Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-58 2020-02-24
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Norminis teisės aktas

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 24 d. Nr. 1-58

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, Socialinių paslaugų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planą (pridedamas).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svajonė Rainienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 24 d. sprendimu  Nr. 1-58

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Bendra informacija

Marijampolės savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planas (toliau - Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-339 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2020 metų, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-679  „Dėl Marijampolės savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą.

           

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai ir uždaviniai

Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Nustatant socialinių paslaugų teikimo prioritetus, būtina įvertinti įvairių socialinių grupių asmenų socialinę padėtį, poreikius socialinėms paslaugoms, realias Marijampolės savivaldybės finansines galimybes socialinėms paslaugoms teikti. Planas skirtas socialinių paslaugų teikimo mastui ir rūšims pagal gyventojų poreikius nustatyti.

            Plano tikslai atitinka:

            1. Marijampolės savivaldybės 2020-2022 metų strateginiame veiklos plane numatytą Marijampolės savivaldybės misiją: ,,Užtikrinti Marijampolės savivaldybės gyventojams jaukesnį, saugesnį bei geresnį gyvenimą, teikiant aukštos kokybės viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas, tenkinant bendruomenės poreikius bei interesus“ ir strateginį tikslą ,,Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas socialinės paramos, švietimo, turizmo, sporto, kultūros ir sveikatos apsaugos paslaugas“.

2. Marijampolės savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programoje numatytus tikslus ir uždavinius:

            02 tikslas - ,,Užtikrinti socialinių paslaugų poreikio tenkinimą“.

            02 tikslo 01 uždavinys – ,,Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas savivaldybės gyventojams“;

            03 tikslas – ,,Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją“:

            03 tikslo 01 uždavinys - ,,Didinti neįgaliųjų savarankiškumą“;

            03 tikslo 02 uždavinys - ,,Užtikrinti socialinį įtraukiamumą“.

            Teikiant socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams 2020 metais bus siekiama:

    1. užtikrinti socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą;

2. gerinti socialinės priežiūros paslaugų kokybę bei jų prieinamumą, ypatingai plėtojant socialinės priežiūros paslaugas kaimiškose vietovėse;

3. didinti bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį.

            3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

Socialinių paslaugų plano rengėjas – Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Socialinių paslaugų skyrius), Buhalterijos skyrius, Finansų ir strateginio planavimo skyrius.

            Informacija apie socialinių paslaugų plano rengimą buvo paskelbta Marijampolės savivaldybės internetiniame puslapyje www.marijampole.lt., socialiniame tinkle Facebook. Marijampolės savivaldybės administracijoje organizuotas viešas socialinių paslaugų plano pristatymas.

 

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

            4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

1 lentelė

Eil. Nr.

Rodiklis

2017 m.

2018 m.

2019 m.

sausio 1 d.

1.

Gyventojų skaičius

54993

54289

54090

 

iš jų:

 

 

 

1.1.

mieste

36051

35400

35241

1.2.

kaime

18942

18889

18849

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

2.1.

pensinio amžiaus gyventojai

11858

11776

11900

2.2.

suaugę asmenys, kuriems nustatytas (0-55 proc.) darbingumo lygis

1152

1090

1040

2.3.

vaikai (0-15 metų)

10143

9900

8654

2.4.

vaikai su negalia

264

255

267

2.5.

socialinę riziką patiriantys vaikai

164

150

120

3.

Socialinę riziką patiriančios šeimos (2019 m. gruodžio 31 d.)

159

155

135

4.

Vaikų skaičius socialinę riziką patiriančiose šeimose (2019 m. gruodžio 31 d.)

