Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-38 2020-02-10
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PAKEITIMUI

 

2020 m. vasario      d. Nr.

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, ir Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 4, 5, 18, 19.1 ir 38.5 punktais, ir atsižvelgdama į Viešo susirinkimo dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos papildymo 2020-02-__ protokolą Nr. ____, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1V-693 „Dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ pakeitimui:

1.             II skyriuje „Marijampolės regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė“:

1.1.       Išdėstyti 6.7 punktą nauja redakcija (pridedama);

1.2.       Išdėstyti 7.1 punktą nauja redakcija (pridedama);

1.3.       Išdėstyti 7.2 punktą nauja redakcija (pridedama);

1.4.       Išdėstyti 7.5 punktą nauja redakcija (pridedama);

1.5.       Išdėstyti 9 punktą nauja redakcija (pridedama);

1.6.       Išdėstyti 9.1 punktą nauja redakcija (pridedama);

2.             1 priedo „Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelė“ skirsnio „Stiprybės“ pirmos eilutės stulpelyje „Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos“ pateiktą informaciją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3.             2 priedo „Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ 1. tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“ 1.2. uždavinio „Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas“ produktų sukūrimo grafike (kaupiamuoju būdu):

2.1.      pakeisti rodiklio 1.2-P-2 „Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2“ siekimą reikšmę 2023 m. (pridedama);

2.2.      įrašyti naują rodiklį 1.2-P-3 „Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur“ ir jo siekiamą reikšmę 2023 m. (pridedama);

2.3.      įrašyti naują 1.2.1.(v) viešųjų investicijų priemonę 1.2.1.2. „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ (pridedama);

2.4.      patikslinti lėšų poreikį 1.2. uždaviniui „Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas“ įgyvendinti (pridedama);

4.             3 priedo „Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų planas“ 1. tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“ 1.2. uždavinį „Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas“:

4.1.       papildyti 1.2.2v veiksmu „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ (pridedama).

4.2.       numatyti lėšų poreikį 1.2.2v veiksmui įgyvendinti (pridedama);

4.3.       patikslinti lėšų poreikį 1.2. uždaviniui įgyvendinti (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 


 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darius Cinaitis

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 


PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario __ d.

sprendimu Nr. _______

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, pakeitimas:

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA

 

<...>

 

II SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ

 

 

<...>

 

6.7. Marijampolės miesto struktūra ir jos pokyčiai susiję su Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose vystymu, I transeuropinio transporto koridoriaus plėtra: greitkeliu „Via Baltica“, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos plėtra (esamos geležinkelio linijos rekonstrukcija ir europinės vėžės geležinkelio kelio tiesimu). Marijampolės miesto apylinkėse nėra miškų ir žemės daugiausiai intensyviai dirbamos, todėl nėra rekreacijai tinkamų vietų. Marijampolės mieste, įsikūrusiame lygumoje, susitelkę svarbiausi ir išskirtiniai esami gamtiniai ištekliai – Šešupės upė su šlaitais, šlaitų terasomis, Šešupės tvenkinys pietinėje miesto dalyje ir paupio želdynų sistema. Visi pagrindiniai želdinių masyvai, kurių dalis priskirta miesto parkams, formuojasi prie Šešupės upės.

 

<...>

 

7.1. Marijampolės miestą (kaip regiono centrą) siejantys socialiniai ir ekonominiai ryšiai su gretimomis savivaldybėmis formuoja Marijampolės miesto įtakos zoną visame Marijampolės regione. Ši įtaka susijusi su augančia tarptautine konkurencija ir bendradarbiavimu įvairiose veiklos srityse. Ryškus Marijampolės miesto ekonominis potencialo (lyginant su kitais regiono miestais) skirtumas ir nedideli atstumai tarp pagrindinių regiono urbanistinių centrų daro stiprų poveikį demografiniams, socialiniams, verslo plėtros procesams šiame regione ir regiono gyvenamųjų vietovių sistemoje. Daugėja gyventojų gyvenamosiose vietovėse, esančiose netoli Marijampolės miesto ribų: Kumelionių, Dielinės, Liepynų, Liucinavo, Liudvinavo, Meškučių, Narto, Nartelio, Netičkampio, Padovinio, Patašinės, Patašiškių, Pietarių, Puskelnių, Skaisčiūnų, Trakiškių ir kt. gyvenamosiose vietovėse.

Marijampolės savivaldybės institucijos siekia pritraukti investicijų, kurti darbo vietas ir užtikrinti savivaldybės ir regiono ekonomikos augimą. Išplėtota susisiekimo infrastruktūra, sienos su Lenkija ir Rusijos Federacija artumas didina teritorijos patrauklumą investicijoms. Nuo 2004 m. vykdomi projektai, susiję su Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose infrastruktūros vystymu.

Nuosavybės teise Marijampolės savivaldybė valdo 77,7300 ha ploto teritoriją Nendriniškių, Skriaudučio ir Steponiškio kaimuose. Šią teritoriją sudarantys žemės sklypai buvo įsigyti planuojant suformuoti juose infrastruktūros koridorius ir įrengti visus pramonės ir sandėliavimo paskirties įmonėms kurtis būtinus inžinerinės infrastruktūros objektus.  64,7469 ha teritorijos dalyje infrastruktūra jau yra sukurta, šioje teritorijos dalyje, kuri visa turi LEZ statusą, kuriasi pramonės įmonės.

Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose esančioje 12,9831 ha teritorijoje nėra inžinerinės infrastruktūros, privažiavimų į sklypus. Kadangi yra itin svarbu užtikrinti sąlygas pritraukti naujų, ypač užsienio, investicijų į Marijampolę, būtina iki 3 investicijoms skirtų sklypų (2 iš kurių yra LEZ) įrengti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

2019–2020 m. Marijampolės LEZ operatoriaus – UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės“ – lėšomis rengiami visų inžinerinės infrastruktūros objektų, būtinų parengti teritoriją investicijoms pritraukti, statybos techniniai projektai. Šiuose projektuose numatomi sprendiniai visiškai atitinka Marijampolės miesto teritorijos bendrąjį planą, taip pat kitų regioninio ir nacionalinio lygmens planavimo dokumentų nuostatas.

 

<...>

 

7.2. Marijampolės miesto įtaka aplinkinėms teritorijoms stiprės dėl Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose vystymo, I transeuropinio transporto koridoriaus plėtros: greitkelio „Via Baltica“, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos (esamos geležinkelio linijos rekonstrukcijos ir europinės vėžės geležinkelio kelio tiesimo).

Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose esančiai 12,9831 ha teritorijai galioja Marijampolės miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 (toliau – BP).

Pagal BP sprendinius nagrinėjami žemės sklypai patenka į šias funkcines zonas: į pramonės ir sandėliavimo (2018-10-31 LRV nutarimu Nr. 1099 patvirtintos LEZ koordinatės) ir  į inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną. Šiuose sklypuose numatyta pritraukti investuotojus, greta paklojant kelią. Tai visiškai atitinka BP sprendinius – BP susisiekimo brėžinyje per sklypus kad. Nr. 5114/0005:235 ir 5114-0005-0069 yra planuojama aptarnaujanti C1 kategorijos gatvė.

Funkciniais ryšiais susietoje teritorijoje Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose įgyvendinti veiksmai prisidės prie tikslinei teritorijai keliamo tikslo („1. Didinti užimtumą Marijampolės regione“) ir uždavinio („1.2. sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas“) įgyvendinimo. Sustiprins Marijampolės miesto ryšius su kaimo gyvenamosiomis vietovėmis ir priemiestinėmis teritorijomis per darbo vietų bei ekonominės grandinės kūrimą (įsikurs nauji gamybiniai objektai pramonės ir sandėliavimo paskirties sklypuose, nuo Marijampolės miesto nutolusiuose 1-2 km atstumu) ir susisiekimo infrastruktūros pagerinimą (planuojama C kategorijos gatvė iš miesto į gamybinius objektus palengvins susisiekimą darbuotojams ir sunkiajam transportui, be to, išaugusius transporto srautus nuo Via Blatika nukreips Vilniaus kryptimi apvažiuojant Marijampolės miestą). Veiksmas leis sumažinti riziką dėl nustatytos išorinių investicijų tikslinių teritorijų vystymui sulėtėjimo grėsmės, kuri ypač aktuali regionams po 2023 m. (sekančiu ES paramos periodu).

 

<...>

7.5. Dėl panašios ūkinės veiklos bei regiono geografijos, formuojasi glaudūs ekonominiais ryšiai tarp visų regiono savivaldybių ūkio subjektų. Kazlų Rūdos ir Šakių savivaldybių verslo aplinka susijusi su viso Marijampolės regiono verslo aplinka žaliavų tiekimo (žemės ūkio produktų ir medienos), produkcijos realizavimo, bendro infrastruktūros naudojimo ir kitais ryšiais; Kazlų Rūdos verslo inkubatorius teikia profesionalią pagalbą, konsultacijas, mokymus kitų visų regiono savivaldybių verslininkams.

Funkciniais ryšiais susieta teritorija Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose, į kurią patenka ir Marijampolės LEZ teritorijos, yra patraukli pramonės objektams kurtis dėl geografinės padėties ir darbo jėgos potencialo.

Įgyvendinant įvairius Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, investicijoms pritraukti buvo parengta 65,1687 ha LEZ teritorijos Nendriniškių kaime, prie Marijampolės šiaurės rytinės ribos. Šiuo metu visa ši LEZ dalis jau yra išnuomota danų kapitalo įmonei UAB „Dovista“. Šioje įmonėje jau yra sukurta apie 280 naujų darbo vietų, planuojama, kad dar šiais metais bendras darbo vietų skaičius čia gerokai išaugs. O tolimesnėje perspektyvoje UAB „Dovista“ pastatys dar daugiau gamybai ir gatavos produkcijos sandėliavimui skirtų pastatų, sukurs dar daugiau darbo vietų ir taip veiksmingai prisidės Marijampolės ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės gerėjimo mūsų mieste ir aplinkinėse regiono savivaldybėse.

