Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-43 2020-02-11
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  2014–2020 METŲ PROGRAMOS  PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“

PROJEKTO „ŠVENTRAGIO IR IGLIAUKOS KADASTRO VIETOVIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI

 

Marijampolė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės į „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, taikomų nuo 2019 metų“ patvirtinimo             10.1 punktu Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui.

2.  Skirti Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų, projektui „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinti iki 29 procentų projekto visų tinkamų išlaidų vertės.

3. Pavesti Marijampolės savivaldybės administracijai parengti projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ paraišką ir techninį darbo projektą.

4. Užtikrinti projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ išlaidų finansavimą (išlaidų kompensavimo būdu), skirtą III ar kt. (galutinio) projekto etapo įgyvendinimui.

5. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

Savivaldybės meras

 

 

Jonas Kazakevičius,91560

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PRITARIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO LIETUVOS KAIMO PLĖTROS  2014–2020 METŲ PROGRAMOS  PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VANDENTVARKAI“

PROJEKTO „ŠVENTRAGIO IR IGLIAUKOS KADASTRO VIETOVIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ ĮGYVENDINIMUI

 

Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimui.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybės teritorijoje nusausinta žemė sudaro - 51285,75 ha, iš jos drenažu - 47170,45 ha; drenažo tinklo bendras ilgis - 31534,11 km, iš jų rinktuvų ilgis - 4894,24 km, sausintuvų ilgis - 26639,87 km, magistralinių griovių ilgis - 752,05 km, apsauginių griovių ilgis - 14,50 km, pylimų ilgis - 25,73 km. Apskaitoma 934 vnt. hidrotechninių statinių, iš jų reguliatorių - 34 vnt.; tiltų - 16 vnt. pralaidų - 873 vnt.; kitų hidrotechninių statinių - 4 vnt.; eksploatuojama 1 polderio siurblinė, 8 tvenkinių hidrotechniniai statiniai. Bendra melioracijos statinių Marijampolės savivaldybėje 2020-01-31 balansinė vertė - 34809393,32 Eur, likutinė vertė - 8217435,09 Eur, nusidėvėjimas - 76,39%. Savivaldybės administracija patikėjimo teise valdo valstybei priklausančius melioracijos statinius, hidrotechninius statinius, magistralinius griovius, drenažo rinktuvus, kurių skersmuo ≥ 125 mm. Savivaldybės teritorijoje esančios sausinimo sistemos įrengtos 1959-1982 metais. 2020 m. savivaldybės melioracijos statiniams eksploatuoti ir remontuoti, Amalvo polderiui eksploatuoti skirta 180 tūkst. Eur valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų melioracijai. Valstybės skiriamų lėšų melioracijai nepakanka, melioracijos statinių būklė blogėja. Specialiųjų tikslinių dotacijų melioracijai lėšos, skiriamos tik melioracijos statinių eksploatavimui ir remontui (nedidinant melioracijos statinių vertės), t.y. drenažo sistemų rekonstravimo šiomis lėšomis atlikti negalima. Pagal paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2020 m. grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-664, paramos paraiškos pagal veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ priimamos laikotarpiu nuo 2020-03-02 iki 2020-04-30. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus pareiškėjai ir partneriai gali būti savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis. Rengiant paraišką projektui „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ finansuoti, paramos lėšomis planuojama: rekonstruoti valstybei nuosavybės teise priklausančius didelio skersmens (Ø 400 mm betoninius, Ø 250, 200, 175, 150 mm  keraminius) drenažo rinktuvus - bendras ilgis apie 3,252 km (melioruojamas plotas apie 269,2 ha, rekonstruojamos drenažo sistemos plotas apie 112,22 ha), rekonstruoti pralaidas - 13 vnt., rekonstruoti melioracijos griovius - apie 12,944 km. Projekto įgyvendinimo vieta: Šventragio ir Igliaukos kadastrinės vietovių Jokūbiškių, Gudiškių, Paužiškių, Pamargių, Žirniškių, Šventragio, Tupikų kaimai. Kartu su paraiška paramai gauti pareiškėjas privalo pateikti projekto įgyvendinimo vietoje atliktų melioracijos tyrinėjimų medžiagą bei preliminarias objektines - lokalines sąmatas. Todėl planuojamų rekonstruoti melioracijos statinių kiekiai gali būti patikslinti. Projektą „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“, atsižvelgiant į projekto paraiškos vertinimo terminus bei melioracijos darbų sezoniškumą, numatoma įgyvendinti 2020-2021 metais.                                                                            

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos sprendimo pasekmės – ES paramos lėšomis skirtomis žemės ūkio vandentvarkai galima atlikti melioracijos statinių - didelio diametro betoninių ir keraminių drenažo rinktuvų rekonstravimą, atlikti melioracijos griovių ir griovių statinių rekonstravimą Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovėse taip pagerinant žemės ūkio naudmenų ir juose esančių melioracijos statinių būklę. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Sprendimas neturės įtakos kitiems teisės aktams.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM (išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui – negali viršyti 300000 Eur. Bendra numatoma projekto vertė, su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM ~ 372850 Eur. Prašoma paramos suma ~ 264723 Eur (71 %). Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos (pareiškėjo indėlis) ~  108126 Eur (29%).

Projektas turi būti suderintas

Buhalterijos skyriaus vedėja - vyriausiąja buhaltere, Teisės skyriaus vedėja, Administracijos direktoriumi.

Pranešėjas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus Alesius.

Sprendimą pateikti

Žemės ūkio skyriui, Buhalterijos skyriui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės į „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-257 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, taikomų nuo 2019 metų“ reikalavimai ir paramos paraiškų atrankos kriterijai: projekto įgyvendinimo teritorijoje esančių melioracijos statinių, kurių nusidėvėjimas mažesnis nei 45 proc., rekonstrukcija nefinansuojama. Paramos paraiškų atrankos kriterijai: projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderių siurblines arba pylimus arba  tvenkinių hidrotechninius statinius – suteikiama 20 balų; jei projektui įgyvendinti prašoma mažesnio, nei galimas didžiausias, paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų. Tačiau atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę apskaičiuota paramos suma, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą; numatoma atlikti funkciniais ryšiais susijusių melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse: 1–2 kadastro vietovėse – suteikiama 15 balų; 3–4 kadastro vietovėse – suteikiama 10 balų; 5 ir daugiau kadastro vietovių – suteikiami 5 balai; projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios  paramos pagal Priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) veikloje – suteikiama 15 balų; projektai, kuriuose griovių arba pralaidų rekonstravimo darbams numatoma skirti: 50 ir daugiau proc. prašomų projekto investicijų vertės  (be bendrųjų išlaidų) – suteikiama 20 balų; 49,99  proc. įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų   išlaidų)  – suteikiama 10 balų; 39,99 proc.  įskaitytinai prašomų projekto investicijų vertės (be bendrųjų išlaidų)  – suteikiami 5 balai; projektai, kuriuose diegiamos aplinkosauginės priemonės (griovių dvigubų šlaitų įrengimas, šlapžemių įrengimas, reguliuojamo drenažo šulinių ir vožtuvų įrengimas ir kt.)  – suteikiama 20 balų. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 25 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas ir atrankos vertinimas atliekamas administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Priedai:

Projekto „Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ situacijos schema M 1:25000.

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga.

________________________

 

Jonas Kazakevičius

 

Dokumento priedai:
TR-43 - SCHEMA
Į pradžią