Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-55 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2020-2025 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 "Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo", atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. DV-1873 "Dėl darbo grupės sudarymo" 2 punktą ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2020-2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos darbo grupės, patvirtintos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. DV-1873 "Dėl darbo grupės sudarymo", 2020 m. vasario 4 d. posėdžio protokolą Nr. K-36 (27.4), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia: Patvirtinti 2020-2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategiją (pridedama). Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras Giedrius Šlekys (8 343) 90088 Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ; TAR  PATVIRTINTA Marijampolės savivaldybės tarybos

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020–2025 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

 

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,  2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“, atsižvelgdama į  Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. DV-1873 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 2 punktą ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos darbo grupės, patvirtintos Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. DV-1873 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2020 m. vasario 4 d. posėdžio protokolą Nr. K-36 (27.4), Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategiją (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrius Šlekys (8 343) 90088

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020-02-      sprendimu Nr.

 

 

2020–2025 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR

FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJA

 

 

I SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJOS SANTRAUKA

 

Strateginis tikslas – sudaryti palankias sąlygas visų socialinių grupių ir amžiaus Marijampolės savivaldybės gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti, sveikatai stiprinti ir išsaugoti, laisvalaikio užimtumui ir gyvenimo kokybei gerinti, talentingų sportininkų paieškai ir jų meistriškumo nuosekliam ugdymui. Gerinti sporto infrastruktūrą.

Sėkminga sporto plėtra – vienas iš pagrindinių Marijampolės savivaldybės prioritetų, kuriuo siekiama populiarinti sveiką gyvenimo būdą bei visuomenės aktyvumą, sudaryti vienodas sąlygas kiekvienam įsitraukti į sportinę veiklą ir būti jos dalimi. Marijampolės savivaldybė siekia skirti pakankamą finansavimą sportui, atnaujinti esamą ir sukurti papildomą sporto infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skirti švietimo įstaigų sporto statinių atnaujinimui, sudaryti sąlygas bendruomenės nariams naudotis esamais vidaus ir lauko sporto objektais, skatinti privatų verslą investuoti į sporto plėtrą savivaldybėje, remti sportininkus ir komandas, garsinančius Marijampolės savivaldybę.

Savivaldybės strateginiame plėtros plane 2020 m. viena iš prioritetinių sričių – visuomenės gyvenimo sąlygų kokybės gerinimas, skatinant gyventojų fizinį aktyvumą, gerinant sporto infrastruktūrą, sistemingai skatinant aukšto meistriškumo ir fizinio aktyvumo sporto plėtrą. Strateginis planas numato plėtoti sporto klubų veiklą, atrinkti gabius vaikus ir rengti juos didžiajam sportui, kad jie galėtų deramai atstovauti savivaldybei ir šaliai svarbiausiuose pasaulio sporto renginiuose. Galėjimas prisidėti prie teigiamo Marijampolės, Lietuvos įvaizdžio formavimo, skatina gyventojų fizinį aktyvumą, vaikų užimtumą.

Šiuo dokumentu siekiama, įvertinus esamą kūno kultūros ir sporto sistemos situaciją, įvardyti pagrindinius tikslus, uždavinius ir priemones, užtikrinančius darnią ir nuoseklią sporto plėtrą savivaldybėje bei suformuluoti savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros principus ir prioritetus. Šį strateginį planą sudaro dvi pagrindinės dalys ­– esamos situacijos apibendrinimas ir strategijos tikslų, uždavinių bei priemonių ir siekiamo rezultato pasiekimo kriterijų apibūdinimas.

 

 

II SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJOS SĄVOKOS

 

1. Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos sporto įstatyme:

1.1. Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto meistriškumo sporto varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar) technines priemones) siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Aukšto meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo sportu;

1.2. Fizinio aktyvumo pratybos – fizinio aktyvumo specialisto vadovaujama aktyvi fizinė asmens veikla, kurios tikslas nėra pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose;

1.3. Fizinis aktyvumas – asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais;

1.4. Sportas – visos asmens fizinės veiklos formos, kuriomis siekiama ugdyti ir tobulinti fizines ir psichines jo savybes bei įgūdžius ar stiprinti sveikatą;

1.5. Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms;

1.6. Sporto klubas – juridinis asmuo ar jo padalinys, kurio tikslas – vienyti asmenis fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, siekti kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų;