Kaip rodo susietoje teritorijoje jau veikiančios įmonės (UAB „Dovista“) patirtis, dauguma į šią teritoriją atvykstančių darbuotojų gyvena Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio miestuose (Marijampolės regiono ITVP tikslinėse teritorijose) arba Kazlų Rūdoje (kitoje Marijampolės regiono ITVP susietoje teritorijoje). Šiuo metu dauguma darbuotojų į darbą susietoje teritorijoje ir iš jo vyksta nuosavu transportu arba yra atvežami įmonės samdytais autobusais. Pažymėtina, kad ilgainiui, augant darbo vietų pasiūlai susietoje teritorijoje (LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose) ir Marijampolės mieste (tikslinėje teritorijoje), prognozuojamas darbuotojų dalies, gyvenančios Marijampolės mieste didėjimas dėl kelių priežasčių: santykinai mažesnės darbo jėgos pasiūlos gretimuose miestuose ir kitose gyvenvietėse, besiformuojančių čia dirbančių žmonių ir jų šeimų narių socialinių ir funkcinių ryšių su Marijampolės mieste veikiančiomis įstaigomis (vaikų darželiais, mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis), galimų sprendimų persikelti gyventi arčiau darbo vietos tuo atveju, jei darbuotojai tą darbo vietą vertina kaip perspektyvią ir mato didėjančias galimybes rasti daugiau patrauklių darbo vietų toje pačioje arba greta veikiančiose įmonėse.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujų įmonių atsiradimas yra naudingas ir daliai kitų tikslinėje teritorijoje – Marijampolės mieste – veikiantiems verslams, nes intensyvėja ekonominiai ryšiai tarp ūkio subjektų, o naujiems investuotojams labai svarbus faktorius, skatinantis kurtis susietoje teritorijoje arba greta jos, yra galimybė prisijungti prie bendros infrastruktūros ir ja naudotis. Be to, tiek naujos įmonės, tiek jų dirbantieji dažnai tampa ir kitų vietos verslų tiekėjais ir klientais. Tuo pačiu metu formuojasi poreikis pakankamo pralaidumo susisiekimo infrastruktūrai dėl augančių besikuriančių gamyklų darbuotojų ir krovininio transporto srautų. Pažymėtina, kad pastačius naują gatvę privažiuoti prie LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose, bus sudaryta galimybę artimiausioje perspektyvoje šią gatvę sujungi su Marijampolės miesto Vasaros gatve (atstumas iki Vasaros gatvės – 300 m), tokiu būdu užtikrinant daug greitesnę ir patogesnę kelių transporto (ypač visuomeninio transporto) jungtį tarp susietos teritorijos ir Marijampolės miesto.

LEZ atsiradimas jau paskatino greta kurtis ir kitas įmones. Pirmoji savo privačias investicijas netoliese pradėjo UAB „Juodeliai“, jau baigianti pastatyti savo pakavimo elementų gamyklą, kuri šiuo metu bus moderniausia ir našiausia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Gretimose teritorijose savo plėtrą planuoja ir kitos Marijampolės regiono įmonės, tad tikimasi, kad tokių gražių pavydžių bus ir daugiau, o naujose įmonėse bus sukuriama dar daugiau didesnės darbuotojų kvalifikacijos reikalaujančių, o tuo pačiu ir našesnių bei geriau apmokamų darbo vietų. Tokiu būdu didės susietos ir greta esančių teritorijų patrauklumas.

 

<...>

 

9.         Atsižvelgus į Marijampolės regiono ITV programos 7 punkte nurodytus Marijampolės regiono ITV programoje aptartiems miestams ir juos supančioms teritorijoms būdingus funkcinius ryšius ir tiesioginę sąveika, taip pat į Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimą Nr. T-85 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. TS IV(46)-2318 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. 1-119 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“, kuriais buvo pritarta Marijampolės regiono ITV programos projektui su jame nurodytomis atitinkamomis susietomis teritorijomis, taip pat į Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. ___________ __ d. sprendimą Nr. 1-____ „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui“, nustatytos šios su Marijampolės regiono tikslinėmis teritorijomis susietos teritorijos, kuriose taip pat įgyvendinama Marijampolės regiono ITV programa (žr. 1 pav.):

9.1. LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytos teritorijos Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose Marijampolės miesto šiaurės rytų pusėje;

 

<...>
PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario __ d.

sprendimu Nr. ____

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, 1 priedo pakeitimas:

 

 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ LENTELĖ

 

 

Stiprybės

Aktualumo įvertinimas

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

1. Geografinės padėties patrauklumas bei išvystyta transporto infrastruktūra

5

Marijampolės regionas dėl palankios geografinės padėties išsiskiria žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus įmonių produktyvumu, o sienos su Lenkijos Respublika ir Rusijos Federacija artumas lemia sparčią logistikos paslaugas teikiančių įmonių plėtrą. Marijampolės regione gerai išplėtota kelių ir geležinkelio transporto infrastruktūra, nutiestos tarptautinės magistralės (TEN-T): I Kretos koridorius (A5) ir Kretos IX koridoriaus transporto atšaka Kaunas - Kaliningradas (A5, A7); suplanuota, kad per regioną eis Rail Baltica geležinkelis, jungiantis Suomiją ir Vokietiją. Įrengti Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos miestų aplinkkeliai. Verslumui skatinti Marijampolės regione įsteigta Marijampolės LEZ ir numatytos teritorijos pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose.