340

322

264

Duomenų šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės paramos šeimai informacinė sistema, Informacinė sistema ,,Parama"

 

            Dėl neigiamo gimimo ir mirties skaičiaus balanso, migracijos Marijampolės savivaldybėje gyvenančių asmenų skaičius kasmet mažėja. Marijampolės savivaldybėje 2017 metais gyveno 54993 gyventojai, atitinkamai 65,56 proc. mieste ir 34,44 proc. kaime. Panaši proporcija išliko ir 2018 metais bei 2019 metais. Praėjusiais metais iš 54090 gyventojų 65,15 proc. gyveno mieste, 34,85 proc. kaime. Dėl šios priežasties socialines paslaugas teikiančių įstaigų daugiau įsteigta miesto teritorijoje. Pensinio amžiaus gyventojai sudarė 22 proc. visų nuolatinių savivaldybės gyventojų, 0-15 metų amžiaus - 16 proc., darbingo amžiaus - 62 proc.

 

4.2.Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai:

1. Visuomenės senėjimas. Statistikos departamento duomenimis, Marijampolės savivaldybėje 2018 m. senyvo amžiaus žmonių buvo 11 776, tai sudarė 21,57 procento visų savivaldybės gyventojų, 2019 m. - Marijampolės savivaldybėje gyveno 11900 pensinio amžiaus gyventojų, tai sudaro 22 proc. visų savivaldybės gyventojų.

 

 

            Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000 gyventojų

 

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 1000 gyventojų

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Marijampolės sav.

209,35

211,22

216,91

220,0

2 lentelė

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Visuomenei senstant, poreikis socialinėms paslaugoms auga. Senyvo amžiaus asmenims dažniausiai reikalingos tokios socialinės paslaugos kaip: pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose ir socialinės globos paslaugos institucijoje, sociokultūrinės paslaugos.

2. Negalia. Neįgaliems asmenims didžiausias poreikis yra pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose ar institucijoje. Tai kompleksinės paslaugos, padedančios stiprinti asmens savarankiškumą, dalyvauti visuomenės gyvenime ir užtikrinti svarbiausių asmens poreikių tenkinimą. Suaugusių asmenų, kuriems nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, skaičius kinta nežymiai mažėjimo linkme. Tuo tarpu neįgalių vaikų skaičius auga (2019 m. 12 vaikų daugiau nei 2018 m.). Tai rodo didėjantį ir socialinių paslaugų poreikį šiai gyventojų grupei.

3. Socialinių įgūdžių stoka, negebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais. Nuo 2018 m. liepos 1 d. pradėtas taikyti atvejo vadybos metodas darbe su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, auginančiomis vaikus. Marijampolės socialinės pagalbos centre dirba 4 atvejo vadybininkai, planuojantys ir organizuojantys pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms. Dėl didėjančio darbo krūvio 2020 m. numatoma įdarbinti dar vieną atvejo vadybininką. Per praėjusius metus sumažėjo globojamų vaikų skaičius. 2019 m. pabaigoje 85 vaikams buvo nustatyta globa (rūpyba), iš jų 54 vaikai augo globėjų šeimose, 26 - socialinės globos institucijose, 5 - budinčių globotojų (globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais) šeimose.

 

Globojamų vaikų skaičius

3 lentelė

                                  Metai

 

2018 m.

  gruodžio mėn.

2019 m.

gruodžio mėn.

Pokytis 2019 m. palyginus su 2018 m. +,-

Vaikų skaičius, kuriems nustatyta nuolatinė globa

78

67

-11

Vaikų skaičius, kuriems nustatyta laikinoji globa

16

 18

+2

Iš viso:

94

85

-9

Duomenų šaltinis: Socialinės paramos šeimai informacinė sistema

 

4. Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas, benamystė smurtas. Socialinėmis paslaugomis (socialinių įgūdžių ugdymas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, apgyvendinimas krizių centre, pagalba smurtautojams bei smurto aukoms, laikinas apgyvendinimas ir kitos) siekiama sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes ir užtikrinti būtiniausias paslaugas. Šiai klientų grupei paslaugas teikia Marijampolės apskrities Moters veiklos centras, Marijampolės apskrities vyrų krizių centras, SAMARIJA Gailestingumo namai, VšĮ ,,Alfa centras“, Marijampolės socialinės pagalbos centras.

