Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-52 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠO IR MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠO IR MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96, 2.99 straipsniais ir 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 ir 4 punktais, 4 dalimi bei 6 ir 14 straipsniais, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 6 straipsniu, 9 straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo suderinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-346 „Dėl Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo derinimo“ prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro“ 12.1 punktą Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro ir reorganizavimą baigti 2020 m. balandžio 30 d.;

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro sąlygų aprašą (pridedama);

2.2. Marijampolės kultūros centro nuostatus (pridedama).

3. Įgalioti:

3.1. Marijampolės savivaldybės administraciją teisės aktų nustatyta tvarka įspėti Marijampolės dramos teatro direktorių Romualdą Kučiauską apie darbo santykių nutraukimą 2020 m. balandžio 30 d.;

3.2. Marijampolės kultūros centro direktorę Rimą Striaušienę pasirašyti Marijampolės kultūros centro nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos nuostatų registravimu.

3.3. Marijampolės dramos teatro direktorių Romualdą Kučiauską teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymą valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui dėl Marijampolės dramos teatro išregistravimo;

4. Patvirtinti Marijampolės dramos teatro ir Marijampolės kultūros centro reorganizavimo komisiją:

4.1. Asta Vaznienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

4.2. Vilija Dulskė – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

4.3. Romualdas Kučiauskas – Marijampolės dramos teatro direktorius;

4.4. Laima Malinauskienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja;

4.5. Rima Striaušienė – Marijampolės kultūros centro direktorė;

4.6. Laima Stankevičienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

4.7. Ilona Žilinskienė – Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja.

5. Pripažinti netekusius galios:

5.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. 1-718 „Dėl Marijampolės miesto municipalinio dramos teatro pavadinimo pakeitimo ir Marijampolės dramos teatro nuostatų patvirtinimo“ nuo 2020 m. balandžio 30 d.;

5.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro reorganizavimo ir Marijampolės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ 2.2 papunktį nuo 2020 m. balandžio 30 d.;

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

Vilija Dulskė, 90078

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

sprendimu

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Marijampolės dramos teatro (toliau – reorganizuojama įstaiga) reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) sąlygų aprašas (toliau – aprašas) nustato Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro reorganizavimo tvarką.

            2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo 5 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-312 „Dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro“.

 

 

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS DUOMENYS

 

            3. Reorganizuojamo juridinio asmens – Marijampolės dramos teatro duomenys:

            3.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

            3.2. buveinė –P. Armino g. 2,68297 Marijampolė;

            3.3. juridinis asmens kodas – 290496690;

            3.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Marijampolės dramos teatrą –

Juridinių asmenų registras.

            4. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos – Marijampolės kultūros centro duomenys:

            4.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

            4.2. buveinė –Vilkaviškio g. 2, 68175 Marijampolė;

            4.3. juridinio asmens kodas – 190496013;

            4.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Marijampolės kultūros centrą –Juridinių asmenų registras.

 

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA

 

            5. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, mažinti jų valdymo išlaidas, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius pavestiems uždaviniams vykdyti, gerinti atliekamų funkcijų kokybę: aktualizuoti, puoselėti ir propaguoti Marijampolės savivaldybės profesionalųjį meną, etninį, kultūrinį savitumą ir tradicijas, ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliam teatro menui organizuoti prasmingą laisvalaikį, pramoginius ir edukacinius renginius, organizuoti vaikams ir jaunimui neformalųjį švietimą.

            6. Reorganizavimo būdas – Marijampolės dramos teatras reorganizuojamas prijungimo būdu, prijungiant prie Marijampolės kultūros centro, kuriam pereina reorganizuojamos įstaigos teisės ir pareigos.

            7. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės dramos teatras.

            8. Po reorganizavimo veikianti biudžetinė įstaiga – Marijampolės kultūros centras.

 

 

IV SKYRIUS

REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TAPIMO TĘSIANČIOS VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS TVARKA, SĄLYGOS IR TERMINAI

 

            9. Reorganizavimo pradžia – informacijos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą viešo paskelbimo spaudoje diena.

            10. Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. balandžio 30 d.

