Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-37 2020-02-10
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO

 

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi ir Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr.1179 „ Dėl  Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2, 5, 21, 22 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Išbraukti iš Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, 25 eilutę.

2. Papildyti Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, 68-70 eilutėmis (pridedama).

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Domarkienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

sprendimu

 

 

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa objekto charakteristika

 

 

Likutinė

turto vertė

Eur

68.

Butas (unikalus numeris–5190-0004-8017:0002, bendras plotas–50,87 kv. m) Marijampolės sav., Mokolų k., Ąžuolų g. 63-1, 1/6 ūkio pastato (unikalus numeris–5190-0004-8028, patalpos indeksas–1-2, bendras plotas–21,38 kv. m) Marijampolės sav., Mokolų k., Ąžuolų g. 63.

795,59

69.

Butas (unikalus numeris–5190-0004-8017:0004, bendras plotas–26,00 kv. m) Marijampolės sav., Mokolų k., Ąžuolų g. 63-4, 1/6 ūkio pastato (unikalus numeris–5190-0004-8028, patalpos indeksas–1-1, bendras plotas–22,34 kv. m) Marijampolės sav., Mokolų k., Ąžuolų g. 63.

795,59

70.

Pastatas-Mokykla (unikalus Nr. 5197-4017-2018, bendras plotas-314,34 kv. m ), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 5197-4017-2029), sporto inžineriniai statiniai-krepšinio aikštelė (unikalus Nr. 4400-4879-5840), kiti inžineriniai statiniai-tvora (unikalus Nr. 4400-4944-8579), kiti inžineriniai statiniai-kiemo aikštelė (unikalus Nr. 440-4944-8596), kiti inžineriniai statiniai-kiemo aikštelė (pėsčiųjų takas-betono plytelių danga, plotas 154 kv. m, įvažiavimas su automobilių stovėjimo aikštele-žvyro ir skaldos mišinys, plotas 225 kv. m, unikalus daikto Nr. 4400-4944-8582, kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai(šulinys, lauko tualetai (2 vnt.), atliekų dėžės (2 vnt.), unikalus daikto Nr. 5197-4017-2030), Marijampolės sav., Sasnavos sen., Smilgių k., Varpo g. 1.

47 897,00

 

 

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-28, pakeitimo.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąraše yra įtrauktas savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas, kuris jau yra parduotas viešame aukcione ir sudaryta turto pirkimo-pardavimo sutartis. Teisės aktai numato, kad, esant tokioms sąlygoms, nekilnojamasis turtas arba kiti nekilnojamieji daiktai iš minėto sąrašo turi būti išbraukiami. Kad savivaldybės turtas būtų valdomas, naudojamas ir disponuojamas visuomeninės naudos, efektyvumo bei racionalumo principu, siūloma į Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą įrašyti sprendimo projekto priede nurodytą turtą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Bus įgyvendintas teisės aktų reikalavimas, kad nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, parduodamų viešame aukcione, sąrašą tvirtina savivaldybės taryba.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nėra

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

B. Domarkienė

Sprendimą pateikti

Turto valdymo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Iš Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo išbraukiama 25 eilutė, nes joje nurodytas turtas-pastatas-biblioteka su kiemo statiniais Marijampolės sav., Meškučių k. Vytauto g. 35, parduotas viešo aukciono būdu. 68 ir 69 eilutėse nurodytas turtas dėl fizinio, funkcinio nusidėvėjimo pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti.

Priedai:

Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymas.

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

Lyginamasis variantas

Nereikalinga

 

 

 

Skyriaus vedėja

 

Birutė Domarkienė

 

 

Į pradžią