5. Nedarbas. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2019 m. pabaigoje Marijampolės savivaldybėje buvo 2,6 tūkstančio registruotų bedarbių, 2018 m. -  2,7 tūkstančio. Nedarbo lygis Marijampolės savivaldybėje siekė 7,8 proc., atitinkamai Lietuvoje 8,7 proc. Nors bedarbių skaičius savivaldybėje mažėja, nedarbas išlieka svarbia priežastimi kreiptis socialinių paslaugų (aprūpinimo drabužiais, avalyne ir kitais būtiniausiais daiktais, nemokamo maitinimo valgyklose ir pan.).

           

           

            Marijampolės savivaldybės socialinių paslaugų teikimo stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

            Stiprybės

·         platus socialines paslaugas teikiančių institucijų tinklas;

·         nuolatinis socialines paslaugas teikiančių specialistų kvalifikacijos kėlimas, supervizijos, mokymai;

·         glaudus bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos ir paslaugas teikiančių įstaigų, organizacijų;

·         vis aktyviau į socialinių paslaugų teikimą įsitraukia nevyriausybinės organizacijos, užtikrinančios didesnę paslaugų įvairovę bei prieinamumą.

           

            Silpnybės

·         netolygiai išplėtotas socialinių paslaugų tinklas;

·         pilnai nepatenkinamas socialinių paslaugų poreikis, ypatingai asmenims su proto ir psichikos negalia;

·         socialines paslaugas teikiančių darbuotojų kaita ir trūkumas;

·         socialinių paslaugų įvairovės trūkumas - savivaldybėje nėra savarankiško gyvenimo namų neįgaliesiems, grupinio gyvenimo namų senyvo amžiaus žmonėms, trūksta paslaugų neįgaliems vaikams ir jų šeimoms (laikino atokvėpio, trumpalaikės socialinės globos ir kitų).

 

Grėsmės

·      blogėjanti demografinė situacija ir  visuomenės  senėjimas didina poreikį socialinėms paslaugoms;

·      didėjančios socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų kainos tampa vis didesne našta savivaldybės biudžetui;

·      didelė teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, kaita;

·       pertvarkos socialinėje srityje reikalauja organizacijų patirties ir pasirengimo įgyvendinti šiuos procesus.

 

Galimybės

·      įvairių finansavimo šaltinių pritraukimas (valstybės dotacijos, ES fondų lėšos);

·      stiprus nevyriausybinis sektorius gali būti sėkmingai panaudotas socialinių paslaugų kokybinei plėtrai užtikrinti;

·      turimos infrastruktūros išnaudojimas socialinių paslaugų teikimui.

           

4.3. Kiti rodikliai

Planuojant socialinių paslaugų teikimo mąstą bei plėtros galimybes, svarbu įvertinti tokius rodiklius kaip gimstamumas, mirtingumas, migracija, nedarbo lygis ir kt.

 

Socialinių paslaugų Marijampolės savivaldybėje planavimui reikšmingi rodikliai

4 lentelė

Rodikliai

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Gimstamumas (asmenų skaičius)

674

622

614

Mirtingumas (asmenų skaičius)

773

758

673

Migracijos pokytis  (asmenų skaičius)

-853

-196

-31

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc.

8,1

8,0

7,8

Socialinės pašalpos gavėjų sk. (šeimų sk.)

820

746

670

Duomenų šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, Marijampolės savivaldybės administracija

           

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje pastaruosius keletą metų  mažėja. 2018 m., lyginant su 2017 m., socialinių pašalpų gavėjų sumažėjo 9 proc., 2019 m. - 10,2 proc. Stebimas vis mažėjantis atotrūkis tarp emigruojančių ir imigruojančių gyventojų, 2019 m. 31 asmeniu iš savivaldybės išvyko daugiau nei atvyko. Balansas tarp mirtingumo ir gimstamumo vis dar išlieka neigiamas, tačiau skirtumas tarp šių rodiklių mažėja. Nedarbo lygis kinta nežymiai, 2018 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis siekė 8 proc., 2019 m. - 7,8 proc.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Marijampolės savivaldybėje analizė

5.1. Paslaugų teikėjai/gavėjai

5 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

 

 

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų

savivaldybės

1.

