Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-44 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

 

Marijampolė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir  16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės antikorupcijos komisijos 2020-02-06 posėdžio protokolą Nr. K-41, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

 pavirtinti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-56 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos patvirtinimo“ priedą ,,Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“  nauja redakcija.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Zubienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


                                                                                                                                                                           Marijampolės savivaldybės korupcijos

prevencijos 2017-2020 metų programos

priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2020 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

EilNr

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės įgyvendinimo terminai

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo kriterijai

Finansavimas

 

I. TIKSLAS  - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE.

 

Priemonės:

1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą.

3. Užtikrinti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

 

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Savivaldybės administracijos direktorius

 

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienų metų III ketvirtis

Nustatomos Savivaldybės administracijos, Savivaldybių įstaigų veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Parengta motyvuota išvada

Lėšos nereikalingos

2.

Tvirtinti, peržiūrėti ir atnaujinti kovos su korupcija programas, skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

 

Kiekvienais metais  I ketv.

Didesnis viešojo administravimo, savivaldybės institucijų ir įstaigų, valstybės tarnybos skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimas ir šalinimas

Parengtų ir atnaujintų programų skaičius

Lėšos nereikalingos

3.

Parengti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

2020 m. spalio 30 d.

Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių tęstinumą ir įgyvendinti naujas korupcijos prevencijos iniciatyvas

Parengta nauja Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa

Lėšų nereikės

4.

Atlikti visuomenės nuomonės apklausą

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

 

Kiekvienais metais iki  gruodžio 31 d.

Apklaustų respondentų ir įvykdytų apklausų skaičius

Nustatytas požiūris į korupciją, įvertintas antikorupcinis potencialas, korupcijos paplitimas, labiausiai korupcijos paveiktos sritys

Lėšos nereikalingos

5.

Antikorupciniu požiūriu vertinti norminių teisės aktų projektus

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Nuolat

Šalinamos prielaidos galimam korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni gerėja jų kokybė

Antikorupciniu požiūriu įvertintų norminių  teisės aktų skaičius

Lėšos nereikalingos

6.

Operatyviai spręsti gyventojų skundus dėl galimų korupcijos apraiškų

Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Sudaryti tinkamas galimybes gyventojams kreiptis į Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją, operatyviai nagrinėti pateiktus skundus (išnagrinėti per 2 mėnesius), pateikti argumentuotą atsakymą į skundą

Išnagrinėtų skundų operatyvumas. Tikslas kiekvieną skundą išnagrinėti ir atsakymus pateikti per 2 mėnesius nuo jo gavimo.

Lėšos nereikalingos

 

II. TIKSLAS  - NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE MAŽINIMO IR ŠALINIMO PRIEMONĖS.

 

 

Priemonės:

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių.

2.Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

 

 

7.

Plėtoti ir didinti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus,

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius ir

Informacinių technologijų skyrius

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas 

Parengtų, paskelbtų ar atnaujintų aprašymų skaičius.

Teikiamų paslaugų elektroninėje erdvėje skaičius.

Lėšos nereikalingos

8.

Užtikrinti specialiosios antikorupcinių veiksmų anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimą

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat

Užtikrinamas pranešėjų konfidencialumas bei  galimybė gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

Gautų pranešimų skaičius ir jo dinamika.  Situacijos aplinkybių vertinimas pagal galiojančius teisės aktus, rezultatų viešinimas.

Lėšos nereikalingos

9.

Užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos  tarnautojų elgesį

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Gyventojai galės anonimiškai informuoti savivaldybę apie jų aptarnavimą.

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis.

 

Lėšos nereikalingos

 

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO  IR PROCEDŪRŲ BEI SPRENDIMŲ SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

Priemonės:

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą.

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.

 

10.

Informuoti visuomenę apie vykdomą Antikorupcijos komisijos veiklą

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Supažindinti gyventojus su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis

Paskelbtų posėdžių, jų darbotvarkių, posėdžių protokolų skaičius

Lėšos nereikalingos

11.

Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių atskaitą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Kiekvienais metais

I kevt.

Gyventojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais

Paskelbta ataskaita

 

Lėšos nereikalingos

12.

Skelbti informaciją apie  Savivaldybės administracijos rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Esant rengiamiems konkursams

Siekiant didinti Marijampolės savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės administracijos  organizuojamų konkursų skaidrumu, visuomenė bus plačiau informuojama apie savivaldybės rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Organizuotų konkursų valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti skaičiaus  ir skelbimų paskelbtų Marijampolės savivaldybės interneto tinklapyje skaičiaus santykis

 

Lėšos nereikalingos

13.

Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt  skelbti nuorodas į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Savivaldybės administracijos  Bendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Užtikrinti, kad visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys būtų užpildę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas

Nuolat veikiančios aktyvios nuorodos į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Lėšos nereikalingos

14.

Skelbti informaciją apie pradedamus ir vykdomus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus, ketinimą sudaryti sutartis ir jau sudarytas sutartis. Informacija skelbiama www.marijampole.lt bei savivaldybės įstaigų internetinėse svetainėse pateikiant nuorodas į kitų institucijų svetaines, kuriose minėta informacija yra kaupiama, ir detaliai paaiškinant, kaip kitų institucijų svetainėse informaciją rasti.

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Įvykdytų viešųjų pirkimu bei paskelbtos informacijos apie viešuosius pirkimus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

15.

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.

Savivaldybės meras,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Prieš skiriant į pareigas

Įvertinamas asmens patikimumas ir mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė priimant į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis

 

Kreipimųsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą skaičius, kreiptasi visais atvejais, kai reikalauja įstatymas

 

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.

16.

Skelbti interneto svetinėje informaciją apie nupirktus socialinius būstus, nurodant ir išlaidų dydį

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

Per 30 kalendorinių dienų nuo nuosavybės teisių įregistravimo

Didinamas išlaidų viešumas

Paskelbta (100 proc.) atvejų apie nupirktus socialinius būstus

Skelbti interneto svetinėje informaciją apie nupirktus socialinius būstus, nurodant ir išlaidų dydį

17.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie tarybos, komitetų ir komisijų narių nusišalinimą nuo Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo

Savivaldybės tarybos sekretorius

Po kiekvieno tarybos, komiteto ir komisijos posėdžio

Užtikrinti visuomenės informavimą apie  savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų narių nusišalinimą nuo balsavimo dėl Savivaldybės tarybos svarstomų sprendimų projektų

Paskelbtų nusišalinimų skaičius.

Lėšos nereikalingos

18.

Skelbti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės įstaigų sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių pakeitimus bei laimėjusio dalyvio pasiūlymus, išskyrus konfidencialią informaciją, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatoriai

 

Savivaldybių įstaigų vadovų įgalioti pirkimų organizatoriai ar   komisijos.

 

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Sudarytų pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių pakeitimų bei laimėjusių dalyvių pasiūlymų  bei paskelbtos informacijos apie pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių pakeitimų bei laimėjusių dalyvių pasiūlymus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

19.

Skelbti informaciją apie savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašus, asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų, sąrašus Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

 

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius

Nuolat teikiama informacija

Skaidrumas teikiant valstybės paramą savivaldybės ir socialinio būsto srityje

 

Skelbiamos informacijos išsamumas, savalaikiškumas, bei tikslumas

Lėšos nereikalingos

20.

Viešai skelbti informaciją apie savivaldybės darbuotojų tarnybines komandiruotes

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

 

 Nuolat

Didesnis viešumas ir atskaitingumas visuomenei, priimamų sprendimų ir atliekamų procedūrų skaidrumo didinimas

Suvestų komandiruočių į Valstybės tarnautojų registrą skaičius

Lėšos nereikalingos

21.

