Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-42 2020-02-11
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemones (pridedama).

2. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Mažėtienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

sprendimu

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONĖS

 

PAJAMOS

Eil. Nr.

 

Pajamų šaltiniai

Planuojamos lėšos,

tūkst. Eur

 

1.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką

108,0

 

2.

Medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

9,0

 

3.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius

47,0

 

4.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

0

 

5.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos

0

 

6.

Kitos teisėtai gautos lėšos

0

 

IŠ VISO PAJAMŲ:

164,0

 

 

 

Lėšų likutis 2020-01-01: 0,1 tūkst. Eur

2020 metų programos lėšos:  164,1 tūkst. Eur

 

IŠLAIDOS

Priemonės Nr.

Eil. Nr.

 

Išlaidų straipsniai

Planuojamos lėšos,

tūkst. Eur

11.01.03.01

1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonėms

 

1.1

Smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją ore, surinkimo iš miesto gatvių ir šalinimo darbai

10,0

 

1.2

Invazinių rūšių kontrolės priemonių įgyvendinimo darbai

4,0

Iš viso (1.1+1.2):

14,0

11.01.03.02

2.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

 

2.1

Atliekų surinkimo, transportavimo, perdirbimo, kitokio naudojimo ar šalinimo darbai

15,0

Iš viso (2.1):

15,0

11.01.03.03

3.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

3.1

Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimas pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus ir įgyvendinimas

4,0

 

3.2

Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas

2,0

Iš viso (3.1+3.2):

6,0

11.01.03.05

4.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

4.1

Tikslinių grupių vykdomų aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas

25,0

 

4.2

Aplinkosaugos srities specialistų mokymas, kvalifikacijos kėlimas

1,0

 

4.3

Knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių aplinkosaugine tema spausdinimo, leidybos, įsigijimo, platinimo darbai

1,0

Iš viso (4.1+4.2+4.3):

27,0

01.01.01.02

5.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

5.1

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai:

31,0

Iš viso (5.1):

31,0

11.01.03.04

6.

Finansiškai remti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, įsigyti kartografinę medžiagą ir kitą medžiagą,  reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti

 

6.1

Miško želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis

9,0

Iš viso (6.1):

9,0

11.01.03.06

7.

Želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdinių kūrimui, želdinių veisimui

 

7.1

Naujų želdinių įsigijimo ir veisimo darbai

32,0

 

7.2

Pavojų keliančių ir sergančių medžių šalinimo darbai, medžių ir krūmų genėjimo, medžių gyvybingumo palaikymo ir šakų smulkinimo darbai:

30,1

 

7.2.1

t.sk.lėšų likutis 2020-01-01

0,1

Iš viso (7.1+7.2):

62,1

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

164,1

 

 

_______________

 

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės  tarybos sprendimu

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

 

1.  Informacija apie Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau - Programa) lėšas

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

Lėšos, Eur

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

108442

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius)

46228

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

12799

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

0

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4):

167469

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

9909

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

-4310

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7):

5599

1.9.

Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8)

173068

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.10.

20 % Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

33494

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

16547

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11):

50041

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Eur

1.13.

80 % Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

133975

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

1730

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14):

135705

 

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

2.1.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

9900

2.1.1.

Miško želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis

Vykdytojas: VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninis padalinys

Vykdymo pradžia: 2019-04-01

Vykdymo pabaiga: 2019-12-31

Aprašymas:

1. Ąžuoliukų apsaugai, kuolams, apsaugos pastatymui ir pririšimui 3000 eurų.

2  Ąžuoliukų liemenų apsaugai juos apsaugant plastikiniais skydeliais 3000 eurų.

3. Spygliuočių medžių ūglių aptepimui repelentais 1500 eurų.

4. Miško želdinių aptvėrimui tinklo tvora  2400 eurų.

9900

 

Iš viso:

9900

 

3. Programos lėšos, skirtos Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Panaudota lėšų, Eur

    3.1.                                           

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

36195

 

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Detalus priemonės vykdymo aprašymas

Panaudota lėšų, Eur

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės

11998

4.1.1.

Smėlio, druskos ir purvo mišinio, kuris didina kietųjų dalelių koncentraciją ore, surinkimo iš miesto gatvių ir šalinimo darbai

Vykdytojas: UAB ,,Marijampolės švara“.

Vykdymo pradžia: 2019-04-01

Vykdymo pabaiga: 2019-04-30

Aprašymas: Miesto gatvių, saugumo salelių priežiūra

7998

4.1.2.

Invazinių rūšių kontrolės priemonių įgyvendinimo darbai

Vykdytojas: UAB ,,Kelranga“.

Vykdymo pradžia: 2019-05-01

Vykdymo pabaiga: 2019-05-31

Aprašymas: Sosnovskio barščio sąžalynų naikinimas.

4000

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

-

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

20000

4.3.1.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja surinkimo, transportavimo, perdirbimo ar kitokio šalinimo darbai

 

 

Atliekų tvarkymas

Vykdytojas: UAB ,,Marijampolės švara“.

Vykdymo pradžia: 2019-01-01

Vykdymo pabaiga: 2019-12-31

Aprašymas: bešeimininkių atliekų išvežimas iš Marijampolės miesto bendro naudojimo teritorijų.

 

Vykdytojas: UAB ,,Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“.