1.7. Sporto renginys – viešas renginys, kuriame populiarinamas sportas ir (arba) varžomasi.

1.8. Sporto šaka – aukšto meistriškumo sporto sritis, besiskirianti nuo kitų savitomis taisyklėmis, sportinės kovos metodais, technikos ir taktikos veiksmais, inventoriumi bei erdve, kurioje sportuojama. Aukšto meistriškumo sporto sritis taip pat laikoma sporto šaka ne dėl atitikties nurodytiems kriterijams, o dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių ir (ar) visuotinio šios srities pripažinimo savarankiška sporto šaka. Sporto šakos skirstymą į disciplinas ir rungtis nustato tarptautinė (pasaulio) sporto šakos federacija;

1.9. Treneris – aukšto meistriškumo sporto specialistas, rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose.

1.10. SSGG– stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės.

 

 

III SKYRIUS

ESAMOS SITUACIJOS APIBENDRINIMAS

 

2. Vadovaujantis 2018–2020 m. Marijampolės savivaldybės strateginiu planu, buvo skatinama sporto mokymo įstaigų, visuomeninių sporto organizacijų veikla, remiami jų organizuojami renginiai savivaldybėje, sportininkų dalyvavimas tarptautiniuose sporto renginiuose.

3. Sporto pagrindinis tikslas buvo skatinti kūno kultūros ir sveikatingumo veiklos iniciatyvas. 2019 m. Marijampolės savivaldybės sporto organizacijos vykdė 655 sportines varžybas, kuriose dalyvavo 14600 dalyvių. Organizavo 180 sveikatingumo renginių.

4. Marijampolės savivaldybėje veikė 3 sporto mokymo įstaigos, 103 mokomosios grupės. Sportinio meistriškumo metų pabaigoje siekė 1180 mokinių. 34 sporto mokymo įstaigų sportininkai Lietuvos rinktinių sudėtyje dalyvavo Europos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.

5. 2019 metais savivaldybės ir Lietuvos plaukimo federacijos lėšomis buvo vykdomas antrųjų klasių moksleivių apmokymas plaukti. Sporto mokykloje apmokyta plaukti 427, Sveikatingumo centre „Sveikatos banga“ 233 antrųjų klasių mokiniai. Sveikatingumo centre abonementinėse grupėse apmokyta plaukti 130 centro lankytojų.

6. Savivaldybėje sportinę veiklą vykdė 40 sporto klubų, 6 viešosios sporto įstaigos, kuriose kūno kultūra ir sportu užsiiminėjo 2675 narių. Sporto mokymo įstaigose ir sporto klubuose buvo plėtojamos 34 sporto šakos (1 lentelė).

 


 

1 lentelė. Sporto šakos ir sportuojančiųjų skaičius 2018 metais

Eil Nr.

Sporto šaka

sporto įstaigose ir sporto klubuose sportuojančių skaičius

1.

Baidarių irklavimas

34

2.

Boksas

104

3.

Buriavimas

81

4.

Dviračių sportas

16

5.

Dziudo

30

6.

Futbolas

297

7.

Imtynės

76

8.

Krepšinis

530

9.

Lengvoji atletika

190

10.

Ledo ritulys

48

11.

Plaukimas

196

12.

Regbis

53

13.

Sunkioji atletika

50

14.

Stalo tenisas

10

15.

Šaudymas iš lanko

28

16.

Šaudymo sportas

30

17.

Tenisas

40

18.

Tinklinis

122

19.

Žirgų sportas

40

20.

Galiūnų sportas

2

21.

Jėgos trikovė

3

22.

Kiokushin karate

104

23.

Kultūrizmas ir fitnesas

160

24.

Muay thai

80

25.

Orientavimosi sportas

30

26.

Svarsčių kilnojimas

2

27.

Šachmatai

29

28.

Šaškės

61

29.

Aviamodelių sportas

49

30.

Ultra lengvųjų orlaivių sportas

4

31.

Karšto oro balionų sportas

12

32.

Parašiutų sportas

40

33.

Automobilių sportas

41

34.

