Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-54 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR GATVIŲ NESAMŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės gatvių pavadinimų parinkimo komisijos rekomendacijas (2020-02-05 protokolas Nr. K-35),  Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Suteikti Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo bevardei gatvei pavadinimą Smilgų gatvė pagal gyvenamosios vietovės gatvės išdėstymo planą (priedas).

2. Panaikinti Marijampolės miesto Juodųjų Šaltinių, Ryšininkų, Šešupės gatvių ir Beržų skersgatvio, Sasnavos seniūnijos Tautkaičių kaimo Liepų gatvės ir Šunskų seniūnijos Mokolų kaimo Gėlių gatvės pavadinimus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

Jūratė Leškevičienė, tel. (8 343) 90 034

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


Marijampolės savivaldybės tarybos

Mokolų k. gatvių išdėstymo planas

M 1:1000

 
2020                          sprendimo Nr.

 priedas

Dokumentą parengė: vyriausia specialistė  JŪRATĖ LEŠKEVIČIENĖ

 
 

 MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR GATVIŲ NESAMŲ PAVADINIMŲ PANAIKINIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvių nesamų pavadinimų panaikinimo.

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Žemės formavimo ir pertvarkymo projekte yra suformuoti nauji sklypai gyvenamųjų namų statybai, taip pat suformuotas inžinerinės paskirties sklypas. Šių sklypų adresų suteikimui yra reikalinga suteikti formuojamai gatvei pavadinimą.

Vadovaudamasi Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-57, savivaldybės taryba po teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo suteikia jame numatytoms gatvėms pavadinimus.

2020 m. sausio 9 d. Adresų registro skyriaus Turto registrų tvarkymo tarnybos elektroninis laiškas, dėl be grafikos esančių Marijampolės savivaldybės gatvių.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Bus patvirtintas gatvės pavadinimas ir panaikinti nesamų gatvių pavadinimai.

Neigiamų pasekmių nėra.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų keisti nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Teisės aktais nenustatyta.

Projektas turi būti suderintas

Su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėju ir Teisės skyriaus vedėju.

Pranešėjas

Arvydas Bekeris

Sprendimą pateikti

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui ir Šunskų seniūnijai.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 


 

 

 

Jūratė Leškevičienė

Į pradžią