Vykdymo pradžia: 2019-12-01

Vykdymo pabaiga: 2019-12-31

Aprašymas: atliekų išvežimas

19960

 

 

 

 

40

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

1573

4.4.1.

Aplinkos monitoringo programos parengimo pagal Bendruosius savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatus ir įgyvendinimo darbai

 

-

4.4.2.

Įrenginių, įrangos priemonių, reikalingų aplinkos būklei stebėti įsigijimas

Vykdytojas: UAB ,,HNIT-BALTIC“

Vykdymo pradžia: 2019-01-01

Vykdymo pabaiga: 2019-12-31

Aprašymas: programinės įrangos licencijos aplinkosauginių pažeidimų elektroniniam fiksavimui, vietos identifikavimui, sisteminimo statistikai, duomenų palaikymas.

1573

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

32999

4.5.1.

Tikslinių grupių vykdomų aplinkosauginių programų ir projektų įgyvendinimas

Vykdytojas: Asociacija „Trys plunksnos“

Vykdymo pradžia: 2019-03-22

Vykdymo pabaiga: 2019-12-15

Aprašymas: Aplinkosaugos programa: „Šunskų fazanyno plėtros programa“

 

Vykdytojas: Asociacija „Trys plunksnos“

Vykdymo pradžia: 2019-11-05

Vykdymo pabaiga: 2019-12-15

Aprašymas: Aplinkosaugos programa: „Šunskų fazanyno plėtros programa“

7000

 

 

 

8000

4.5.2.

Žaltyčio ežero mėgėjų žvejybos vietos įrengimas

Vykdytojas: Žuvinto biosferos rezervato direkcija

Vykdymo pradžia: 2019-03-25

Vykdymo pabaiga: 2019-11-01

Aprašymas: Žaltyčio ežero mėgėjų žvejybos vietos įrengimo priemonių išlaidoms iš dalies padengti.

 

9900

4.5.3.

Aplinkosaugos srities specialistų mokymas, kvalifikacijos kėlimas

Vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija

Vykdymo pradžia: 2019-03-01

Vykdymo pabaiga: 2019-12-06

Aprašymas: Savivaldybės administracijos aplinkosaugos darbuotojų mokymas aplinkosaugos srityse

962

4.5.4.

Aplinkosauginių akcijų renginių, talkų, parodų  organizavimas

Vykdytojas: Marijampolės kultūros centras

Vykdymo pradžia: 2019-03-20

Vykdymo pabaiga: 2019-05-01

Aprašymas: Aplinkosauginė  akcija „Darom Marijampolė 2019“.

 

Vykdytojas: Marijampolės kultūros centras

Vykdymo pradžia: 2019-03-20

Vykdymo pabaiga: 2019-11-22

Aprašymas: Ekologinio švietimo renginių programos išlaidoms.

3200

 

 

 

2800

4.5.5.

Knygų, plakatų, lankstinukų, bukletų, skrajučių ir spaudinių aplinkosaugine tema spausdinimo, leidybos, įsigijimo, platinimo darbai

Vykdytojas: Marijampolės savivaldybės administracija.

Vykdymo pradžia: 2019-06-01

Vykdymo pabaiga: 2019-12-30

Aprašymas: Aplinkosauginės temos vaikiški žurnalai, knygos apie gamtą, aplinkosauginių renginių dalyviams bei nugalėtojams.

1137

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės

78567

4.6.1.

Naujų želdinių įsigijimo ir veisimo darbai

Vykdytojas: Ūkininkas Tomas Panka

Vykdymo pradžia: 2019-04-01

Vykdymo pabaiga: 2019-10-30

Aprašymas: Želdinių (medžių, krūmų) įsigijimas naujų bendro naudojimo žaliųjų zonų kūrimui Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

31029

4.6.2.

Želdynų sanitarinės būklės gerinimo darbai

Vykdytojas: UAB ,,Kelranga“.

Vykdymo pradžia: 2019-03-01

Vykdymo pabaiga: 2018-12-20

Aprašymas: Medžių tvarkymas, pertvarkymas, naujų sodinimas, reguliari priežiūra.

47538

 

Iš viso:

145137

 

 

 

 

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

 

Eil. Nr.

Programos priemonių grupės pavadinimas

Lėšų likutis, Eur

5.1.

Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8 - 2)

-4301

5.2.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12 - 3)

13846

5.3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15 - 4)

-9432

5.4.

Iš viso:

113

 

___________________________

 

 

 

 

 

 


MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 M. PRIEMONIŲ IR MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

Projekto pavadinimas

Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių ir Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-201 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

Vadovaujantis teisės aktais racionaliai paskirstyti savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas.

Iš išplėstinės seniūnaičių sueigos dėl šio sprendimo projekto pasiūlymų ar kitokių sprendimų negauta.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma, teigiamos: programoje numatytos aplinkos apsaugos priemonės pagerins gyvenamosios aplinkos kokybę Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės

 

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų biudžeto lėšų nereikės

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja;

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausiąja buhaltere;

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiuoju specialistu, laikinai atliekančiu skyriaus vedėjo pereigines funkcijas

Pranešėjas

Jonas Kurtinaitis

Sprendimą pateikti

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui;

Buhalterijos skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Vadovaujantis teisės aktais 31,0 tūkst. Eurų privaloma skirti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai. 

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

_______________

 

Inesa Mažėtienė, 90013

Į pradžią