Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-41 2020-02-11
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2020 M. SAUSIO 14 D. IŠVADAI DĖL MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO PETICIJOS

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2020 M. SAUSIO 14 D. IŠVADAI DĖL MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO PETICIJOS

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2020 m. sausio 14 d. išvadą (2020 m. sausio 14 d.  protokolas Nr. K-15), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2020 m. sausio 14 d. išvadai netenkinti Marijampolės dramos teatro 2019 m. lapkričio 18 d. peticijoje keliamų reikalavimų.

Šis sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 
 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Česnavičiūtė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 2020 M. SAUSIO 14 D. IŠVADAI DĖL
MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO  PETICIJOS

 

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2020 m. sausio 14 d. išvadai

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 14 str. nuostatos numato, kad Peticijų komisija savo išvadą dėl peticijoje  išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo teikia Savivaldybės tarybai. Marijampolės savivaldybės peticijų komisija, išnagrinėjo Marijampolės dramos teatro 2019 m. lapkričio 18 d. peticijoje keliamus reikalavimus. Įgyvendindama aukščiau minėto teisės akto reglamentavimą Marijampolės savivaldybės taryba turi priimti sprendimą dėl Peticijų komisijos priimtos išvados. Vadovaujantis Peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-191, 18 punktu, komisijos išvada įforminama protokolu

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neigiamų pasekmių nėra

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriumi

Pranešėjas

Irena Lunskienė

Sprendimą pateikti

Peticijos teikėjams

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra

Lyginamasis variantas

Nėra

 

Marijampolės savivaldybės peticijų komisijos 2020 m. sausio 14 d. išvada (protokolas)


__________________________

 

Giedrė Česnavičiūtė

Dokumento priedai:
TR-41 - PROTOKOLAS
Į pradžią