 

            <...>

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario __ d.

sprendimu Nr. ____

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, 2 priedo pakeitimas:

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

1. Tikslas. Didinti užimtumą Marijampolės regione

 

<...>

 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas

 

<...>

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

 

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.2-P-1

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, įmonės

 

 

 

2

2

2

4

5

5

5

1.2-P-2

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m

 

 

 

 

 

2 000

2 000

2 000

2 000

17 000

1.2-P-3

Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500

 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

1.2.1.(v) viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Verslo investicijas pritraukiančios inžinerinės ir paslaugų infrastruktūros plėtra (Marijampolės miesto inžinerinės infrastruktūros plėtra).

598

598

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 2 000 kv. m

1.2.1.2. Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas

3 345

3 345

2843

Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, 3 500 tūkst. Eur;

Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose, 170 vnt.

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 15 000 kv. m

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

4 886

4 886

2843

 

<...>


 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr. 1-39

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, 3 priedo pakeitimas:

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas. Didinti užimtumą Marijampolės regione:

 

<...>

 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas

 

<...>

 

1.2.2v Veiksmas: Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas (privažiavimo kelio (gatvės) su pėsčiųjų ir dviračių takais, apšvietimu susietoje 12,9831 ha teritorijoje, nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rudiškiai-Baraginė iki Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose įrengimas, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų nuo prisijungimo taškų Marijampolės Vasaros gatvėje iki susietoje teritorijoje esančių Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų atvedimas, lietaus nuotekų tinklų, komunikacijų koridorių susietoje teritorijoje įrengimas, dujotiekio atvedimo nuo prijungimo taško prie aukšto slėgio dujotiekio vamzdyno Marijampolės LEZ teritorijoje Marijampolės savivaldybės Nendriniškių kaime ir aukštos įtampos elektros tiekimo linijų nuo Marijampolės Kapsų TP iki susietoje teritorijoje esančių Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų atvedimo paslaugų pirkimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2020

2023

MS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

 

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 943 229,55

250 892,22

250 892,22

250 892,22

250 892,22

0

0

0

0

2 843 445,11

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį:

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

4 886 229,55

250 892,22

250 892,22

1 791 892,22

250 892,22

0

0

0

0

2 843 445,11

 

<...>

 


 


Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR VERSLO SKATINIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PAKEITIMUI

 

 

 

Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybės administracija nuo 2004 m. įgyvendina projektus, susijusius su Marijampolės laisvosios ekonominės zonos (LEZ) infrastruktūros vystymu. Bendras LEZ plotas – 77,7300 ha. Įgyvendinant įvairius Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, investicijoms pritraukti buvo parengta 65,1687 ha LEZ teritorijos Nendriniškių kaime. Šiuo metu visa ši LEZ dalis jau yra išnuomota danų kapitalo įmonei UAB „Dovista“.

Visai šalia jau veikiančios LEZ dalies, tik pietinėje Marijampolės – Baraginės kelio pusėje, Skriaudučio ir Steponiškių kaimų teritorijose Marijampolės savivaldybė nuosavybės teise valdo dar 12,9831 ha teritorijos, dalis kurios – 5,8108 ha – taip pat turi LEZ statusą.
Kol kas šioje 12,9831 ha teritorijoje nėra infrastruktūros, privažiavimų į sklypus. Todėl labai svarbu kuo greičiau iki 3 investicijoms skirtų sklypų (2 iš kurių turi LEZ statusą) įrengti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą: privažiavimo kelią (gatvę), vandentiekį, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklus, elektros perdavimo linijas, dujotiekį, komunikacijų (ryšių) koridorius.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-893 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – aprašas).

Priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ (toliau – priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 (toliau – aprašas) 19.1. punkte yra nustatyta, kas „projektas turi atitikti atitinkamo regiono ar miesto integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, veiksmų planą“. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM) 2019 m. lapkričio 8 d. raštu „Dėl kvietimo teikti veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas pagal priemonę „miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“, aprašymus“ pakvietė teikti veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, aprašymus (toliau – Veiksmo aprašymas) pagal priemonę.

Marijampolės savivaldybės administracija pateikė veiksmo „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ aprašymą. 2020 m. sausio 9 d. gautas VRM raštas, kuriuo informuojama, jog Marijampolės savivaldybės administracijos pateiktas veiksmas yra įvertintas geriausiai iš visų savivaldybių administracijų pateiktų veiksmų aprašymų (gauti 27 veiksmų aprašymai, pritarta 3 veiksmų įgyvendinimui). Tai suteikia teisę vykdyti veiksmo „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įtraukimo į Marijampolės integruotų teritorijų vystymo programą (toliau – ITVP) procedūras, po to – rengti investicinį projektą ir projektinį pasiūlymą, o po to, kai projektinis pasiūlymas bus baigtas vertinti ir projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, rengti projekto paraišką.

