Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-50 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ

 

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-222 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos 2020 m. vasario 11 d. protokolą Nr. K-46 (7.3.), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.        Atleisti nuo 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio UAB „Vidara“, įm.k. 251161580, už nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolėje, Sasnavos g. 76B, Sasnavos g. 74A, Vytauto g. 38, Kauno g. 58, J. Basanavičiaus a. 4, R. Juknevičiaus g. 24 bei naudojamą (nuomojamą) nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolėje, Gedimino g. 3A;

2.        Neatleisti nuo 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio UAB „Marijampolės pieno konservai“, įm.k. 151453167, už nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolėje, Kauno g. 114, P. Vaičaičio g. 5; Marijampolės sav. Igliaukos sen. Igliaukos k.; Marijampolės sav. Marijampolės sen. Valavičių k.; Marijampolės sav. Sasnavos sen. Sasnavos mstl., Gavaltuvos k., Marijampolės sav. Šunskų sen. Šunskų mstl.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Belenavičienė, 90037

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Gauti prašymai taikyti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą. Savivaldybės tarybos kompetencija - savo biudžeto sąskaita sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba visai nuo jo atleisti. Tikslas – vadovaujantis Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-222 siūlyti Tarybai suteikti (nesuteikti) nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės – per mokesčių sistemą prisidėjimas prie projekto „Kūlokų kaimo bendruomenės namai - antrieji mūsų namai“ įgyvendinimo. Neigiamos pasekmės – Marijampolės savivaldybės biudžetas neteks 1 820,00 Eur.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos - 1 820,00 Eur.

Projektas turi būti suderintas

Su Bendrųjų reikalų skyriumi, Finansų ir strateginio planavimo skyriumi, Teisės skyriumi.

Pranešėjas

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Laima Malinauskienė.

Sprendimą pateikti

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Mokesčių lengvatų svarstymo komisija, išanalizavusi mokesčio mokėtojų pateiktus prašymus, įvertinusi Valstybinio socialinio draudimo fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus dokumentus, siūlo:

1. Taikyti 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatą pagal Aprašo 6. 7. punktus UAB „Vidara“, įm.k. 251161580. Metinė mokesčio suma prieš suteikiant lengvatą už nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolėje, Sasnavos g. 76B, Sasnavos g. 74A, Vytauto g. 38, Kauno g. 58, J. Basanavičiaus a. 4, R. Juknevičiaus g. 24 bei naudojamą (nuomojamą) nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolėje, Gedimino g. 3A – 1 820,00 Eur. Lengvata – 1 820,00 Eur.

Motyvas – Marijampolės savivaldybės taryba 2011 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-77
„Dėl pritarimo Kūlokų kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Kūlokų kaimo bendruomenės namai - antrieji mūsų namai” nusprendė:

1.     Pritarti Kūlokų kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Kūlokų kaimo bendruomenės namai - antrieji mūsų namai”;

2.     Dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant projektą „Kūlokų kaimo bendruomenės namai - antrieji mūsų namai”;

3.     Prisidėti prie projekto „Kūlokų kaimo bendruomenės namai - antrieji mūsų namai” įgyvendinimo įnašu natūra (nekilnojamuoju turtu) iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Remiantis minimu tarybos sprendimu 2011 m. birželio 10 d. pasirašyta projekto „Kūlokų kaimo bendruomenės namai - antrieji mūsų namai” įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis Nr. As-529, kurioje numatyta, kad už šios sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka (VIII. „Atsakomybė“). Sutarties šalys: pareiškėjas – Kūlokų kaimo bendruomenė, partneris – Marijampolės savivaldybės administracija. Kūlokų kaimo bendruomenės pastato remonto darbus atliko UAB „Vidara” vadovaudamasi 2012 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartimi K2012/12/2/. Darbų vertė 15 727,29 Eur. Užsakovo pageidavimu 2013 m. vasario 7 d. pasirašyta sutartis Nr. K-2013/02/07 papildomiems darbams atlikti už 848,59 Eur. Visi darbai atlikti, įforminti atliktų darbų  perdavimo - priėmimo aktais, išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Šiai dienai Kūlokų kaimo bendruomenė nėra atsiskaičiusi už remonto darbus su Rangovu už 12 108,34 Eur. Įvertinant tai, kad Marijampolės savivaldybės administracija minimo projekto įgyvendinime dalyvavo partnerio teisėmis ir taip pat „neša” atsakomybę už sutarties K2012/12/2 sąlygų nevykdymą bei buvo sukurta didesnė pridėtinė vertė Marijampolės savivaldybės turimo nekilnojamojo turto, Mokesčių lengvatų svarstymo komisija siūlo atleisti UAB „Vidara“ nuo 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio dėl ko būtų dalinai kompensuoti jų patirti nuostoliai.

2. Netaikyti 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB „Marijampolės pieno konservai“, įm.k. 151453167, už nuosavybės teise registruotą nekilnojamąjį turtą, esantį Marijampolėje, Kauno g. 114, P. Vaičaičio g. 5; Marijampolės sav. Igliaukos sen. Igliaukos k., Marijampolės sav. Marijampolės sen. Valavičių k.; Marijampolės sav. Sasnavos sen. Sasnavos mstl., Gavaltuvos k., Marijampolės sav. Šunskų sen. Šunskų mstl. Metinė mokesčio suma – 91 012,00 Eur. Priežastis - prašyme pateikti motyvai neatitinka Aprašo kriterijų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-222 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 

 

Į pradžią