negalią (41%).

Šaltinis. Užimtumo tarnybos duomenys

 

Šaltinis. Užimtumo tarnybos duomenys

            3 pav. Savivaldybėje registruotų bedarbių struktūra

 

9.6. Savivaldybės teritorija-755 km2, gyventojų tankis 71,4 žmogaus kvadratiniame kilometre.

9.7. Savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvos Respublikoje, mažėja bendras gyventojų skaičius:

Rodikliai

2017-07-01

2018-07-01

2019-07-01

Pokytis 2019 m. palyginti su 2017 m. , -,+ vnt.

Pokytis 2019 m. palyginti su 2018 m. , -,+ vnt.

Nuolatinių gyventojų skaičius liepos 1 d., vnt.

54 993

54 318

53 883*

 

-1110

-435

 

                                                                                                                  3 lentelė

*- išankstiniai duomenys

Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas

9.8. Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių verslo situaciją ir gyventojų verslumo lygį, yra bendras veikiančių įmonių skaičius ir įmonių skaičius tūkstančiui gyventojų. Marijampolės mieste ir jos apylinkėse koncentruojasi didžioji dalis visos Marijampolės apskrities ekonomikos. 2019 metų pradžioje veikė 1699 įmonės (51,4 proc. apskrities įmonių).  Dauguma ūkio subjektų vykdė didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių  remontą. Savivaldybėje didelis skaičius įmonių, dirbančių paslaugų sektoriuje, pramonės ir statybos srityje.

9.9. Šalies ekonomikai gerėjant savivaldybėje nuolat auga verslumo rodiklis, kuris 2019 m. pradžioje sudarė 22,9 proc. (apskrityje jis siekė 16,9 proc.)

9.10. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius kaimiškosiose seniūnijose, 2019 m.:

                                                                        4 lentelė

Seniūnijos

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų  skaičius, vnt.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų, kurios augina vaikus,  skaičius, vnt.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų, kurios neaugina vaikų,

skaičius, vnt.

proc. nuo visų seniūnijoje socialinę pašalpą gaunančių šeimų

Gudelių

14

4

10

71,4

Igliaukos

18

4

14

77,8

Liudvinavo

110

32

78

71,0

Marijampolės

61

15

46

75,4

Sasnavos

21

6

15

71,4

Šunskų

34

8

26

76,5

Viso:

258

69

189

73,2

 

73,2 proc. socialinę pašalpą gaunančių šeimų kaimiškose seniūnijose, yra asmenys gyvenantys po vieną ar po du, tačiau neauginantys vaikų. Marijampolės mieste šie asmenys sudaro -68,4 proc. Todėl, šiems asmenims vaikai nėra kliūtis įsidarbinti. Bus siekiama kuo daugiau šių asmenų įdarbinti pagal Užimtumo programą.

10. Užimtumo tarnyboje 2020 sausio 01 d. buvo užregistruoti 2156 asmenys, patenkantys į Programos 7 punkte išvardintas asmenų grupes:

10.1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai - 0;

10.2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra - 58;

10.3. asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų - 0;

10.4. piniginės socialinės paramos gavėjai – 172.

10.5. asmenys, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo - 0;

10.6. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo - 0;

10.7. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos - 0;

10.8. asmenys, kurie turi pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga - 0;

10.9. asmenys, patiriantys socialinę riziką - 0;

10.10. asmenys, vyresni kaip 40 metų – 1926.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ IR (AR) PRIEMONIŲ  PLANAS

11. Programos įgyvendinimo metu gyventojų užimtumui didinti numatyta vykdyti priemonę „Prisidėjimas prie ES įgyvendintų projektų tęstinumui užtikrinti“ (toliau – Priemonė). Savivaldybė įgyvendina daug projektų finansuojamų iš Europos Sąjungos įvairių fondų. Įgyvendinant projektus kompleksiškai sutvarkytos Savivaldybės viešosios erdvės, atnaujinta savivaldybės poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūra, sukurtos palankios sąlygos verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas savivaldybės teritorijas. Savivaldybės kaimo bendruomenės taip pat noriai pasinaudojo Europos Sąjungos skiriama parama, kurios pagalba buvo sutvarkytos viešosios erdvės, bendruomenių namai, įrengtos sporto aikštelės ir kt.