            11. Reorganizavimo sąlygų sudarymas:

            11.1. reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime biudžetinių įstaigų vadovai pasirašo reorganizavimo sąlygų aprašą;

            11.2. apie sudarytas ir Marijampolės savivaldybės tarybos suderintas reorganizavimo sąlygas paskelbiama viešai spaudoje. Ne vėliau kaip pirmą informacijos apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą viešo paskelbimo dieną valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui pateikiami dokumentai, reikalingi reorganizuojamų biudžetinių įstaigų teisiniam statusui įregistruoti: Marijampolės dramos teatrui – teisinį statusą „reorganizuojama“, Marijampolės kultūros centrui – teisinį statusą „dalyvaujanti reorganizavime“ (atsakingi vykdytojai – Marijampolės dramos teatro direktorius ir Marijampolės kultūros centro direktorius). Reorganizuojamas Marijampolės dramos teatras apie reorganizavimo sąlygų sudarymą raštu praneša visiems juridinio asmens kreditoriams (atsakingas vykdytojas – Marijampolės dramos teatro direktorius);

            11.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens statuso „reorganizuojamas“, „dalyvaujantis reorganizavime“ pateikia 6-SD formos pranešimą (atsakingi vykdytojai – Marijampolės dramos teatro direktorius ir Marijampolės kultūros centro direktorius);

            12.Sprendimo reorganizuoti priėmimas:

            12.1. iki 2020 m. vasario 7 d. parengiamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro ir Marijampolės kultūros centro nuostatų tvirtinimo (atsakingas vykdytojas –Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius);

            12.2. patvirtinus reorganizavimo sąlygas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reorganizuojamos įstaigos darbuotojai ir vadovai, kurių pareigybės 2020 m. balandžio 30 d. naikinamos, įspėjami apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš darbo (atsakingas vykdytojas – Marijampolės dramos teatro direktorius, Marijampolės savivaldybės administracija);

            12.3. apie biudžetinių įstaigų reorganizavimą pranešama Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (atsakingi vykdytojai – Marijampolės dramos teatro direktorius, Marijampolės kultūros centro direktorius);

            12.4. iki 2020 m. balandžio 30 d. inventorizuoti reorganizuojamos įstaigos turtą, skolas (mokėtinų ir gautinų) bei kitus įsipareigojimus. Visi turto įvertinimo ir inventorizavimo dokumentai yra neatsiejama reorganizavimo dalis (atsakingas vykdytojas – Marijampolės dramos teatro direktorius);

            12.5. reorganizuojamo Marijampolės dramos teatro archyvai ir kiti dokumentai sutvarkomi ir perduodami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka iki 2020 m. balandžio 30 d. (atsakingas vykdytojas – Marijampolės dramos teatro direktorius);

            12.6. reorganizuoto Marijampolės dramos teatro ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, įsipareigojimai ir sutartys iki 2020 m. balandžio 30 d. perduodami po reorganizacijos veikiančiai įstaigai Marijampolės kultūros centrui(atsakingi vykdytojai – Marijampolės dramos teatro direktorius ir Marijampolės kultūros centro direktorius);

            12.7. atsižvelgiant į tai, kad reorganizavime dalyvaujanti įstaiga nuo 2020 m. gegužės 1 d. perims reorganizuojamos įstaigos įsipareigojimus ir veiklą teisės aktų nustatyta tvarka tikslinama reorganizavime dalyvaujančios įstaigos 2020 m. biudžeto sąmata ir nustatomas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (atsakingas – Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyrius);

            12.8. reorganizuoto Marijampolės dramos teatro darbuotojams ir direktoriui apie pareigybių panaikinimą ar darbo santykių tęstinumą raštu pranešama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

            12.9. po reorganizavimo Marijampolės dramos teatro disponuojami anspaudai su Lietuvos valstybės herbu ir kiti anspaudai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka iki 2020 m. balandžio 30 d. (atsakingas vykdytojas – Marijampolės dramos teatro direktorius);

            13. Tęsiančio veiklą juridinio asmens naujos nuostatų redakcijos registravimas:

            13.1. Marijampolės savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro ir po reorganizacijos veikiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės kultūros centro nuostatų patvirtinimo, iki 2020 m. balandžio 30 d. valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padaliniui registruoti pateikiami naujos redakcijos Marijampolės kultūros centro, kaip tęsiančios veiklą įstaigos, nuostatai (atsakingas vykdytojas - Marijampolės kultūros centro direktorius);

            13.2. teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas prašymas Registrų centro Marijampolės padaliniui dėl Marijampolės dramos teatro išregistravimo (atsakingas vykdytojas – Marijampolės dramos teatro direktorius).

            14. 2020 m. balandžio 30 d. baigiančio veiklą Marijampolės dramos teatro pagrindinės teisės ir pareigos nuo 2020 m. gegužės 1 d. pereina po reorganizavimo tęsiančiam veiklą Marijampolės kultūros centrui.

            15. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Marijampolės dramos teatro ir Marijampolės kultūros centro patvirtintų biudžetinių asignavimų.

 

 

V SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKIANČIOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

            16. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Marijampolės kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybės taryba.

