Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-36 2020-02-10
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI SVARBIOS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS“ ĮGYVENDINTI

 

2020 m. vasario     d. Nr.

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu ir 4 dalimi, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ 12.1, 38 ir 59.15 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.            Pritarti Marijampolės savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ (toliau – Projektas).

2.            Skirti Projektui piniginių lėšų iš Marijampolės savivaldybės 2020, 2021 ir 2022 metų biudžetų Projekto veikloms finansuoti:

2.1.       apmokėti 7,5 procento visų tinkamų Projekto išlaidų, finansuojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ lėšomis;

2.2.       apmokėti tinkamas išlaidas, kurių nepadengia Projektui skiriamas finansavimas;

2.3.       apmokėti netinkamas, bet Projektui įgyvendinti būtinas, išlaidas.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

Darius Cinaitis

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 


Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR VERSLO SKATINIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL
PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „INVESTICIJŲ PRITRAUKIMUI SVARBIOS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS“ ĮGYVENDINTI

 

Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinti

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Bendras Marijampolės LEZ plotas – 77,7300 ha. Įgyvendinant įvairius Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, investicijoms pritraukti buvo parengta 65,1687 ha LEZ teritorijos Nendriniškių kaime. Šiuo metu visa ši LEZ dalis jau yra išnuomota danų kapitalo įmonei UAB „Dovista“.

Visai šalia jau veikiančios LEZ dalies, tik pietinėje Marijampolės – Baraginės kelio pusėje, Skriaudučio ir Steponiškių kaimų teritorijose Marijampolės savivaldybė nuosavybės teise valdo dar 12,9831 ha teritorijos, dalis kurios – 5,8108 ha – taip pat turi LEZ statusą.
Kol kas šioje 12,9831 ha teritorijoje nėra infrastruktūros, privažiavimų į sklypus. Todėl labai svarbu kuo greičiau iki 3 investicijoms skirtų sklypų (2 iš kurių turi LEZ statusą) įrengti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą: privažiavimo kelią (gatvę), vandentiekį, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklus, elektros perdavimo linijas, dujotiekį, komunikacijų (ryšių) koridorius.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-893 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – aprašas).

Kadangi pagal aprašo reikalavimus projektinis pasiūlymas ir investicinis projektas turi būti pateikti VRM iki 2020 m. vasario 28 d. Marijampolės savivaldybės administracija šiuo metu rengia projektinį pasiūlymą ir investicinį projektą „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“.

Techninius projektus, pagal kuriuos būtų statomi inžinerinės infrastruktūros objektai Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose – privažiavimo kelias (gatvė), vandentiekis, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklais, elektros perdavimo linijos, dujotiekis, komunikacijų (ryšių) koridoriai – šiuo metu rengia UAB „Baltic Engineers“ Marijampolės LEZ operatoriaus – UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės“ – užsakymu ir lėšomis.

Parengto sprendimo projekto tikslas – sukurti visas būtinas prielaidas pasinaudoti galimybe įrengti investicijoms pritraukti būtinos inžinerinės infrastruktūros objektus LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytose teritorijose Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose, jų statybą dalinai finansuojant Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ lėšomis.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos sprendimo pasekmės – sudarytos teisinės prielaidos rengti projekto „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimui būtinus dokumentus, o vėliau ir įgyvendinti patį projektą.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Sprendimas neturi įtakos kitiems teisės aktams.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Planuojama projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ vertė – 3.345.229,55 Eur, iš jų:

-       Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos – 2.843.445,11 (85,0, proc.);

-       valstybės biudžeto lėšos – 250.892,22 (7,50 proc.);

-       Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 250.892,22 (7,50 proc.).

Projektas turi būti suderintas

Su Bendrųjų reikalų skyrium, Finansų skyrium, Teisės skyrium

Pranešėjas

Darius Cinaitis

Sprendimą pateikti

Investicijų ir verslo skatinimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Sprendimo projektas susijęs su kartu teikiamo kito sprendimo – „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui“ – projektu.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos pasiūlymų dėl sprendimo projekto negauta.

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 


 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darius Cinaitis, 90096

Į pradžią