Kadangi pagal aprašo reikalavimus projektinis pasiūlymas ir investicinis projektas turi būti pateikti VRM iki 2020 m. vasario 28 d. Marijampolės savivaldybės administracija šiuo metu rengia projektinį pasiūlymą ir investicinį projektą „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas.

Techninius projektus, pagal kuriuos būtų statomi inžinerinės infrastruktūros objektai Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose – privažiavimo kelias (gatvė), vandentiekis, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklais, elektros perdavimo linijos, dujotiekis, komunikacijų (ryšių) koridoriai – šiuo metu rengia UAB „Baltic Engineers“ Marijampolės LEZ operatoriaus – UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės“ – užsakymu ir lėšomis.

Planuojama projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymasvertė – 3.345.229,55 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos – 2.843.445,11 (85,0, proc.), valstybės biudžeto lėšos – 250.892,22 (7,50 proc.) ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 250.892,22 (7,50 proc.).

Atsižvelgdami į aprašo reikalavimus, teikiame Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) 1. tikslo „Didinti užimtumą Marijampolės regione“ 1.2. uždavinio „Sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas“ papildymą 1.2.2v veiksmo „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“, atliekant su šiuo pakeitimu susijusius kitus ITVP pakeitimus.

Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 38.5. punkte yra nustatyta, kad „prieš inicijuojant esminius programos pakeitimus, turi būti atsiklausta  tikslinės teritorijos vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų tikslinėje ar susietose teritorijose veikiančių institucijų ir organizacijų nuomonės <...>. Esminiams programos pakeitimams papildomai turi pritarti savivaldybės taryba, regiono plėtros taryba.

Tuo tikslu Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt ir socialiniame tinkle Facebook skelbtas kvietimas į viešąjį susirinkimą dėl ITVP 1.2.1.v veiksmo pakeitimo. Tikimasi, kad viešajame susirinkime, kuris vyks 2020 m. vasario 20 d., 17.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos 2 aukšto posėdžių salėje, buvo pritarta ITVP 1.2.2v veiksmo „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymasįtraukimui į Marijampolės regiono ITVP.

Parengto sprendimo projekto tikslas – sukurti visas būtinas prielaidas pasinaudoti galimybe įrengti investicijoms pritraukti būtinos inžinerinės infrastruktūros objektus LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytose teritorijose Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose, jų statybą dalinai finansuojant  Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“  lėšomis.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos sprendimo pasekmės – sudarytos teisinės prielaidos rengti projekto Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimui būtinus dokumentus, o vėliau ir įgyvendinti patį projektą.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Sprendimas neturi įtakos kitiems teisės aktams.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Šis sprendimas lėšų kol kas nereikalauja.

Planuojama projekto „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymasvertė – 3.345.229,55 Eur, iš jų:

-       Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos – 2.843.445,11 (85,0, proc.);

-       valstybės biudžeto lėšos – 250.892,22 (7,50 proc.);

-       Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 250.892,22 (7,50 proc.).

Dėl projekto finansavimo bus teikiamas kitas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektas.

Projektas turi būti suderintas

Su Bendrųjų reikalų skyrium, Finansų skyrium, Teisės skyrium

Pranešėjas

Darius Cinaitis

Sprendimą pateikti

Investicijų ir verslo skatinimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui Marijampolės savivaldybės taryba buvo pritarusi 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-119 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“. Pati programa tvirtinama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu.

Išplėstinės seniūnaičių sueigos pasiūlymų dėl sprendimo projekto negauta.

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

Pridedamas

 

__________________

 

 

 

 

Darius Cinaitis, (8 343) 90 096


PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario __ d.

sprendimu Nr. _______

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, pakeitimas:

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTA TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA

 

<...>

 

II SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS REGIONO ITV PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ

 

 

<...>

 

6.7. Marijampolės miesto struktūra ir jos pokyčiai susiję su Marijampolės LEZ teritorijos ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose vystymu, I transeuropinio transporto koridoriaus plėtra: greitkeliu „Via Baltica“, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos plėtra (esamos geležinkelio linijos rekonstrukcija ir europinės vėžės geležinkelio kelio tiesimu). Marijampolės miesto apylinkėse nėra miškų ir žemės daugiausiai intensyviai dirbamos, todėl nėra rekreacijai tinkamų vietų. Marijampolės mieste, įsikūrusiame lygumoje, susitelkę svarbiausi ir išskirtiniai esami gamtiniai ištekliai – Šešupės upė su šlaitais, šlaitų terasomis, Šešupės tvenkinys pietinėje miesto dalyje ir paupio želdynų sistema. Visi pagrindiniai želdinių masyvai, kurių dalis priskirta miesto parkams, formuojasi prie Šešupės upės.

