Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-45 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBIŲ 2010 M. BALANDŽIO 22 D. SUTARTIES NR. TS-15 NUTRAUKIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. TS-15 „Dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ 7 punktu bei atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės 2020 m. sausio 23 d. raštą Nr. SD-188 „Dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010-04-22 bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Nr. TS-15 nutraukimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pritarti Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. TS-15 „Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ nutraukimui šalių susitarimu nuo 2020 m. kovo 31 d. (pridedama susitarimo projektas).

2.    Įgalioti Marijampolės savivaldybės merą Povilą Isodą pasirašyti susitarimą dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. TS-15 „Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ nutraukimo.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Bagdanavičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

(Susitarimo projektas)

 

SUSITARIMAS DĖL 2010 M. BALANDŽIO 22 D. SUTARTIES Nr. TS-15 NUTRAUKIMO

 

2020 m.                   Nr.

 

Marijampolės savivaldybė, atstovaujama Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario    d. sprendimo Nr. 1-     įgaliojimą, ir Kazlų Rūdos savivaldybė, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės mero Manto Varaškos, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020 m. vasario    d. sprendimo Nr. TS-         įgaliojimą, toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaujantis 2010 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. TS-15 7 punktu, susitarė:

1.    Nutraukti 2010 m. balandžio 22 d. sutartį Nr. TS-15 nuo 2020 m. kovo 31 d.

2.    Kazlų Rūdos savivaldybė įsipareigoja atsiskaityti Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurui už 2020 m. I ketvirtį suteiktas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

3.    Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

4. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

 

 

Marijampolės savivaldybė

Kazlų Rūdos savivaldybė

J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė

Įstaigos kodas 188769113

Tel. (8 343) 90 011

 

 

Atgimimo g. 12, Marijampolė

Įstaigos kodas 188777932

Tel. (8 343) 95 276

 

Marijampolės savivaldybės meras

 

 

Povilas Isoda

Kazlų Rūdos savivaldybės meras

 

 

Mantas Varaška

 

 


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL MARIJAMPOLĖS IR KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBIŲ 2010 M. BALANDŽIO 22 D. SUTARTIES NR. TS-15 NUTRAUKIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nutraukimo.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Tarybos sprendimo projekto tikslas – nutraukti Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010 m. balandžio 22 d. sutartį Nr. TS-15 „Dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ šalių susitarimu nuo 2020 m. kovo 31 d.

Gautas Kazlų Rūdos savivaldybės 2020-01-23 raštas Nr. SD-188 „Dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010-04-22 bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Nr. TS-15 nutraukimo“. 2020 metų I ketvirtį visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos Kazlų Rūdos savivaldybėje teiks Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal bendradarbiavimo sutartį, o nuo 2020-04-01 šias funkcijas vykdys įsteigtas Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių 2010 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. TS-15 „Dėl Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“ 7 punktas numato, kad sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 8.2. punkte nurodyta, kad sutartis gali būti nutraukiama Kazlų Rūdos savivaldybės iniciatyva, kai įsteigiamas Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ar numatoma pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo su kita savivaldybe.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neteks darbo Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys Kazlų Rūdos savivaldybėje..

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto lėšų nereikės. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos valstybės deleguotos (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos lėšomis.

Projektas turi būti suderintas

Vyriausiuoju kalbos tvarkytoju, Teisės skyriumi

Pranešėjas

Inga Bagdanavičienė

Sprendimą pateikti

Sveikatos priežiūros skyriui, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra.

Lyginamasis variantas

Nėra.

 

 

 

Skyriaus vedėja - savivaldybės gydytoja

 

Inga Bagdanavičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Bagdanavičienė

Į pradžią