            17. Aprašas skelbiamas reorganizuojamos biudžetinės įstaigos ir po reorganizavimo veikiančios biudžetinės įstaigos interneto svetainėse (http://www.marijampolesteatras.lt, http://www.marijampoleskc.lt) ir vieną kartą raštu apie Aprašo parengimą pranešama visiems kreditoriams.

 

 

__________________________________

 


            PATVIRTINTA

            Marijampolės savivaldybės tarybos

            sprendimu

 

 

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1.    Marijampolės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos teisinį pagrindą, tikslus, veiklos rūšis, funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, lėšų šaltinius ir naudojimo tvarką, darbuotojų priėmimą į darbą ir jų darbo apmokėjimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir priežiūrą, nuostatų keitimo tvarką.

2.    Kultūros centras yra Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti kultūros srityje ir vykdanti kultūrinę veiklą.

3.    Kultūros centro pavadinimas – Marijampolės kultūros centras.

4.    Kultūros centro savininkas – Marijampolės savivaldybė.

5.    Kultūros centro Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

6.    Marijampolės savivaldybės taryba:

6.1.   tvirtina ir keičia Kultūros centro nuostatus;

6.2.    priima sprendimą dėl Kultūros centro buveinės pakeitimo;

6.3.    priima sprendimą dėl Kultūros centro reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;

6.4.   skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.5.       nustato kainas ir tarifus už Kultūros centro teikiamas paslaugas;

6.6.       sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais jos kompetencijai priskirtus Kultūros centro veiklos klausimus.

7.    Kultūros centro buveinė – Vilkaviškio g. 2, LT-68175 Marijampolė.

8.    Kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

9.    Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

10.     Kultūros centro veiklos laikotarpis yra neterminuotas.

11.     Kultūros centras yra paramos gavėjas.

 

 

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO POBŪDIS, TIKSLAI, VEIKLOS RŪŠYS IR FUNKCIJOS

 

12.     Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis – įvairias kultūros sritis puoselėjanti ir skleidžianti kultūros įstaiga.

13.     Kultūros centro veiklos tikslai:

13.1.   tenkinti savivaldybės visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, neformaliojo vaikų švietimo, pramoginę veiklą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno (teatro, muzikos, šokio, dailės) sklaida;

13.2.   inicijuoti Kultūros centro paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, didinti kultūros prieinamumą savivaldybės teritorijoje.

14.     Pagrindinė Kultūros centro veiklos rūšis – kultūrinė-meninė ir programų organizavimo veikla, kodas 90.0.

15.     Kitos veiklos rūšys:

15.1.   vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

15.2.   kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59);

15.3.   kino filmų rodymas (59.14);

15.4.   garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.2; 59.20);

15.5.   nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

15.6.   viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla, kodas 70.21;

15.7.   fotografavimo veikla, kodas 74.20;

15.8.   muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30

15.9.   kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;

15.10.     posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

15.11.     kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

15.12.     kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59

15.13.     švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);

15.14.     kitas mokymas (85,5);

15.15.     scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

15.16.     scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas 90.02;

15.17.     meninė kūryba, kodas 90.03;

15.18.     meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;

15.19.     pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;

15.20.     atrakcionų ir teminių parkų veikla, kodas 93.21;

15.21.     kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

16.     Kultūros centras, vykdo kitą veiklą, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka Nuostatuose deklaruojamus veiklos tikslus.

17.     Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslus, atsižvelgdamas į savivaldybės gyventojų poreikius, vykdo šias funkcijas:

17.1.   sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą;

17.2.   organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

17.3.   organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

17.4.   organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

17.5.   rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

17.6.   kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

17.7.   organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius;

17.8.   sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

17.9.   tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

17.10.     kuria ir įgyvendina meninio ugdymo programas;

17.11.     organizuoja mokymus ir kvalifikacijos kėlimą;

17.12.     formuoja ir pristato visuomenei šiuolaikinio teatro tendencijas;

17.13.     teikia techninę pagalbą mieste vykstantiems kultūros renginiams;

17.14.     organizuoja Kultūros centro teikiamų paslaugų reklamą;

17.15.     vykdo ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

 

 

III SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

 

18.     Kultūros centrui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Kultūros centrų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia Marijampolės savivaldybės meras. Kultūros centro direktoriumi tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui, o atskaitingas Marijampolės savivaldybės merui ir tarybai.

