Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-53 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 1-141 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Projektas

2020-02-12 Nr. TR-53

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 1-141 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, 13 straipsnio 6 ir 8  dalimis, 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu, 14 straipsnio 6 dalimi, 15 straipsnio 7 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 15 ir 16 dalimis, 23 straipsnio 4 punktu, 26 straipsnio 2 dalimi, 35 straipsnio 6 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

            1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ ir jo 14.4 papunktį, 31 punktą, 86 punktą, 133 punktą, 134 punktą, 135 punktą, 138 punktą, 149 punktą, 159.5 papunktį, 177 punktą, 189 punktą, 195 punktą, 222 punktą išdėstyti taip:

              1.1. „14.4. reglamento 102¹ punkte nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;“;

1.2. „31. Tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama išmoka atsiskaitytinai. Tarybos narys iki kito mėnesio 20 dienos tarybos sekretoriui pateikia išlaidas patvirtinančius dokumentus: kasos čekius, pinigų priėmimo kvitus, kuriuose detaliai būtų surašyta, kokios prekės ar paslaugos pirktos bei jų kiekis ir išlaidų suvestinę, kurioje nurodoma dokumento data, numeris, paskirtis ir suma. Išlaidų suvestinę pasirašo tarybos narys. Išmoka negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos atitinkamo laikotarpio 0,6 minimalios mėnesinės algos dydžio.“;

1.3.86. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo įstaigos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų.“;

1.4. 133. Merui ir mero pavaduotojui (pavaduotojams) atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Vienu metu atostogos negali būti suteiktos ir merui, ir visiems jo pavaduotojams. “;

1.5. 134. Meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines  minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, merui ir mero pavaduotojui (pavaduotojams) gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojai neatlieka mero ir mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.“;

1.6. „135. Meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai)  į komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje vyksta Mero potvarkiu ir apie tai informuojama taryba, taip pat ši informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.“;

1.7. 149. Kontrolės komitetas dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kovo 1 d.; Savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios“;

1.8. „159.5 nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų pasiūlymus bei skundus, seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai“;

1.9. „177. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti  asmenys. Savo iniciatyva šiame punkte nurodyti suinteresuoti asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti apie tai prieš 1 darbo dieną pranešę Tarybos sekretoriui.  “;

1.10. „189. Taryba sudaro Etikos komisiją. Etikos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai ( Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“;

1.11. „195. Taryba sudaro Antikorupcijos  komisiją. Antikorupcijos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai ( Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“;

1.12. „222. Jei meras svarstytinų klausimų į tarybos posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę sprendžia taryba šio reglamento 81 punkte nustatyta tvarka.“;

            2. Papildyti Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 138¹ punktu, ir jį išdėstyti taip:

            „138¹. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Savivaldybės tarybos posėdžiai šaukiami ir mero pareigas vykdo raštiškus įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys šio reglamento 64-65 punktuose nustatyta tvarka. Mero pareigų, išskyrus šio reglamento 127.4–127.8 punktuose numatytus įgaliojimus, vykdymas pavedamas Tarybos nariui Savivaldybės tarybos sprendimu. Reglamento 127.15, 127.18, 127.19 ir 127.22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba.“;

            3. Pripažinti netekusiais galios:

            3.1. Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 136, 139  punktus.

            3.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 1-259  „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.

            3.3. Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-139 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“ 1.1. papunktį.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andžela Galeckienė, 8 343 90061

 

Sprendimą  paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 1-141 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Tikslas – Sprendimo projektu siekiama suderinti tarybos veiklos reglamento ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas t.y. pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento 14.4 papunktį, 31 punktą, 86 punktą, 133 punktą, 134 punktą, 135 punktą, 138 punktą, 149 punktą, 159.5 papunktį, 177 punktą, 189 punktą, 195 punktą, 222 punktą, papildyti tarybos veiklos reglamentą 138¹ punktu, bei pripažinti netekusiais galios 136, 139  punktus, kad jie atitiktų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 10 dalį, 13 straipsnio 6 ir 8  dalis, 14 straipsnio 4 dalies 8 punktą, 14 straipsnio 6 dalį, 15 straipsnio 7 dalį, 18 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 15 ir 16 dalis, 23 straipsnio 4 punktą, 26 straipsnio 2 dalį, 35 straipsnio 6 dalį.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės – Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamentas atitiks galiojantį teisinį reglamentavimą.