Neįgaliųjų sportas

83

Iš viso:

2675

7. Sporto mokymo įstaigose dirbo 42 sporto treneriai, iš kurių pirmą kvalifikacinę kategoriją turėjo 9, antrą – 3, trečią – 16, ketvirtą – 1, penktą – 1; neturi kvalifikacinės kategorijos 11 sporto trenerių. 5 treneriai  yra  įgiję kūno kultūros ir sporto veiklos licencijas.

8. Remiantis Marijampolės savivaldybėje atlikto vaikų gyvensenos tyrimo duomenimis, mokyklinio amžiaus vaikų, sportuojančių apie 60 minučių ir ilgiau kasdien, yra 10 procentų. Tai yra 0,4 procento daugiau nei Lietuvos vidurkis. Remiantis šiuolaikinėmis fizinio aktyvumo rekomendacijomis, suaugusiems asmenims (nuo 18 iki 65 metų) per savaitę būtina skirti ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai, arba ne mažiau kaip 75 minutes didelio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai arba ekvivalentiškai šių abiejų veiklų kombinacijai. Marijampolės savivaldybėje atlikto suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimo duomenimis patys aktyviausi nuo 5 ir dažniau dienų per savaitę buvo tik 27 procentai Marijampolės savivaldybės suaugusiųjų gyventojų. Tai yra 33,3 procento mažiau nei Lietuvos vidurkis.

9. Marijampolės savivaldybėje vyksta platus individualių ir komandinių sporto šakų kultivavimas. Sporto šakų problemos ir veiklos perspektyva:

9.1. Problemos aprašymas – lig šiol nebuvo aiškios bendros vizijos, koks Marijampolės savivaldybės sporto politikos tikslas – masiškumas ar meistriškumas, kam skiriamas pagrindinis dėmesys, kas yra pagrindinis sporto politikos įgyvendintojas.

9.2. Rekomendacijos: pagrindiniai paslaugų gavėjai yra vaikai nuo 4 metų iki 19 m., todėl pagrindinis prioritetas turėtų būti teikiamas šiai grupei. Pagrindinis tikslas – ugdyti ir lavinti sveiką ir sąmoningą asmenybę. 3 pagrindiniai sistemos subjektai, prioriteto tvarka: a) pagrindinis subjektas – vaikas – turi būti užtikrinta kokybiška paslauga; b)  treneris – aiškūs ir visiems vienodi kriterijai; c) sporto sistemos administravimas – efektyvus sporto sistemos ir sporto bazių administravimas, „piramidės“ principo pritaikymas, kai visas funkcijas, susijusias su sporto politikos įgyvendinimu, sporto bazių ir sporto šakų plėtra Marijampolės savivaldybėje atlieka viena įstaiga.

9.3. Problemos aprašymas – Marijampolės savivaldybėje nėra nustatytos prioritetinės sporto šakos, todėl viešosios lėšos nėra  naudojamos optimaliai efektyviai.

9.4. Rekomendacijos: nustatyti prioritetines sporto šakas ir esamą sporto infrastruktūrą specializuoti atitinkamai pagal prioritetines sporto šakas. Prioritetinės sporto šakos nustatomos atsižvelgiant į šiuos kriterijus: sporto bazė ir patalpos; inventorius ir (ar) įrenginiai; kvalifikuotų specialistų skaičius sporto šakoje; olimpinė sporto šaka; sporto šaka įtraukta į šalies prioritetus; sporto šakos sportininkai turi pasiekimų Europos bei pasaulio čempionatuose;  sportininkai rengiami „piramidės“ principu (atranka – pradinis rengimas ir mokymas – meistriškumo tobulinimas – aukšto meistriškumo siekimas); sporto šaką praktikuojančių vaikų skaičius per metus turi būti ne mažesnis  kaip 50 vaikų.

Visi kriterijai turėtų būti vertinami balais ir skaičiuojama surinktų balų suma. Prioritetine sporto šaka patvirtinama tik nustatytą balų skaičių surinkusi sporto šaka.

9.5. Problemos aprašymas – trūksta žmogiškųjų išteklių, finansinių resursų, komunikacijos kompetencijų ir nuoseklumo, skatinant masinį sportą Marijampolės savivaldybėje.