 

<...>

 

7.1. Marijampolės miestą (kaip regiono centrą) siejantys socialiniai ir ekonominiai ryšiai su gretimomis savivaldybėmis formuoja Marijampolės miesto įtakos zoną visame Marijampolės regione. Ši įtaka susijusi su augančia tarptautine konkurencija ir bendradarbiavimu įvairiose veiklos srityse. Ryškus Marijampolės miesto ekonominis potencialo (lyginant su kitais regiono miestais) skirtumas ir nedideli atstumai tarp pagrindinių regiono urbanistinių centrų daro stiprų poveikį demografiniams, socialiniams, verslo plėtros procesams šiame regione ir regiono gyvenamųjų vietovių sistemoje. Daugėja gyventojų gyvenamosiose vietovėse, esančiose netoli Marijampolės miesto ribų: Kumelionių, Dielinės, Liepynų, Liucinavo, Liudvinavo, Meškučių, Narto, Nartelio, Netičkampio, Padovinio, Patašinės, Patašiškių, Pietarių, Puskelnių, Skaisčiūnų, Trakiškių ir kt. gyvenamosiose vietovėse.

Marijampolės savivaldybės institucijos siekia pritraukti investicijų, kurti darbo vietas ir užtikrinti savivaldybės ir regiono ekonomikos augimą. Išplėtota susisiekimo infrastruktūra, sienos su Lenkija ir Rusijos Federacija artumas didina teritorijos patrauklumą investicijoms. Nuo 2004 m. vykdomi projektai, susiję su Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose infrastruktūros vystymu.

Nuosavybės teise Marijampolės savivaldybė valdo 77,7300 ha ploto teritoriją Nendriniškių, Skriaudučio ir Steponiškio kaimuose. Šią teritoriją sudarantys žemės sklypai buvo įsigyti planuojant suformuoti juose infrastruktūros koridorius ir įrengti visus pramonės ir sandėliavimo paskirties įmonėms kurtis būtinus inžinerinės infrastruktūros objektus.  64,7469 ha teritorijos dalyje infrastruktūra jau yra sukurta, šioje teritorijos dalyje, kuri visa turi LEZ statusą, kuriasi pramonės įmonės.

Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose esančioje 12,9831 ha teritorijoje nėra inžinerinės infrastruktūros, privažiavimų į sklypus. Kadangi yra itin svarbu užtikrinti sąlygas pritraukti naujų, ypač užsienio, investicijų į Marijampolę, būtina iki 3 investicijoms skirtų sklypų (2 iš kurių yra LEZ) įrengti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

2019–2020 m. Marijampolės LEZ operatoriaus – UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės“ – lėšomis rengiami visų inžinerinės infrastruktūros objektų, būtinų parengti teritoriją investicijoms pritraukti, statybos techniniai projektai. Šiuose projektuose numatomi sprendiniai visiškai atitinka Marijampolės miesto teritorijos bendrąjį planą, taip pat kitų regioninio ir nacionalinio lygmens planavimo dokumentų nuostatas.

 

<...>

 

7.2. Marijampolės miesto įtaka aplinkinėms teritorijoms stiprės dėl Marijampolės LEZ teritorijos ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose vystymo, I transeuropinio transporto koridoriaus plėtros: greitkelio „Via Baltica“, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos (esamos geležinkelio linijos rekonstrukcijos ir europinės vėžės geležinkelio kelio tiesimo).

Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose esančiai 12,9831 ha teritorijai galioja Marijampolės miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 (toliau – BP).

Pagal BP sprendinius nagrinėjami žemės sklypai patenka į šias funkcines zonas: į pramonės ir sandėliavimo (2018-10-31 LRV nutarimu Nr. 1099 patvirtintos LEZ koordinatės) ir  į inžinerinės infrastruktūros koridorių zoną. Šiuose sklypuose numatyta pritraukti investuotojus, greta paklojant kelią. Tai visiškai atitinka BP sprendinius – BP susisiekimo brėžinyje per sklypus kad. Nr. 5114/0005:235 ir 5114-0005-0069 yra planuojama aptarnaujanti C1 kategorijos gatvė.

Funkciniais ryšiais susietoje teritorijoje Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose įgyvendinti veiksmai prisidės prie tikslinei teritorijai keliamo tikslo („1. Didinti užimtumą Marijampolės regione“) ir uždavinio („1.2. sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas“) įgyvendinimo. Sustiprins Marijampolės miesto ryšius su kaimo gyvenamosiomis vietovėmis ir priemiestinėmis teritorijomis per darbo vietų bei ekonominės grandinės kūrimą (įsikurs nauji gamybiniai objektai pramonės ir sandėliavimo paskirties sklypuose, nuo Marijampolės miesto nutolusiuose 1-2 km atstumu) ir susisiekimo infrastruktūros pagerinimą (planuojama C kategorijos gatvė iš miesto į gamybinius objektus palengvins susisiekimą darbuotojams ir sunkiajam transportui, be to, išaugusius transporto srautus nuo Via Blatika nukreips Vilniaus kryptimi apvažiuojant Marijampolės miestą). Veiksmas leis sumažinti riziką dėl nustatytos išorinių investicijų tikslinių teritorijų vystymui sulėtėjimo grėsmės, kuri ypač aktuali regionams po 2023 m. (sekančiu ES paramos periodu).