Informuoti visuomenę apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones

 

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 

Savivaldybės administracijos

Komunikacijos skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat pagal vykdomų priemonių skaičių

 

Marijampolės savivaldybės bei savivaldybės įstaigų interneto svetainėse skelbiama informacija skirta šviesti miesto gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą Savivaldybės institucijų bei įstaigų darbu.

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones

 

Lėšos nereikalingos

22.

Viešai skelbti informaciją apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.

Savivaldybės administracijos

Teisės skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat

Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai.

Nustatytų korupcinių veiklų  bei darbuotojų  netinkamo elgesio atvejų skaičiaus ir viešai paskelbtų atvejų skaičiaus dinamika.

Lėšos nereikalingos

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI  ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ

 

  1. Šviesti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.
  2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi.

 

23.

Šviesti savivaldybės tarybos narius, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais

Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 

Marijampolės savivaldybės meras

 

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienais metais, ne mažiau 2 kartus per metus

 

Gerinti savivaldybės tarybos narių, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų supratimą apie korupciją, jos priežastis, pasireiškimo formas, reglamentavimą, koriupcijos prevenciją, korupcinį elgesį, interesų konfliktus, interesų derinimą ir kitu su korupcija bei jos užkardymu susijusius reiškinius.

 

 

Per metus bus surengti ne mažiau kaip dveji mokymai, kuriuose dalyvaus bent po vieną savivaldybės administracijos skyriaus ir pavaldžių įstaigų atstovą (darbuotoją) ir tarybos narių.

 

2000 Eur

24.

Organizuoti švietimo sistemoje konkursus antikorupcine tema

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Švietimo įstaigų vadovai

 

Kiekvienais metais

Moksleivių antikorupcinis švietimas

Surengtų konkursų bei kitų priemonių antikorupcine tema skaičius.

Lėšos nereikalingos

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

 

 

Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos priedo naujos redakcijos patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-56 „Dėl Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos patvirtinimo“ priedo 2 priemone kiekvienų metų I ketv. reikalinga peržiūrėti ir atnaujinti kovos su korupcija programas.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės –  bus tinkamai įgyvendinta Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2020 metų programos priedo 2 priemonė.

Neigiamų pasekmių nėra.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimo įgyvendinimui papildomai reikės 500 Eur.

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriumi

Pranešėjas

Ilona Žilinskienė

Sprendimą pateikti

Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui, Savivaldybės įstaigų vadovams, Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai, Savivaldybės tarybos sekretoriui, Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatoriams

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Pridedama

Lyginamasis variantas

Pridedamas

 

 

 

Jolanta Zubienė


 

 


Marijampolės savivaldybės korupcijos

prevencijos 2017-2020 metų programos

priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2020 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

EilNr

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojai

Priemonės įgyvendinimo terminai

Priemonės tikslas ir laukiami rezultatai

Priemonės vertinimo kriterijai

Finansavimas

 

I. TIKSLAS  - NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO PRIEŽASTIS SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE.

 

Priemonės:

1. Nustatyti Savivaldybės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimą ir šalinimą.

3. Užtikrinti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

 

1.

Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės įstaigose. Išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Savivaldybės administracijos direktorius

 

Savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinis skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienų metų III ketvirtis

Nustatomos Savivaldybės administracijos, Savivaldybių įstaigų veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Parengta motyvuota išvada

Lėšos nereikalingos

2.

Tvirtinti, peržiūrėti ir atnaujinti kovos su korupcija programas, skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą

Savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinis skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

 

Kiekvienais metais  I ketv.

Didesnis viešojo administravimo, savivaldybės institucijų ir įstaigų, valstybės tarnybos skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei. Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimas ir šalinimas

Parengtų ir atnaujintų programų skaičius

Lėšos nereikalingos

3.

Parengti Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programą

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

2020 m. spalio 30 d.

Užtriktinti korupcijos prevencijos priemonių tęstinumą ir įgyvendinti naujas korucpijos prevencijos iniciatyvas

Parengta nauja Marijampolės savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa

Lėšų nereikės

34.

