Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-34 2020-02-10
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS PROGRAMOS REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS PROGRAMOS REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ

 

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Tolygios kultūros raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37.2 papunkčiu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Deleguoti Marijampolės kultūros centro direktorę Rimą Striaušienę į Tolygios kultūrinės raidos programos Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybą.

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės 2018 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. 1-207 „Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą“.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Dulskė, (8 343) 90 078

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į TOLYGIOS KULTŪRINĖS RAIDOS PROGRAMOS REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl atstovo delegavimo į Tolygios kultūrinės raidos programos Regioninę kultūros tarybą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Deleguoti atstovą į Tolygios kultūrinės raidos programos Regioninę kultūros tarybą vietoj Jūratės Zakaravičienės, kuri Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. DP-651 buvo atleista iš karjeros valstybės tarnautojo pareigų

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neigiamų pasekmių nebus

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų lėšų nereikės

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Lietuvos kultūros tarybai, Marijampolės apskrities regioninės kultūros tarybai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Marijampolės kultūros centrui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Dulskė, 90078

Į pradžią