Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-47 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO TIKSLINTI MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO FUNKCINIŲ ZONŲ RIBAS NEINICIJUOJANT BENDROJO PLANO KEITIMO PROCEDŪROS

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TIKSLINTI MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO FUNKCINIŲ ZONŲ RIBAS NEINICIJUOJANT BENDROJO PLANO KEITIMO PROCEDŪROS

 

 

Marijampolė

 

 

 


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Marijampolės miesto bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių aiškinamojo rašto 3.2 dalį „Miesto plano struktūros dalys“, 3.4 dalį „Teritorijų naudojimo reglamentai“, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n ž i a:

 Pritarti vyriausiojo architekto siūlymui tikslinti Marijampolės miesto bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, funkcinių zonų ribas pagal specifinius teritorijų požymius rengiant teritorijų detaliuosius planus, infrastruktūros specialiuosius planus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei statinių techninius projektus, neinicijuojant Bendrojo plano keitimo procedūros.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snieguolė Lapinskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PRITARIMO TIKSLINTI MARIJAMPOLĖS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO FUNKCINIŲ ZONŲ RIBAS NEINICIJUOJANT BENDROJO PLANO KEITIMO PROCEDŪROS

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl pritarimo tikslinti Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano funkcinių zonų ribas neinicijuojant Bendrojo plano keitimo procedūros

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018-04-30 sprendimu Nr. 1-153 patvirtintas Marijampolės miesto želdynų sistemos plėtojimo ir tvarkymo specialiojo plano koregavimo specialusis planas (toliau – Specialusis planas), kuriame pakoreguotos atskirųjų želdynų ir žaliųjų jungčių teritorijų ribos pagal kadastro duomenis, taip pat pakoreguoti apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų plotai probleminėse vietose pagal pateiktus pasiūlymus. Kadangi Marijampolės miesto bendrasis planas parengtas anksčiau - patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), ir Bendrojo plano sprendinių brėžinyje, reglamentų lentelėje, teritorijoms, kurioms nustatyta funkcinė zona „Ekstensyviai naudojami želdynai“, kiti galimi žemės naudojimo būdai nebuvo numatyti, todėl Specialiuoju planu pakoregavus šias teritorijas, liko neaiškios teritorijų planavimo perspektyvos tose vietose, kuriose ekstensyviai naudojamų želdynų plėtros buvo atsisakyta.

Bendrojo plano sprendinių aiškinamojo rašto 3.2 dalyje „Miesto plano struktūros dalys“ (kuriose nurodytos ir aprašytos Bendrojo plano keitimo funkcinės zonos, į kurias sudalinta Marijampolės miesto teritorija) nurodyta: „Visose funkcinėse zonose galimi inžinerinės infrastruktūros koridoriai; bendro naudojimo erdvių, atskirųjų želdynų teritorijos naudojimo tipai, taip pat ir kiti teritorijos naudojimo tipai, jeigu juose nustatyta veikla nesukelia neigiamo poveikio pagrindinės (dominuojančios) veiklos aplinkai“ (aiškinamojo rašto 12 psl.). Bendrojo plano sprendinių aiškinamojo rašto 22 psl. pateikti Bendrojo plano keitimo tekstiniai reglamentai, kurių I tekstinis reglamentas nustato: „Brėžiniai parengti ir vertinami nurodytuose masteliuose ir į tikslesnius mastelius netransformuojami, tai yra, sprendinių, pateiktų mastelyje M1:5000 negalima tiesmukiškai perkelti į tikslesnį, pavyzdžiui, 1:500 mastelį. Bendrojo plano brėžiniuose pavaizduotos apibendrintos teritorijos, nesusietos su konkrečiomis sklypų ribomis. Bendrojo plano sprendiniai – teritorijų funkcinių zonų ribos, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trasos ir gabaritai turi būti tikslinami pagal specifinius teritorijų požymius rengiant teritorijų detaliuosius planus, infrastruktūros specialiuosius planus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei statinių techninius projektus. Tikslinimo galimybes nustato vyr. architektas.“

IV tekstinis reglamentas nustato: Suplanuotoje teritorijoje gali būti numatomi kiti socialinės, inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros objektai, kokybiškai kuriantys nesuformuotą viešam interesui naudingą socialinės, inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros tinklą (nors jie ir nėra pažymėti brėžiniuose), esant aiškiai deklaruotam viešam interesui ir įvertinus galimą poveikį aplinkos kokybei, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams bei pritarus savivaldybės tarybai. Tai gali būti atliekama neinicijuojant Bendrojo plano keitimo procedūros.“

Tarybos sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Bendrajame plane numatytą galimybę keisti (tikslinti) teritorijų funkcinių zonų ribas, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros trasas ir gabaritus pagal specifinius teritorijų požymius rengiant teritorijų detaliuosius planus, infrastruktūros specialiuosius planus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus bei statinių techninius projektus neinicijuojant Bendrojo plano keitimo procedūros, numatant galimybę keisti teritorijų funkcinio zonavimo ribas iš ekstensyviai naudojamų želdynų teritorijų į kitus galimus tame rajone žemės naudojimo būdus, pagal Bendrojo plano sprendinių brėžinyje nurodytus nagrinėjamų rajonų unikalius numerius (teritorijų funkcinių zonų ribų tikslinimo schema pridedama).

Vadovaujantis Bendrojo plano tekstiniu reglamentu, tam reikalingas savivaldybės tarybos pritarimas.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

Projektas turi būti suderintas

Su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, Teisės skyriumi ir Savivaldybės administracijos direktoriumi.

Pranešėjas

Arvydas Bekeris

Sprendimą pateikti

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

__________________________

 

Snieguolė Lapinskienė

Dokumento priedai:
TR-47 - SCHEMA
Į pradžią