Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-35 2020-02-10
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto e papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypus gyvenamiesiems namams statyti ir eksploatuoti (grupinio/savarankiško gyvenimo namams statyti ir eksploatuoti), įgyvendinant sąlygų sudarymo savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę funkciją:

1.1. 0,0622 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0020:101, unikalus Nr. 4400-3571-1676, esantį Marijampolėje, A. Baltūsio g. 7;

1.2.  0,0774 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0043:52, unikalus Nr. 4400-4867-4975, esantį Marijampolėje, Gardino g. 4;

1.3. 0,1254 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0020:14, unikalus Nr. 1801-0020-0014, esantį Marijampolėje, Tarpučių g. 107;

1.4. 0,0903 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0020:62, unikalus Nr. 1801-0020-0062, esantį Marijampolėje, A. Yliaus g. 18;

1.5. 0,1503 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0020:107, unikalus Nr. 1801-0020-0107, esantį Marijampolėje, Mikalinės g. 51;

1.6. 0,2000 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis Nr. 1801/0021:4, unikalus Nr. 1801-0121-0004, esantį Marijampolėje, Uosių g. 2.

  2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo – priėmimo aktus.

 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

Snieguolė Lapinskienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl prašymo Marijampolės savivaldybei perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise kitos paskirties valstybinės žemės sklypus

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2020-01-22 raštu Nr. (21.12.21E-22)SD-334 pateikė informaciją, kad yra parengtas ir patvirtintas[1] investicinis projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione“ (toliau – investicinis projektas), su kuriuo susipažinti galima interneto svetainėje www.pertvarka.lt. Projektas susijęs su Marijampolės regiono socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtra – regione esančių socialinės globos namų pertvarka bei numatomas įgyvendinti priemones socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai užtikrinti. Investiciniame projekte numatyti bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros projektai bus finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Vadovaujantis investiciniu projektu bei Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektu, Marijampolės savivaldybės administracija privalo parengti projektinį pasiūlymą, apimantį visas numatytas kurti paslaugas ir jų objektus Marijampolės savivaldybės teritorijoje: vienas socialines dirbtuves, šešis grupinio/savarankiško gyvenimo namus ir tris apsaugotus būstus. Bendra projekto vertė - 2.404.622 Eur.

Reikalavimuose projekto parengtumui nurodyta, kad Žemės sklypai, kuriuose numatoma statyti, rekonstruoti ar remontuoti pastatus, turi būti pareiškėjų (partnerių) valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartis netrumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 5 metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui. Daiktinės arba pareiškėjo (partnerio) turto valdymo teisės į pastatą ir (ar) žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka.

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise savivaldybėms tvarkos patvirtinimo“ reikalingas savivaldybės tarybos sprendimas dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus, kurie reikalingi investicinės globos projektui įgyvendinti.

Parengto sprendimo projekto tikslas – kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Marijampolės savivaldybei grupinio/savarankiško gyvenimo namams statyti ir eksploatuoti, įgyvendinant sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo funkcijas.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Priėmus šį sprendimą neigiamų pasekmių nenumatoma.

Teigiamos pasekmės – bus užtikrintos prielaidos parengti projektinį pasiūlymą vienam iš investicinio projekto tikslų - įkurti šešis grupinio/savarankiško gyvenimo namus. Bendra projekto vertė - 2.404.622 Eur. Investicinis projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

Projektas turi būti suderintas

Su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, Teisės skyriumi ir Savivaldybės administracijos direktoriumi.

Pranešėjas

Arvydas Bekeris

Sprendimą pateikti

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snieguolė Lapinskienė

 [1] Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo pertvarkos valdymo grupės 2020 m. sausio 8 d. posėdžio protokolas Nr. D5-11.

Į pradžią