Atlikti visuomenės nuomonės apklausą

Savivaldybės administracijos Teisės departamento BendrasisBendrųjų reikalų skyrius

 

Antikorupcijos komisija

 

 

Kiekvienais metais iki  gruodžio 31 d.

Apklaustų respondentų ir įvykdytų apklausų skaičius

Nustatytas požiūris į korupciją, įvertintas antikorupcinis potencialas, korupcijos paplitimas, labiausiai korupcijos paveiktos sritys

Lėšos nereikalingos

45.

Antikorupciniu požiūriu vertinti norminių teisės aktų projektus

Savivaldybės administracijos Teisės departamento

Juridinis skyrius

 

Nuolat

Šalinamos prielaidos galimam korupcijos pasireiškimui, teisės aktai tampa skaidresni gerėja jų kokybė

Antikorupciniu požiūriu įvertintų norminių  teisės aktų skaičius

Lėšos nereikalingos

6.

Operatyviai spręsti gyventojų skundus dėl galimų korupcijos apraiškų

Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Sudaryti tinkamas galimybes gyventojams kreiptis į Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją, operatyviai nagrinėti pateiktus skundus (išnagrinėti per 2 mėnesius), pateikti argumentuotą atsakymą į skundą

Išnagrinėtų skundų operatyvumas. Tikslas kiekvieną skundą išnagrinėti ir atsakymus pateikti per 2 mėnesius nuo jo gavimo.

Lėšos nereikalingos

 

 

II. TIKSLAS  - NEOFICIALIŲ MOKĖJIMŲ SAVIVALDYBĖS  INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE MAŽINIMO IR ŠALINIMO PRIEMONĖS.

 

 

Priemonės:

1. Didinti administracinių paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje skaičių.

2.Užtikrinti galimybes gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

 

 

57.

Plėtoti ir didinti elektroninių paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims, nuolat atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymus,

Savivaldybės administracijos Teisės departamento BendrasisBendrųjų reikalų skyrius ir

Informatikos ir informacijosInformacinių technologijų skyrius

Nuolat

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerėjimas, paslaugų suteikimo laiko trumpėjimas 

Parengtų, paskelbtų ar atnaujintų aprašymų skaičius.

Teikiamų paslaugų elektroninėje erdvėje skaičius.

Lėšos nereikalingos

68.

Užtikrinti specialiosios antikorupcinių veiksmų anoniminių pranešimų linijos (elektroninio pašto) veikimą

 

Savivaldybės administracijos

Teisės departamento Informatikos ir informacijosInformacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat

Užtikrinamas pranešėjų konfidencialumas bei  galimybė gyventojams pranešti apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus.

Gautų pranešimų skaičius ir jo dinamika.  Situacijos aplinkybių vertinimas pagal galiojančius teisės aktus, rezultatų viešinimas.

Lėšos nereikalingos

79.

Užtikrinti, kad savivaldybės interesantai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie juos aptarnavusių Savivaldybės administracijos  tarnautojų elgesį

Savivaldybės administracijos Teisės departamento BendrasisBendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Gyventojai galės anonimiškai informuoti savivaldybę apie jų aptarnavimą.

Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis.

 

Lėšos nereikalingos

 

III. TIKSLAS – SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLOS VIEŠUMO  IR PROCEDŪRŲ BEI SPRENDIMŲ SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

Priemonės:

1. Viešinti Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą.

2. Informuoti visuomenę apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.

 

810.

Informuoti visuomenę apie vykdomą Antikorupcijos komisijos veiklą

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

Nuolat

Supažindinti gyventojus su korupcijos prevencijos ir kontrolės galimybėmis

Paskelbtų posėdžių, jų darbotvarkių, posėdžių protokolų skaičius

Lėšos nereikalingos

911.

Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje paskelbti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių atskaitą

Savivaldybės administracijos Teisės departamento  Juridinis skyrius

Kiekvienais metais

I ketvirt.