 

<...>

7.5. Dėl panašios ūkinės veiklos bei regiono geografijos, formuojasi glaudūs ekonominiais ryšiai tarp visų regiono savivaldybių ūkio subjektų. Kazlų Rūdos ir Šakių savivaldybių verslo aplinka susijusi su viso Marijampolės regiono verslo aplinka žaliavų tiekimo (žemės ūkio produktų ir medienos), produkcijos realizavimo, bendro infrastruktūros naudojimo ir kitais ryšiais; Kazlų Rūdos verslo inkubatorius teikia profesionalią pagalbą, konsultacijas, mokymus kitų visų regiono savivaldybių verslininkams.

Funkciniais ryšiais susieta teritorija Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose, į kurią patenka ir Marijampolės LEZ teritorijos, yra patraukli pramonės objektams kurtis dėl geografinės padėties ir darbo jėgos potencialo.

Įgyvendinant įvairius Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, investicijoms pritraukti buvo parengta 65,1687 ha LEZ teritorijos Nendriniškių kaime, prie Marijampolės šiaurės rytinės ribos. Šiuo metu visa ši LEZ dalis jau yra išnuomota danų kapitalo įmonei UAB „Dovista“. Šioje įmonėje jau yra sukurta apie 280 naujų darbo vietų, planuojama, kad dar šiais metais bendras darbo vietų skaičius čia gerokai išaugs. O tolimesnėje perspektyvoje UAB „Dovista“ pastatys dar daugiau gamybai ir gatavos produkcijos sandėliavimui skirtų pastatų, sukurs dar daugiau darbo vietų ir taip veiksmingai prisidės Marijampolės ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės gerėjimo mūsų mieste ir aplinkinėse regiono savivaldybėse.

Kaip rodo susietoje teritorijoje jau veikiančios įmonės (UAB „Dovista“) patirtis, dauguma į šią teritoriją atvykstančių darbuotojų gyvena Marijampolės, Kalvarijos, Vilkaviškio miestuose (Marijampolės regiono ITVP tikslinėse teritorijose) arba Kazlų Rūdoje (kitoje Marijampolės regiono ITVP susietoje teritorijoje). Šiuo metu dauguma darbuotojų į darbą susietoje teritorijoje ir iš jo vyksta nuosavu transportu arba yra atvežami įmonės samdytais autobusais. Pažymėtina, kad ilgainiui, augant darbo vietų pasiūlai susietoje teritorijoje (LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose) ir Marijampolės mieste (tikslinėje teritorijoje), prognozuojamas darbuotojų dalies, gyvenančios Marijampolės mieste didėjimas dėl kelių priežasčių: santykinai mažesnės darbo jėgos pasiūlos gretimuose miestuose ir kitose gyvenvietėse, besiformuojančių čia dirbančių žmonių ir jų šeimų narių socialinių ir funkcinių ryšių su Marijampolės mieste veikiančiomis įstaigomis (vaikų darželiais, mokyklomis, sveikatos priežiūros įstaigomis), galimų sprendimų persikelti gyventi arčiau darbo vietos tuo atveju, jei darbuotojai tą darbo vietą vertina kaip perspektyvią ir mato didėjančias galimybes rasti daugiau patrauklių darbo vietų toje pačioje arba greta veikiančiose įmonėse.

Atkreiptinas dėmesys, kad naujų įmonių atsiradimas yra naudingas ir daliai kitų tikslinėje teritorijoje – Marijampolės mieste – veikiantiems verslams, nes intensyvėja ekonominiai ryšiai tarp ūkio subjektų, o naujiems investuotojams labai svarbus faktorius, skatinantis kurtis susietoje teritorijoje arba greta jos, yra galimybė prisijungti prie bendros infrastruktūros ir ja naudotis. Be to, tiek naujos įmonės, tiek jų dirbantieji dažnai tampa ir kitų vietos verslų tiekėjais ir klientais. Tuo pačiu metu formuojasi poreikis pakankamo pralaidumo susisiekimo infrastruktūrai dėl augančių besikuriančių gamyklų darbuotojų ir krovininio transporto srautų. Pažymėtina, kad pastačius naują gatvę privažiuoti prie LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų teritorijų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose, bus sudaryta galimybę artimiausioje perspektyvoje šią gatvę sujungi su Marijampolės miesto Vasaros gatve (atstumas iki Vasaros gatvės – 300 m), tokiu būdu užtikrinant daug greitesnę ir patogesnę kelių transporto (ypač visuomeninio transporto) jungtį tarp susietos teritorijos ir Marijampolės miesto.

 

LEZ atsiradimas jau paskatino greta kurtis ir kitas įmones. Pirmoji savo privačias investicijas netoliese pradėjo UAB „Juodeliai“, jau baigianti pastatyti savo pakavimo elementų gamyklą, kuri šiuo metu bus moderniausia ir našiausia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Gretimose teritorijose savo plėtrą planuoja ir kitos Marijampolės regiono įmonės, tad tikimasi, kad tokių gražių pavydžių bus ir daugiau, o naujose įmonėse bus sukuriama dar daugiau didesnės darbuotojų kvalifikacijos reikalaujančių, o tuo pačiu ir našesnių bei geriau apmokamų darbo vietų. Tokiu būdu didės susietos ir greta esančių teritorijų patrauklumas.