9.6. Rekomendacijos: a) siekiant skatinti masinį sportavimą visoje savivaldybėje, siūloma patvirtinti seniūnijų sporto koordinatoriaus  etatą. Tokia  pareigybė yra daugelio Lietuvos savivaldybių seniūnijose; b) reikia skatinti sporto socialinės reklamos intensyvumą, propaguojant sveiką gyvenimo būdą; c) sportą koordinuojanti įstaiga su visuomenės sveikatos biuru galėtų bendradarbiauti šioje srityje ir pasiekti puikių rezultatų, skiriant atskirą finansavimą pagal šitą tikslą.

9.7. Problemos aprašymas – trūksta sporto infrastruktūros arba esama infrastruktūra neatitinka reikalavimų.

9.8. Rekomendacijos: a) nustačius prioritetines sporto šakas, reikia specializuoti esamą infrastruktūrą ir pagal galimybes pritaikyti ją atskiroms sporto šakoms; b) reikia aiškiai įvardyti, kokios sporto infrastruktūros trūksta, sudaryti sąrašą, kas turi būti atlikta per artimiausius 5 metus.

 

 

IV SKYRIUS

STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS

10. SSGG analizė (2 lentelė):

2. lentelė. SSGG analizės lentelėje apibendrinama esama būklė ir ateities tendencijos

Stiprybės

Silpnybės

      1.            Marijampolės sporto mokymo įstaigose vykstantis platus individualių ir komandinių sporto šakų kultivavimas

      2.            Aukštos kvalifikacijos sporto treneriai ir didelę patirtį turintys sveikatingumo ir sporto srities darbuotojai, puoselėjantys sporto tradicijas savivaldybėje ir rengiantys aukšto meistriškumo sportininkus

      3.            Savivaldybės sporto klubų, kitų nevyriausybinių organizacijų iniciatyvumas, organizuojant sporto renginius

      4.            ES ir kitų fondų paramos lėšomis pagerintos sąlygos miesto gyventojų fiziniam aktyvumui didinti

      5.            Aktyvi Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla

      6.            Visose savivaldybės seniūnijose kasmet organizuojami tradiciniai sporto ir sveikatingumo renginiai miesto ir kaimo gyventojams

      7.            Veikia ir vis gerėja sporto infrastruktūra prie švietimo įstaigų.

      8.            Varžybos, vykstančios futbolo arenoje, pritraukia tūkstančius žiūrovų

 

 

 

      1.            Nesukurta sporto trenerių skatinimo sistema

      2.            Prioritetinių savivaldybės sporto šakų kriterijų neapibrėžtumas

      3.            Statistiniai duomenys apie sporto organizacijas ir klubus nėra tikslūs, todėl sunku objektyviai vertinti sportuojančiųjų poreikius ir jų veiklos apimtis.

      4.            Esama sporto infrastruktūra tik iš dalies (minimaliai)  pritaikyta neįgaliųjų sportininkų poreikiams

 

Galimybės

Grėsmės

1.    Valstybinės sporto plėtros strategijos ir ilgalaikės programos, susijusios su sporto plėtros siekiu, bus susietos su savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo strategija, veiklos programa, priemonėmis ir jų didesniu finansavimu

2.    Naujas sporto modelio sukūrimas leis iš esmės pagerinti sporto ir sveikatingumo plėtrą, propaguos gyventojų fizinį aktyvumą, sveikatingumą ir rekreacinį sportą ir talentingų sportui jaunuolių sportinį meistriškumą

3.    Atnaujinta ir išplėtota sporto infrastruktūra užtikrins didesnės gyventojų dalies fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimą, gerins gyvenimo kokybę, mažins sergamumą, antsvorio turinčių ir nutukusių žmonių skaičių

4.    Didėjanti privataus verslo investicijų sporto sektoriui dalis, lėšų sutelkimas užtikrins sporto infrastruktūros ir sporto projektų plėtrą, gerins bendradarbiavimą

5.    Savivaldybėje pastačius Sporto areną, vyktų daugiau varžybų, miestas būtų labiau žinomas Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, būtų plėtojamos atvažiuojamojo sporto turizmo paslaugos.

6.    Marijampolėje galėtų būti įsteigtas Sūduvos krašto sporto istorijos muziejus, kuriame būtų kaupiama svarbi istorinė medžiaga ir faktai apie svarbiausius sporto pasiekimus ir sportininkus garsinusius šį regioną.