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Šiam sprendimui įgyvendinti kitų teisės aktų parengti nereikia.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti papildomų Savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėjas, Administracijos direktorius

Pranešėjas

Ilona Žilinskienė

Sprendimą pateikti

Tarybos sekretoriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

Lyginamasis variantas

Pridedama

 

 

 


__________________________

 

 

Andžela Galeckienė, 8 343 90061


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KEIČIAMŲ PUNKTŲ LYGINAMASIS VARIANTAS

 

 

              1. „14.4 reglamento 102¹ punkte nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą;“;

2. „31. Tarybos nariams su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka administracija, apmokėti kas mėnesį skiriama išmoka atsiskaitytinai. Tarybos narys iki kito mėnesio 20 dienos tarybos sekretoriui pateikia išlaidas patvirtinančius dokumentus: kasos čekius, pinigų priėmimo kvitus, kuriuose detaliai būtų surašyta, kokios prekės ar paslaugos pirktos bei jų kiekis ir išlaidų suvestinę, kurioje nurodoma dokumento data, numeris, paskirtis ir suma. Išlaidų suvestinę pasirašo tarybos narys. Išmoka negali viršyti 230 Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos atitinkamo laikotarpio 0,6 minimalios mėnesinės algos dydžio.“;

3. „86. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti (iki 3 minučių) Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas Vyriausybės atstovo tarnybos valstybės tarnautojas įstaigos valstybės tarnautojas, kuris, jei yra pagrindas, gali pranešti tarybos nariams, kad svarstomas tarybos sprendimo projektas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų. “;

4. 133. Merui atostogos suteikiamos tarybos sprendimu pagal raštišką prašymą. Mero pavaduotojui (pavaduotojams) atostogos suteikiamos mero potvarkiu pagal raštišką prašymą. Merui ir mero pavaduotojui (pavaduotojams) atostogos suteikiamos mero potvarkiu. Vienu metu atostogos negali būti suteiktos ir merui, ir visiems jo pavaduotojams.

5. 134. Merui ir mero pavaduotojams suteikiamos 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Kitos tikslinės, numatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, ir nemokamos atostogos suteikiamos jiems pagal raštišką prašymą. Meras ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) turi teisę į 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetines  minimaliąsias atostogas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, Merui ir Mero pavaduotojui (pavaduotojams) gali būti suteikiamos šios tikslinės atostogos: nėštumo ir gimdymo, tėvystės, mokymosi, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti, nemokamos. Nemokamos atostogos dėl dalyvavimo Seimo, Respublikos Prezidento rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą ar tarybų rinkimuose suteikiamos įstatymų nustatyta tvarka. Atostogų metu meras ir mero pavaduotojai neatlieka mero ir mero pavaduotojo pareigų, tačiau gali atlikti tarybos nario pareigas.“;

6. 135. Meras vyksta į komandiruotes tarybos sprendimu. Į ne ilgesnes nei 3 dienų komandiruotes meras vyksta pagal mero potvarkį ir mero pavaduotojas (pavaduotojai) į komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir užsienyje vyksta mero potvarkiu ir apie tai informuojama taryba, taip pat ši informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

7. 136. Mero pavaduotojai vyksta į komandiruotes pagal mero potvarkius ir apie tai informuojama taryba, taip pat ši informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje. "

8. „138¹. Ypatingomis aplinkybėmis, kai nei meras, nei mero pavaduotojas negali eiti savo pareigų dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, Savivaldybės tarybos posėdžiai šaukiami ir mero pareigas vykdo raštiškus įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys šio  reglamento 64-65 punktuose nustatyta tvarka. Mero pareigų, išskyrus šio reglamento 127.4–127.8 punktuose numatytus įgaliojimus, vykdymas pavedamas Tarybos nariui Savivaldybės tarybos sprendimu. Reglamento 127.15, 127.18, 127.19 ir 127.22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka taryba. “;


 

9. 139. Mero pavadavimas įforminamas tarybos sprendimu.  Mero išvykos, ligos, atostogų  ar kitais atvejais, kai tarybos posėdis nenumatytas, merą pavaduoja mero potvarkiu paskirtas mero pavaduotojas."

10. 149. Kontrolės komiteto įgaliojimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, nustato taryba, patvirtindama Kontrolės komiteto nuostatus."; Kontrolės komitetas dirba pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Savivaldybės tarybai iki kovo 1 d.; Savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

11. „159.5. nagrinėja gyventojų, juridinių asmenų ir visuomeninių organizacijų asociacijų pasiūlymus bei skundus, seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus savo veiklos srityse ir, jei reikia, su atitinkamomis rekomendacijomis perduoda juos savivaldybės administracijos direktoriui, merui arba pateikia svarstyti tarybai “;

12. „177. Komitetų darbe patariamojo balso teise gali dalyvauti visuomenės atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti  asmenys. Savo iniciatyva šiame punkte nurodyti suinteresuoti asmenys komiteto posėdyje gali dalyvauti apie tai prieš 1 darbo dieną pranešę Tarybos sekretoriui.  “

13. „189. Taryba sudaro Etikos komisiją. Etikos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai ( Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Etikos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“;

14. „195. Taryba sudaro Antikorupcijos  komisiją. Antikorupcijos komisijos nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai - seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai ( Lietuvoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai),  bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai. Antikorupcijos komisijoje seniūnaičiai  arba seniūnaičiai ir visuomenės atstovai  turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“;

15. „222. Jei meras svarstytinų klausimų į tarybos posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į tarybos posėdžio darbotvarkę sprendžia taryba šio reglamento 81 punkte nustatyta tvarka.“;

 

 

Į pradžią