19.     Kultūros centro direktorius:

19.1.   organizuoja Kultūros centro darbą ir atsako už nustatytų įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;

19.2.   teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Kultūros centro darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

19.3.   skiria Kultūros centro darbuotojams drausmines nuobaudas bei paskatinimus;

19.4.   tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, nustato darbuotojų pareigines algas;

19.5.   tvirtina Kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto metinio darbo užmokesčio fondo ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

19.6.   nustato ir skiria darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka darbo užmokesčio priedus, priemokas, vienkartines pinigines išmokas, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo;

19.7.   vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės teisės aktais ir juos vykdydamas, leidžia įsakymus Kultūros centro darbo organizavimo klausimais, kitus tvarkomuosius dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

19.8.   atstovauja arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Kultūros centrą visose įstaigose ir organizacijose;

19.9.    Kultūros centro vardu pasirašo sutartis arba įgalioja kitus asmenis pasirašyti;

19.10.     rūpinasi Kultūros centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

19.11.      teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Savivaldybės tarybos patikėtu turtu ir paskirtomis lėšomis, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, turi parašo teisę banko dokumentuose;

19.12.      užtikrina, kad Kultūros centro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Kultūros ministro įsakymai, savivaldybės institucijų sprendimai, kiti teisės aktai;

19.13.      analizuoja Kultūros centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, planuoja žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

19.14.      sudaro metinę Kultūros centro pajamų ir išlaidų sąmatą;

19.15.      organizuoja Kultūros centro dokumentų valdymą ir saugojimą;

19.16.      rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Marijampolės savivaldybės tarybai;

19.17.      garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

19.18.      užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.19.      vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

20.     Kultūros centre sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba (toliau – Taryba), kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Kultūros centro direktorius.

21.     Kultūros centro Tarybą sudaro 7 nariai: 3 Kultūros centro visuotiniame susirinkime išrinkti nariai, 2 Kultūros centro darbuotojai, kuriuos skiria Kultūros centro direktorius, 1 Marijampolės savivaldybės tarybos atstovas, deleguotas Savivaldybės mero, ir 1 Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas atstovas.

22.     Taryba atlieka šias funkcijas:

22.1.   svarsto, vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;

22.2.   aptaria naujausias komercines bei kūrybinei veiklai reikšmingas meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

22.3.   svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius.

23.     Tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti įgyvendinami tik Kultūros centro direktoriaus įsakymais.

 

 

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

24.     Kultūros centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

25.     Kultūros centro lėšų šaltiniai:

25.1.   valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

25.2.   valstybės investicinių programų lėšos;

25.3.   Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;

25.4.   lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

25.5.   pajamos už teikiamas paslaugas;

25.6.   kitos teisėtai įgytos lėšos.

26.     Kultūros centras lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą išlaidų sąmatą.

27.     Kultūros centro lėšos naudojamos šiuose nuostatuose numatytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai.

28.     Kultūros centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

29.     Kultūros centro darbuotojus į darbą priima ir atleidžia iš darbo Kultūros centro direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

30.     Kultūros centro direktoriaus tarnybinį atlyginimą ir kitas apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

31.     Kultūros centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Kultūros centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo apmokėjimo tvarką, ir neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.

32.     Kultūros centro darbuotojai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

33.     Kultūros centro veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

34.     Kultūros centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

VIII SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

35.     Vieši Kultūros centro pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Kultūros centro internetinėje svetainėje – www.marijampoleskc.lt

 

 

IX SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

36.     Kultūros centro Nuostatai keičiami ir papildomi Kultūros centro direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.

37.     Kultūros centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.

 

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38.     Kultūros centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS DRAMOS TEATRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO SĄLYGŲ APRAŠO IR MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro sąlygų aprašo ir Marijampolės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Sprendimo projektas paruoštas atsižvelgus į Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-346 „Dėl derinimo“ 12.1 punktą.

1. Reorganizuoti Marijampolės dramos teatrą prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro.

2. Patvirtinti Marijampolės dramos teatro reorganizavimo prijungimo būdu prie Marijampolės kultūros centro reorganizavimo sąlygų aprašą.

3. Patvirtinti Marijampolės dramos teatro reorganizavimo komisiją.

4. Patvirtinti Marijampolės kultūros centro naujus nuostatus.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės:

1. Bus racionaliau panaudoti pastatai ir kiti materialiniai ir finansiniai ištekliai;

2. Efektyvesnis valdymas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Patvirtinti Marijampolės kultūros centro nuostatai bus pateikti registruoti valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės padalinyje. Registrų centro paslaugos bus apmokama iš įstaigų asignavimų.

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas, Teisės skyriaus vedėjas

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Marijampolės dramos teatrui, Marijampolės kultūros centrui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Finansų ir strateginio planavimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

_________________

Į pradžią