 

<...>

 

9.         Atsižvelgus į Marijampolės regiono ITV programos 7 punkte nurodytus Marijampolės regiono ITV programoje aptartiems miestams ir juos supančioms teritorijoms būdingus funkcinius ryšius ir tiesioginę sąveika, taip pat į Šakių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. tarybos sprendimą Nr. T-85 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. TS IV(46)-2318 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. 1-119 „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“, kuriais buvo pritarta Marijampolės regiono ITV programos projektui su jame nurodytomis atitinkamomis susietomis teritorijomis, taip pat į Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. ___________ __ d. sprendimą Nr. 1-____ „Dėl pritarimo Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui, nustatytos šios su Marijampolės regiono tikslinėmis teritorijomis susietos teritorijos, kuriose taip pat įgyvendinama Marijampolės regiono ITV programa (žr. 1 pav.):

9.1. LEZ teritorija ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai numatytos teritorijos Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose Marijampolės miesto šiaurės rytų pusėje;

 

<...>
PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario __ d.

sprendimu Nr. ____

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, 1 priedo pakeitimas:

 

 

 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ LENTELĖ

 

 

Stiprybės

Aktualumo įvertinimas

Suteiktą įvertinimą pagrindžianti informacija, prielaidos

1. Geografinės padėties patrauklumas bei išvystyta transporto infrastruktūra

5

Marijampolės regionas dėl palankios geografinės padėties išsiskiria žemės ūkio ir miškininkystės sektoriaus įmonių produktyvumu, o sienos su Lenkijos Respublika ir Rusijos Federacija artumas lemia sparčią logistikos paslaugas teikiančių įmonių plėtrą. Marijampolės regione gerai išplėtota kelių ir geležinkelio transporto infrastruktūra, nutiestos tarptautinės magistralės (TEN-T): I Kretos koridorius (A5) ir Kretos IX koridoriaus transporto atšaka Kaunas - Kaliningradas (A5, A7); suplanuota, kad per regioną eis Rail Baltica geležinkelis, jungiantis Suomiją ir Vokietiją. Įrengti Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos miestų aplinkkeliai. Verslumui skatinti Marijampolės regione įsteigta Marijampolės LEZ ir numatytos teritorijos pramonės bei sandėliavimo objektų statybai, taip pat susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektų statybai Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose.

 

            <...>

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario __ d.

sprendimu Nr. ____

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, 2 priedo pakeitimas:

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

1. Tikslas. Didinti užimtumą Marijampolės regione

 

<...>

 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas

 

<...>

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

 

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m. 

2017 m. 

2018 m. 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.2-P-1

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, įmonės

 

 

 

2

2

2

4

5

5

5

1.2-P-2

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m

 

 

 

 

 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

17 000

1.2-P-3

Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500

 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

1.2.1.(v) viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Verslo investicijas pritraukiančios inžinerinės ir paslaugų infrastruktūros plėtra (Marijampolės miesto inžinerinės infrastruktūros plėtra).

598

598

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 2 000 kv. m

1.2.1.2. Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas

3 345

3 345

2843

Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, 3 500 tūkst. Eur;

Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose, 170 vnt.

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 15 000 kv. m

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

1 541

4 886

1 541

4 886

2843

 

<...>


 

PRITARTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 26 d.

sprendimu Nr. 1-39

 

 

Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.1V-693, 3 priedo pakeitimas:

 

 

MARIJAMPOLĖS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas. Didinti užimtumą Marijampolės regione:

 

<...>

 

1.2. Uždavinys: sudaryti sąlygas kurti gerai apmokamas, į aukštą pridėtinę vertę orientuotas darbo vietas

 

<...>

 

1.2.2v Veiksmas: Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas (privažiavimo kelio (gatvės) su pėsčiųjų ir dviračių takais, apšvietimu susietoje 12,9831 ha teritorijoje, nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rudiškiai-Baraginė iki Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų Marijampolės savivaldybės Skriaudučio ir Steponiškių kaimuose įrengimas, vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų nuo prisijungimo taškų Marijampolės Vasaros gatvėje iki susietoje teritorijoje esančių Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų atvedimas, lietaus nuotekų tinklų, komunikacijų koridorių susietoje teritorijoje įrengimas, dujotiekio atvedimo nuo prijungimo taško prie aukšto slėgio dujotiekio vamzdyno Marijampolės LEZ teritorijoje Marijampolės savivaldybės Nendriniškių kaime ir aukštos įtampos elektros tiekimo linijų nuo Marijampolės Kapsų TP iki susietoje teritorijoje esančių Marijampolės LEZ ir pramonės bei sandėliavimo objektų statybai numatytų sklypų atvedimo paslaugų pirkimas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2020

2023

MS

VRM

7.1.1

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)

V

 

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 943 229,55

250 892,22

250 892,22

250 892,22

250 892,22

0

0

0

0

2 843 445,11

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį:

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

598 000

4 886 229,55

250 892,22

250 892,22

598 000

1 791 892,22

250 892,22

0

0

0

0

2 843 445,11

 

<...>

 

 

Į pradžią