Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-46 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBĄ

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

ŠVIETIMO TARYBĄ

 

2020 m. vasario      d. Nr.

Marijampolė

 

 

 

 


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 43 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  61 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės švietimo tarybos nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.1-1073 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia

1. Deleguoti į Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą 2020-2021 metų kadencijai Marijampolės savivaldybės tarybos narius:

1.1.

1.2.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

.


 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Povilas Isoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulius Druskis, (8 343) 90097

 

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖLATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS

ŠVIETIMO TARYBĄ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės savivaldybės Švietimo tarybą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

2020 m. vasarį baigiasi Marijampolės savivaldybės švietimo tarybos  kadencija, todėl  mero potvarkiu bus tvirtinama naujos kadencijos (2020-2021 metų) Švietimo taryba.

Marijampolės savivaldybės švietimo tarybos nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 metų sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-1073, 8.2 punktu numatyta, kad du narius į Švietimo tarybą deleguoja Marijampolės savivaldybės taryba.

Deleguoti nariai, dalyvaus 2020-2021 metų kadencijos Marijampolės savivaldybės švietimo tarybos veikloje.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiama pasekmė – deleguoti Savivaldybės tarybos nariai padės  aktyvinti  Švietimo tarybos veiklą bei palaikyti glaudų ryšį su  Marijampolės savivaldybės taryba.

Neigiamų pasekmių nebus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų keisti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų lėšų nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros, sporto skyriaus vedėja, Teisės  skyriaus vedėja, Administracijos direktorius.

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir  sporto skyriui, deleguotiems tarybos nariams.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra

Lyginamasis variantas

Nėra

 

 

 


__________________________

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja                                                               Asta Vaznienė

 

 

Saulius Druskis, (8 343) 90 097

 

Į pradžią