1.    Dėl sporto bazių infrastuktūros trūkumo, nėra užtikrinama galimybė sportuoti visiems norintiems, dėl to mažėja sveikatingumo ir fizinio aktyvumo veiklų patrauklumas visuomenėje

2.    Nepakankamas gyventojų fizinis aktyvumas lemia blogėjančius visuomenės sveikatos rodiklius

3.    Netinkamos būklės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra ar jos trūkumas blogina aktyvaus laisvalaikio praleidimo sąlygas savivaldybėje

 

 


 

V SKYRIUS

STRATEGINĖS IŠVADOS

 

11. Būtinas sporto ir fizinio aktyvumo vaidmens visuomenėje didinimas, suvokimo, kad gyvensena, pagrįsta fiziniu aktyvumu ir sportu, yra neatsiejama nuo gyvenimo kokybės, stiprinimas, sporto socialinio įvaizdžio ir jo bendruomeninių funkcijų stiprinimas, lygių galimybių visų visuomenės sluoksnių žmonėms dalyvauti sporto programose ir naudotis sporto paslaugomis užtikrinimas.

12. Fizinio aktyvumo pasirinkimas turi būti integruotas į gyventojų  kasdienybę taip, kad būtų lengva jį pasirinkti, jis turi būti skatinamas ne tik per organizuotą sportavimą, bet ir per fizinio aktyvumo galimybių didinimą žmonių gyvenamojoje aplinkoje, sudarant sąlygas, ypač jaunimui, dalyvauti sveikatingumo ir sporto pratybose pagal kiekvieno poreikius, galimybes ir motyvaciją.

13. Atskiras finansavimas turi būti skirtas prioritetinėms sporto šakoms, kurios atrenkamos pagal parengtus rodiklius (pasiekti rezultatai, sportuojančiųjų skaičius ir turimos sporto bazės). Prioritetų peržiūrėjimas vykdomas kiekvienais metais, siekiant tinkamai paskirstyt atitinkamų metų biudžeto finansavimą. Nevykdoma aiški, nuolatinė ir veiksminga sporto sistemos stebėsena.

14. Sveikatingumo ir sporto plėtra neatsiejama nuo sistemingos sporto infrastruktūros objektų renovacijos ir statybos (tiek geografiškai, tiek pagal specializuotus kultivuojamų sporto šakų poreikius). Būtina skubi bazinės infrastruktūros aukšto meistriškumo sportui ir visuotiniam sportavimui plėtra, teritorinio planavimo koordinavimas su sveikatingumo ir sporto reikalavimais, švietimo įstaigų renovacija sporto infrastruktūros požiūriu.


VI SKYRIUS

STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Rezultatai (rodikliai)

1. Siekti, kad visuomenė suvoktų fizinio aktyvumo ir sveikatingumo naudą, sudaryti sąlygas visų gyventojų sluoksnių fiziniam aktyvumui ir skatinti jį kaip bendrosios kultūros dalį

 

1. Populiarinti įvairių sporto šakų savivaldybės pirmenybes, sporto šventes, atminimo varžybas ir kitus renginius

 

1.1. Įvairių sporto šakų pirmenybių, taurių varžybų organizavimas ir vykdymas

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-60

Siektina reikšmė (2025 m.)-65

1.2. Respublikinių renginių vykdymas

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-20

Siektina reikšmė (2025 m.)-25

 

1.3. Savivaldybės sportininkų dalyvavimas parodomosios varžybose sportinių ir kultūrinių renginių metu

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-nematuojama

Siektina reikšmė (2025 m.)-10

1.4. Sveikatingumo renginių su socialiniais partneriais organizavimas

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-2

Siektina reikšmė (2025 m.)-6

2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose

 

2.1. Savivaldybės seniūnijų sporto žaidynių vykdymas

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-3

Siektina reikšmė (2025 m.)-3

2.2. Dalyvavimas Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-3

Siektina reikšmė (2025 m.)-3

2.3. Savanorystės skatinimas sporto varžybose ir renginiuose

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-nematuojama

Siektina reikšmė (2025 m.)-20

3. Į sportinę veiklą ir renginius integruoti neįgaliuosius sportininkus

3.1. Organizuoti sportinę veiklą, renginius, užsiėmimus, treniruotes, pritaikytas neįgaliesiems

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-1

Siektina reikšmė (2025 m.)-30

3.2. Projektuojant ir įrengiant naują sporto infrastruktūrą, pritaikyti ją ir neįgaliųjų sportininkų poreikiams

Dabartinė reikšmė (2019 m.)-duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)-10

2. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams lankyti sporto įstaigose kultivuojamų sporto šakų treniruotes

1.1. Komplektuoti kultivuojamų sporto šakų pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo bei bendrojo fizinio rengimo grupes, išlaikant sporto šakos tęstinumą

Dabartinė reikšmė (2018 m.)-86 grupės

Siektina reikšmė (2025 m.)-100 grupių

1.2. Ugdymo planų ir programų rengimas ir gyvendinimas

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – vykdoma;

Siektina reikšmė (2025 m.) – vykdyti ir kontroliuoti

1.3. Užtikrinti visų ugdymo grupių mokiniams optimalų varžybų skaičių ir lygį

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – optimalus vykdomų varžybų skaičius Savivaldybėje (100 per metus.

2. Tobulinti ugdymo aplinką

 

2.1. Aprūpinti sportiniu inventoriumi,  sportine reprezentacine apranga

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) –  sportininkai aprūpinti visu sportiniu inventoriumi;

2.2. Dalyvauti projektinėje veikloje, siekiant aprūpinti atskiras sporto šakas inventoriumi

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – atskirų sporto šakų dalyvavimas projektinėse veiklose išnaudojant valstybinių paramos fondų finansavimo galimybes ;

2.3. Sudaryti visų ugdymo grupių mokiniams optimalias treniruočių sąlygas

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – užtikrintos geros treniruočių sąlygos sportuojantiems;

3. Tobulinti trenerių profesinį pasirengimą

 

3.1. Trenerių kvalifikacijos kėlimas bendradarbiaujant su LSU

 

 

 

 

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – organizuojami seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai treneriams 4 kartus per metus;

3.2. Trenerių gerosios patirties sklaida

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – organizuojami informaciniai gerosios patirties sklaidos renginiai 3 kartus per metus;

3.3. Trenerių veiklos vertinimas

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – sukurta efektyvi sporto trenerių vertinimo sistemas;

3.4. Naujų sporto trenerių įtraukimas į ugdymo procesą

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) –sporto trenerių amžiaus vidurkio sumažėjimas;

4. Plėtoti sportinę veiklą tarp bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių

 

4.1. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto varžybų vykdymas

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – sporto varžybų vykdymas mokyklose

4.2. Užtikrinti savivaldybę reprezentuojančių mokyklų komandų dalyvavimą Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – dalyvavimas žaidynėse ;

4.3. Skatinti moksleivius laikyti Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvus

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – sporto ženklo normatyvus laikančiųjų skaičius ne mažiau nei 50 asmenų per metus

5. Ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius visuomenėje

5.2.Skatinti darbingo amžiaus žmones mankštintis ir būti fiziškai aktyviais (važinėti dviračiais, vaikščioti parke, važinėtis riedučiais, tvarkyti aplinką)

Dabartinė reikšmė (2018 m. suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis) – 27 procentai;

Siektina reikšmė (2025 m. suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis ) – 30 procentų;

5.3.Rengti specializuotus sveikatos stiprinimo projektus pensinio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų fiziniam aktyvumui skatinti

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – 2 vykdomi projektai/metus;

3. Patvirtinti komandinių ir individualių sporto šakų prioritetus

1. Nustatyti, kokios savivaldybėje yra svarbiausios sporto šakos ir kurioms ateinančiais metais bus skiriamas didesnis dėmesys

1.1. Sudaryti savivaldybės prioritetinių sporto šakų nustatymo komisiją

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – suformuota aktyviai veikianti komisija;

1.2. Įvertinti pateiktus sporto šakų rodiklius ir nuolat sekti bei vertinti sportinius pasiekimus ir tikslines sporto sritis

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – sporto šakų rodiklių registracijos ir ataskaitų teikimo sistemos sukūrimas;

2. Sugrupuoti sporto šakas pagal prioritetus ir svarbą į tris grupes

 

2.1. Prioritetinės sporto šakos, siekiančios masiškumo ir meistriškumo

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – nustatytas prioritetinių sporto šakų sąrašas;