12. Savivaldybės teritorijoje gausu turistams patrauklių gamtos objektų,  lankomų turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Siekiant išlaikyti sukurtą infrastruktūrą, reikalinga jos priežiūra, kuri užtikrintų įgyvendintų projektų tęstinumą. Manoma, jog vietos bendruomenių gyventojai, dalyvaudami Programoje, galėtų prisidėti prie jų gyvenamojoje teritorijoje įgyvendintų ES projektų, turizmo, poilsio ir laisvalaikio viešųjų erdvių, kitų lankytinų vietų ir objektų, kultūros, sporto, ugdymo, socialinės globos teritorijų priežiūros ir tvarkymo bei prie kitų darbų, gerinančių bendruomenių gyventojų gyvenimo kokybę.

13. Vykdant Priemonę, prisidedant prie sukurtos Savivaldybės infrastruktūros tvarkymo, bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai (toliau – Darbai):

13.1. Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių, vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, takų, pakelių, želdinių tvarkymo ir priežiūros, infrastruktūros objektų smulkaus remonto, laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;

13.2. aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto laikino pobūdžio pagalbiniai darbai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo ugdymo, kultūros bei laisvalaikio organizavimo įstaigose;

13.3. aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto laikino pobūdžio pagalbiniai darbai socialinės bei visuomeninės paskirties įstaigose ir objektuose, esančiuose joms priskirtoje valstybinėje žemėje;

13.4. istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių  kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

13.5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių smulkaus remonto, tvarkymo ir priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai.

14. Programa bus vykdoma nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d.

15. Įgyvendinus Programą, tikimasi nedarbo lygio mažėjimo, ilgalaikio asmenų įsidarbinimo pagal grupes, išvardintas Programos 10 punkte:

15.1. iki 8 asmenų, įvardintų 10.2 punkte;

15.2. iki 10 asmenų, įvardintų 10.4 punkte;

15.4. iki  19 asmenų, įvardintų 10.10 punkte.

16. Asmenys, kurie dalyvaus Programoje, bus atrenkami pagal poreikį, atsižvelgiant į darbų pobūdį, į tuo metu Užimtumo tarnyboje registruotų Asmenų skaičių, jų gyvenamąją vietą. Pagal galimybes bus sudaromos sąlygos dalyvauti visoms Asmenų grupėms, kurioms skirta ši Programa.

17. Programos įgyvendinimo planas:

17.1. darbdavių atrankos paskelbimas;

17.2. atrankoje pateiktų paraiškų vertinimas;

17.3. Programai skirtų lėšų paskirstymas;

17.4. Programos viešinimo užtikrinimas.

18. Programos dalyvių atranka:

18.1. Savivaldybės interneto svetainėje bus skelbiama informacija apie galimybę dalyvauti Programoje;

18.2. Programos Vykdytojai, pageidaujantys dalyvauti Programoje, nustatytu terminu teikia Administracijai nustatytos formos paraišką, patvirtintą Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius).

18.3. Programos Vykdytojus atrenka Administracijos direktoriaus sudaryta Darbdavių atrankos komisija pagal Marijampolės savivaldybės užimtumo programos įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Administracijos direktoriaus.

18.4. Skyriaus atsakingas darbuotojas patikrina paraiškas, parengia suvestinę ir pateikia svarstyti Darbdavių atrankos komisijai, kurios paskirtis atrinkti darbdavius, paskirstyti lėšas ir teikti tvirtinti Administracijos direktoriui Programos lėšų paskirstymo projektą.

19. Prioritetas bus teikiamas Vykdytojams:

19.1. kurie vykdys darbus, numatytus šios Programos 13 punkte;

19.2. kurie vykdys darbus, padedančius palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą;

19.3. kurie įdarbins daugiau piniginės socialinės paramos gavėjų.

20. Su atrinktais Vykdytojais Administracijos direktorius sudaro dvišales sutartis, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdytojai yra seniūnijos.

21. Dėl Asmenų parinkimo pagal Programos 13.1–13.5 punktuose numatytus vykdyti pasirinktus darbus į Užimtumo tarnybą kreipiasi patys Vykdytojai. 

22. Į Programos 13.1–13.5 punktuose numatytus vykdyti pasirinktus darbus Asmenis siunčia Užimtumo tarnyba.

23. Vadovaudamasi užimtumo didinimo programų rengimo bendradarbiavimo principu Programos vykdymą organizuoja Skyrius bendradarbiaudamas su Užimtumo tarnyba.

24. Už Programos priemonių įgyvendinimą atsakingi Vykdytojai.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

25. Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Marijampolės savivaldybės biudžetui lėšų, skirtų, valstybinei (valstybės perduotai savivaldybei) funkcijai įgyvendinti - Užimtumo didinimo 2020 metų programai vykdyti.