Gyventojai bus supažindinti su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatais

Paskelbta ataskaita

 

Lėšos nereikalingos

1012.

Skelbti informaciją apie  Savivaldybės administracijos rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridinis skyrius

Esant rengiamiems konkursams

Siekiant didinti Marijampolės savivaldybės gyventojų pasitikėjimą Savivaldybės administracijos  organizuojamų konkursų skaidrumu, visuomenė bus plačiau informuojama apie savivaldybės rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti

Organizuotų konkursų valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms užimti skaičiaus  ir skelbimų paskelbtų Marijampolės savivaldybės interneto tinklapyje skaičiaus santykis

 

Lėšos nereikalingos

1113.

Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje www.marijampole.lt  skelbti nuorodas į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Savivaldybės administracijos Teisės departamento

Bendrasis Bendrųjų reikalų skyrius

Nuolat

Užtikrinti, kad visi valstybės tarnautojai ir jiems prilyginti asmenys būtų užpildę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas

Nuolat veikiančios aktyvios nuorodos į teisės aktų nustatyta tvarka viešinamus valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų deklaracijų duomenis

Lėšos nereikalingos

14.

Skelbti informaciją apie pradedamus ir vykdomus viešuosius pirkimus, nustatytus laimėtojus, ketinimą sudaryti sutartis ir jau sudarytas sutartis. Informacija skelbiama www.marijampole.lt bei savivaldybės įstaigų internetinėse svetainėse pateikiant nuorodas į kitų institucijų svetaines, kuriose minėta informacija yra kaupiama, ir detaliai paaiškinant, kaip kitų institucijų svetainėse informaciją rasti.

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Informacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Įvykdytų viešųjų pirkimu bei paskelbtos informacijos apie viešuosius pirkimus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

12

Skelbti informaciją apie  vykdomus viešuosius pirkimus Marijampolės savivaldybės administracijos svetainėje http://www.marijampole.lt bei savivaldybės įstaigų internetinėse svetainėse pateikiant duomenis apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartį, apie sudarytas sutartis

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Teisės departamento

Informatikos ir informacijos skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Įvykdytų viešųjų pirkimu bei paskelbtos informacijos apie viešuosius pirkimus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

15.

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.

Savivaldybės meras,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Teisės skyrius

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Prieš skiriant į pareigas

Įvertinamas asmens patikimumas ir mažinama korupcijos pasireiškimo tikimybė priimant į pareigas tik nepriekaištingos reputacijos asmenis

 

Kreipimųsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą skaičius, kreiptasi visais atvejais, kai reikalauja įstatymas

 

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.

16.

Skelbti interneto svetinėje informaciją apie nupirktus socialinius būstus, nurodant ir išlaidų dydį

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

Per 30 kalendorinių dienų nuo nuosavybės teisių įregistravimo

Didinamas išlaidų viešumas

Paskelbta (100 proc.) atvejų apie nupirktus socialinius būstus

Skelbti interneto svetinėje informaciją apie nupirktus socialinius būstus, nurodant ir išlaidų dydį

1317.

Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie tarybos, komitetų ir komisijų narių nusišalinimą nuo Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo

Savivaldybės tarybos sekretorius

Po kiekvieno tarybos, komiteto ir komisijos posėdžio

Užtikrinti visuomenės informavimą apie  savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų narių nusišalinimą nuo balsavimo dėl Savivaldybės tarybos svarstomų sprendimų projektų

Paskelbtų nusišalinimų skaičius.

Lėšos nereikalingos

1418.

Skelbti Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės įstaigų sudarytas pirkimo sutartis, pirkimo sutarčių pakeitimus bei laimėjusio dalyvio pasiūlymus, išskyrus konfidencialią informaciją, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

 

Savivaldybės administracijos

Teisės departamento

Informatikos ir informacijosInformacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatoriai

 

Savivaldybių įstaigų vadovų įigalioti pirkimų organizatoriai ar   komisijos.