2.2. Nedidelės plėtros (masiškumo) sporto šakos, plėtojančios savo veiklą, ugdydamos atskirus talentus

 

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – nustatytas nedidelės plėtros sporto šakų sąrašas;

2.3. Kitos laisvalaikio (rekreacijos), taikomosios sporto šakos

 

Dabartinė reikšmė (2019 m.) – nematuojama;

Siektina reikšmė (2025 m.) – nustatytas nedidelės plėtros sporto šakų sąrašas;

4. Skatinti sportinį meistriškumą

1. Sukurti efektyvią talentingų sportininkų atrankos sistemą

 

1.1. Trenerių įtraukimas į talentingų sportininkų atrankos ir paieškos procesą

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)–trenerių dalyvavimas talentingų sportininkų atrankoje ir paieškoje

2. Sudaryti talentingiems sportininkams tinkamas sąlygas sportiniam meistriškumui didinti

 

2.1. Gerinti sportavimo sąlygas ir meistriškumo kėlimo galimybes talentingiems sportininkams

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)–geresnės sportavimo sąlygos;

2.2. Didinti Marijampolės savivaldybės konkurencingumą ir garsinti miestą organizuojant tarptautinius sporto renginius

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)–  tarptautinių sporto renginių organizavimas savivaldybėje;

3. Skatinti talentingus sportininkus siekti aukščiausių sportinių rezultatų

 

3.1. Sukurti talentingų sportininkų motyvacijos sistemą, orientuotą į sportininkų pasiekimus (rezultatus)

 

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)–Sukurta talentingų sportininkų motyvacijos sistema;

5. Sporto infrastruktūros plėtra

1. Nustatyti optimalų sporto infrastruktūros poreikį Marijampolėje

1.1. Įvertinti esamą infrastruktūros būklę, apimtis ir optimalų poreikį Marijampolės savivaldybėje

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.) –Sistemingas infrastruktūros būklės vertinimas (1 kartą per metus)

1.2. atsižvelgiant į prioritetines sporto šakas, įvertinti esamos infrastruktūros užimtumo ir (ar) naudojimo rodiklius

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)–Sistemingas infrastruktūros užimtumo matavimas (1 kartą per metus)

 

2. Sukurti ir plėtoti sporto infrastruktūrą visose savivaldybės seniūnijose

2.1. atsižvelgiant į visuomenės poreikius, atnaujinti  ir (arba) įrengti naują sporto infrastruktūrą, reikalingą sporto strateginiams tikslams įgyvendinti Marijampolės savivaldybėje

Dabartinė reikšmė (2019 m.)–duomenų nėra

Siektina reikšmė (2025 m.)–atnaujinta ir (arba) naujai įrengta infrastruktūra mieste tenkinanti sportuojančiųjų poreikius

 


 

VII SKYRIUS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

15. Strategijos įgyvendinimo kontrolę, tinkamas jos tikslų ir rezultatų suvokimo visuomenėje sąlygas, priemonių veiksmingumą, išvadų pagrįstumą užtikrinti gali teisinga ir tinkamai organizuota stebėsenos sistema.

16. Strategijos stebėsenos sistema turi veikti įgyvendinant šiuos uždavinius:

16.1. Vykdyti kasmetinę strategijos įgyvendinimo kontrolę pagal parengtą strategijos įgyvendinimo priemonių planą (3 lentelė)

16.2. Aktyviai bendradarbiauti su savivaldybės institucijomis (visuomenės sveikatos biuru, sporto centru, ugdymo įstaigomis) ir vykdyti visuomenės fizinio aktyvumo, sveikatos tyrimus, rinkti statistinius rodiklius.

16.3. Bendradarbiaujant su savivaldybės institucijomis skatinti visuomenės narius būti fiziškai aktyvius, domėtis sveika gyvensena.

16.4. Kiekvienais metais pateikti sporto statistikos ataskaitas, tyrimų apie visuomenės sveikatingumą, fizinį aktyvumą rezultatus, strategijų įgyvendinimą, prognozes ir veiksmų planus kūno kultūros ir sporto srityje viešai svarstyti ir susipažinti visuomenę vietinėje spaudoje, interneto svetainėse.