26. Programai finansuoti numatoma skirti – 112 tūkst. Eur. Iš jų:

26.1. darbo užmokesčiui (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokų sumą) ir piniginėms kompensacijoms už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio draudimo įmokų sumą) – 96 procentus nuo Programai finansuoti skirtų lėšų;

26.2. administravimo išlaidoms – 4 procentus nuo Programai finansuoti skirtų lėšų.

27. Vykdant Programą planuojama įdarbinti 37 Užimtumo tarnybos siunčiamus Asmenis    sudarant terminuotas darbo sutartis vidutiniam 4 mėnesių laikotarpiui (su galimybe pratęsti sutarties trukmę)  ir mokant:

27.1. darbo užmokestį, apskaičiuotą už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

27.2. piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

            28. Asmens dalyvavimo Programoje  sąnaudos apie 2,8 tūkst. Eur.

29. Programa papildomai gali būti finansuojama iš nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

30. Už Priemonės įgyvendinimo metu vykdomų Darbų kokybę atsakingi Programos Vykdytojai.

31. Darbų kokybės priežiūrą vykdo Skyriaus vyriausiasis specialistas, esant būtinybei, Administracijos direktoriaus nurodymu  pasitelkdamas kitų Administracijos padalinių specialistus.

32. Siekiant nustatyti, ar efektyviai vykdoma Priemonė, bus vertinama vykdomų Darbų kokybė, kiekybė, naudingumas vietos bendruomenei ir Asmenų galimybė įsidarbinti nuolatiniam darbui.

33. Priežiūra vykdoma, atvykstant Administracijos specialistams į Darbų vietą, informavus Vykdytoją.

34. Programos Priemonės įgyvendinimo vertinimas įtraukiamas į metinę Administracijos direktoriaus ataskaitą.

35. Veiksmai siekiant užtikrinti Programos įgyvendinimui skiriamų lėšų naudojimo efektyvumą ir tinkamumą: Vykdytojas, mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip per 5 kito mėnesio darbo dienas, pateikia Skyriui raštą ir Užimtumo tarnybos siųstų ir įdarbintų asmenų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus:

35.1. darbo laiko apskaitos žiniaraštį (jo išrašą) arba žiniaraščio (jo išrašo) kopiją;

35.2. darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraštį (jo išrašą) arba žiniaraščio (jo išrašo) kopiją;

35.3. banko išrašo arba mokėjimo pavedimo kopiją, arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais.

36. Visi teikiami dokumentai turi būti pasirašyti Vykdytojo vadovo.

37. Skyrius pažymą dėl lėšų pervedimo Vykdytojams teikia Administracijos Buhalterijos skyriui.

38. Administracijos Buhalterijos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažymos pateikimo perveda lėšas Vykdytojui.

 

VI SKYRIUS

VIEŠINIMAS

39. Programa, atrinkti Vykdytojai bei jiems skirtas finansavimas, informacija apie jos įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus, viešinama Savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt .

                                                                    ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PINIGINĖS PARAMOS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO DIDINIMO 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projekto tikslai:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo programą, skirtą valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti.

2. Užtikrinti vykdytos priemonės „Prisidėjimas prie ES įgyvendintų projektų tęstinumui užtikrinti“ tęstinumą.

3. Didinti gyventojų užimtumą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Laikinai bus įdarbinti 37 asmenys, bus ugdomi jų darbiniai įgūdžiai. Bus atlikti Programoje numatyti darbai.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Užimtumo didinimo  programa yra finansuojama iš  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų  savivaldybės biudžetui, skirtų Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punkte numatytai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai įgyvendinti. 2020 m. skirta 112,0 tūkst. Eur.

Projektas turi būti suderintas

Su Teisės skyriumi.

Pranešėjas

Vida Bružinskaitė

Sprendimą pateikti

Piniginės paramos skyriui ir kaimiškosioms seniūnijoms.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

2019 metais programai buvo skirta 107,7 tūkst. Eur iš  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų  savivaldybės biudžetui ir 1,8 tūkst. Eur iš  nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti.

Visos lėšos buvo panaudotos. Programoje dalyvavo 51 asmuo  iš 12 institucijų ir organizacijų.

Vadovaujantis metodika, apskaičiuotas ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas lėšų poreikis 2020 m. Užimtumo programai, buvo 330,0 tūkst. Eur. Skirta 112,0           tūkst. Eur., t. y. 2,9 karto mažiau.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

+

Lyginamasis variantas

-

 

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Bružinskaitė

 

Į pradžią