 

Atliekant viešuosius pirkimus

Skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Sudarytų pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių pakeitimų bei laimėjusių dalyvių pasiūlymų  bei paskelbtos informacijos apie pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių pakeitimų bei laimėjusių dalyvių pasiūlymus skaičiaus  santykis

 

 

Lėšos nereikalingos

1519.

Skelbti informaciją apie savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašus, asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų, sąrašus Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje

Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Turto valdymo skyrius

 

Savivaldybės administracijos Teisės departamento Informatikos ir informacijosInformacinių technologijų skyrius

Nuolat teikiama informacija

Skaidrumas teikiant valstybės paramą savivaldybės ir socialinio būsto srityje

 

Skelbiamos informacijos išsamumas, savalaikiškumas, bei tikslumas

Lėšos nereikalingos

1620.

Viešai skelbti informaciją apie savivaldybės darbuotojų tarnybines komandiruotes

Savivaldybės administracijos Teisės departamento

Juridinis skyrius

 

 

 Nuolat

Didesnis viešumas ir atskaitingumas visuomenei, priimamų sprendimų ir atliekamų procedūrų skaidrumo didinimas

Suvestų komandiruočių į Valstybės tarnautojų registrą skaičius

Lėšos nereikalingos

17.21.

Informuoti visuomenę apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą ir vykdomas antikorupcines priemones

 

Savivaldybės administracijos Teisės departamento Informatikos ir informacijosInformacinių technologijų skyrius

 

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 

Savivaldybės administracijos

Viešųjų ryšių tarnybaKomunikacijos skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat pagal vykdomų priemonių skaičių

 

Marijampolės savivaldybės bei savivaldybės įstaigų interneto svetainėse skelbiama informacija skirta šviesti miesto gyventojus apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones ir didinti pasitikėjimą Savivaldybės institucijų bei įstaigų darbu.

Reguliariai viešinama informacija apie vykdomas priemones

 

Lėšos nereikalingos

1822.

Viešai skelbti informaciją apie nustatytas galimas korupcines veiklas, darbuotojų netinkamą elgesį.

Savivaldybės administracijos

Teisės departamentas

Juridinis skyrius

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Nuolat

Didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai.

Nustatytų korupcinių veiklų  bei darbuotojų  netinkamo elgesio atvejų skaičiaus ir viešai paskelbtų atvejų skaičiaus dinamika.

Lėšos nereikalingos

 

IV. TIKSLAS – SKATINTI  ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ

 

  1. Šviesti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.
  2. Skatinti sąmoningumo bei etikos principų laikymąsi.

 

1923.

Šviesti savivaldybės tarybos narius, administracijos ir pavaldžių institucijų ir įstaigų darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais

Marijampolės savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija

 

Marijampolės savivaldybės meras

 

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai

 

Savivaldybės įstaigų vadovai

Kiekvienais metais, ne mažiau 2 kartus per metus

Ugdyti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijai .

Gerinti savivaldybės tarybos narių, administracijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojų supratimą apie korupciją, jos priežastis, pasireiškimo formas, reglamentavimą, korupcijos prevenciją, korupcinį elgesį, interesų konfliktus, interesų derinimą ir kitu su korupcija bei jos užkardymu susijusius reiškinius.

 

Korupcijos prevencijai skirtų renginių bei juose dalyvavusių asmenų skaičius

Per metus bus surengti ne mažiau kaip dveji mokymai, kuriuose dalyvaus bent po vieną savivaldybės administracijos skyriaus ir pavaldžių įstaigų atstovą (darbuotoją) ir tarybos narių.

 

1500 2000 Eur

20. 24.

Organizuoti švietimo sistemoje konkursus antikorupcine tema

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius

 

Švietimo įstaigų vadovai

 

Kiekvienais metais

Moksleivių antikorupcinis švietimas

Surengtų konkursų bei kitų priemonių antikorupcine tema skaičius.

Lėšos nereikalingos

______________________

 

 

Į pradžią