Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-49 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  70 straipsnio 11 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  1 punktu, 6 ir 7 punktus ir išdėstyti juos taip:

 „6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 10 eurų mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nevykdo ugdomosios veiklos. 

7. Mėnesio mokestį už vaiko ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą moka visi tėvai (globėjai) .“

            2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 sprendimo Nr. 1-241 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo“ 1 punkto 7 ir 8  pastraipas.

            3. Sprendimas įsigalioja 2020 metų kovo 1 dieną.

                        Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Savivaldybės meras

 

 

Asta Vaznienė, (8 343) 90 076

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“  pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų direktorių pranešimas, kad panaikinus medicinines pažymas, kai kurie tėvai piktnaudžiauja vaikų sergamumu. Yra vaikų nelankančių po 2-3-4 mėnesius, lankančių nereguliariai, užima vietą ir nemoka mokesčio .

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

1. Sumažės „tuščių“ vietų ikimokyklinio ugdymo grupėse;

2.Nuolat darželį lankančių vaikų tėvams sumažės mokestis už vaiko ugdymo sąlygų ir edukacinių aplinkų gerinimą;

3. Įstaigos gaus pastovias pajamas, kuriomis gerins vaiko ugdymo sąlygas ir edukacinę aplinką.

Neigiamos pasekmės:

Nepastoviai lankatiems didės mokestis už vaiko ugdymo sąlygų ir edukacinių aplinkų gerinimą.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

-

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

 

Projektas turi būti suderintas

Bendrojo skyriaus specialistas, Teisės skyriaus vedėja, Finansų skyriaus vedėja, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų skyriui, Ikimokyklinį ugdymą teikiančioms įstaigoms

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Savivaldybės tarybos sprendimu mokestis už vaiko ugdymo sąlygų ir edukacinių aplinkų gerinimą buvo 0,60 euro centų už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną. Lankantiems visą mėnesį mokėti reikia priklausomai nuo darbo dienų: 20x0,6=12 eur; 22x0,6=13,2 eur ir t.t.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

Papildomas susitarimas

 

__________________________

 

Asta Vaznienė, 90 076

Į pradžią