3 lentelė. 2020–2025 m. Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos uždaviniams įgyvendinti reikalingos priemonės ir asignavimų vykdytojai

Strategijos tikslai

Uždaviniai

 

Programos

 

Programų vykdytojai/ Asignavimų valdytojai

1. Siekti, kad visuomenė suvoktų fizinio aktyvumo ir sveikatingumo naudą, sudaryti sąlygas visų gyventojų sluoksnių fiziniam aktyvumui ir skatinti visuomenę jį priimti kaip  bendrosios kultūros dalį

1. Populiarinti įvairių sporto šakų savivaldybės pirmenybes, sporto šventes, atminimo varžybas ir kitus renginius

Sporto iniciatyvų plėtojimo programa

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Marijampolės sporto centras

2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose

3. Į  sportinę veiklą ir  renginius integruoti neįgaliuosius sportininkus

2. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams sportuoti ir užtikrinti ugdymo kokybę

 

 

 

 

 

 

1. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams lankyti sporto įstaigose kultivuojamų sporto šakų treniruotes

Sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir skatinimo programa

Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės sporto centras, sporto klubai

2. Tobulinti ugdymo aplinką

3. Tobulinti trenerių profesinį pasirengimą

4. Plėtoti sportinę veiklą tarp bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių

5. Ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius visuomenėje

3. Patvirtinti komandinių ir individualių sporto šakų prioritetus

1. Nustatyti, kokios savivaldybėje yra svarbiausios sporto šakos ir kurioms ateinančiais metais bus skiriamas didesnis dėmesys

Prioritetinių sporto šakų programa

Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės sporto centras

2. Sugrupuoti sporto šakas pagal prioritetus ir svarbą į tris grupes

4. Skatinti sportinį meistriškumą

 

1. Sukurti efektyvią talentingų sportininkų atrankos sistemą

Aukšto sportinio meistriškumo skatinimo programa

Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės sporto centras

2. Sudaryti talentingiems sportininkams tinkamas sąlygas sportiniam meistriškumui didinti

3. Skatinti talentingus sportininkus siekti aukščiausių sportinių rezultatų

5. Sporto infrastruktūros plėtra

1. Nustatyti optimalų sporto infrastruktūros poreikį Marijampolėje

Sporto infrastruktūros plėtros programa

Marijampolės savivaldybės administracija

2. Sukurti ir plėtoti sporto infrastruktūrą visose savivaldybės seniūnijose

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Šios strategijos įgyvendinimas leis gerinti žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę. Šioje strategijoje nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti siūloma parengti naujas arba pratęsti ir tobulinti  anksčiau vykdytas programas.

 18. Strategijos ir jos programų įgyvendinimo priemonės įgyvendinamos ir finansuojamos tiek, kiek leidžia konkretiems metams skiriami valstybės ir savivaldybės  biudžeto asignavimai ir gautos lėšos iš atitinkamų  fondų.

 19. Šios strategijos įgyvendinimas numatomas strategijos įgyvendinimo programose:

 

______________________________


 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL 2020–2025 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO IR FIZINIO AKTYVUMO PLĖTROS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

 

 

 

Projekto pavadinimas

Dėl 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos patvirtinimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybės tarybos narių Dariaus Kemeraičio ir Alvydo Kirkliausko inicijuotas siūlymas sukurti Marijampolės savivaldybės sporto plėtros strategiją ir aiškią sporto plėtros mieste viziją. Sporto įstaigų reorganizavimo jungimo būdu procesas. Marijampolės savivaldybės administracijos 2020–2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos darbo grupės siūlymas patvirtinti sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategiją 2020-2025 metams.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Bus suformuota aiški vizija, tikslai, uždaviniai ir priemonės dėl sporto ir sveikatingumo priemonių ir infrastruktūros vystymo Marijampolės savivaldybėje. Įgyvendinant strategiją gerės sąlygos sportuojantiems, bus racionaliau skirstomos ir naudojamos biudžeto lėšos skirtos sportui.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

-

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

-

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja.

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, finansų ir strateginio planavimo skyriui, Marijampolės savivaldybės administracijos 2020 – 2025 metų Marijampolės savivaldybės sporto ir fizinio aktyvumo plėtros strategijos darbo grupei.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-

 

 

 

 

 

 

Giedrius Šlekys (8 343) 90088

Į pradžią