Socialinės globos namai

Marijampolės socialinės pagalbos centras (toliau - MSPC)

Marijampolės savivaldybės taryba

25

25

VšĮ Švč. Marijos globos namai

Religinė bendruomenė

30

19

VšĮ Šv. arkangelo Mykolo globos namai

Religinė bendruomenė

65

43

VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai

Religinė bendruomenė

30

7

Marijampolės specialieji globos namai (bendruomeniniai vaikų globos namai)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8

2

Suvalkijos socialinės globos namai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

211

51

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

45

19

Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų

Grupinio gyvenimo namai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

10

6

VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau-PSPC) Socialinės globos skyrius

Marijampolės savivaldybės taryba

27

27

Viešoji įstaiga „Tautos blaivybės fondas“ Marijampolės globos namai „Slaugau.lt“

Nevyriausybinė organizacija (toliau- NVO)

23

7

2.

Šeimynos

-

 

 

 

3.

Laikino gyvenimo namai

MSPC Laikinosios nakvynės namai (laikinas apgyvendinimas

Marijampolės savivaldybės taryba

18

18

 

 

MSPC Laikinosios nakvynės namai

(laikinas apnakvindinimas)

Marijampolės savivaldybės taryba

3

3

4.

Dienos socialinės globos centrai

MSPC Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų,  dienos užimtumo padalinys

Marijampolės savivaldybės taryba

24

24

MSPC Pagalbos namuose tarnyba:

- dienos socialinė globa,

-pagalbos į namus,

-integrali pagalba

Marijampolės savivaldybės taryba

 

 

102

 

245

43

 

 

102

 

245

-

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Maltos ordinas

11

11

5.

Savarankiško gyvenimo namai

 

 

-

-

6.

Socialinės priežiūros centrai

MSPC Darbo terapijos padalinys

Marijampolės savivaldybės taryba

20

20

Šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų dienos centras (toliau – VDC) „Dangaus vaikai“

Religinė bendruomenė

15

15

VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ projektas „Sasnavos VDC ,,Saulutė

NVO

20

20

VšĮ „Degučių vaikų dienos centras“

NVO

20

20

Šv. arkangelo Mykolo parapijos VDC

Religinė bendruomenė

15

15

Balsupių kaimo bendruomenės VDC

NVO

20

20

Maltos ordino pagalbos tarnybos VDC

NVO

15

15

Šunskų kaimo bendruomenės VDC ,,Fazaniukas"

NVO

24

24

MSPC Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje Vaikų dienos padalinys

Marijampolės savivaldybės taryba

30

30

MSPC Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje Vaikų dienos padalinys

Marijampolės savivaldybės taryba

30

30

VšĮ Senjorų ir neįgaliųjų dienos centras ,,Židinys"

NVO

20

20

Asociacija „Suvalkijos saulytės“

NVO

30

30

7.

Bendruomeninės įstaigos

VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ bendruomeniniai vaikų globos namai

NVO

6

6

VšĮ ,,Sonatos namai"

NVO

8

8

8.

Kitos socialines paslaugas teikiančios įstaigos

MSPC Krizių centras

Marijampolės savivaldybės taryba

11

11

MSPC Pagalbos šeimoms tarnyba

(socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose)

Marijampolės savivaldybės taryba

135

135

MSPC Globos centras (vaiko priežiūra budinčio globtojo šeimoje)

Marijampolės savivaldybės taryba

10

10

UAB  “Marijampolės butų ūkis“ (nemokamos asmeninės higienos paslaugos)

UAB

52

52

VšĮ ,,Sveikatos banga“ (baseino paslaugos neįgaliesiems)

Marijampolės savivaldybės taryba

50

50

UAB ,,Sotas" (nemokamo maitinimo paslaugos)

UAB

30

30

           

5.2 Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

Socialines paslaugas administruoja Socialinių paslaugų skyrius. Paslaugas teikia Marijampolės savivaldybėje veiklą vykdančios socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos:

·          iš kurių perkamos socialinės paslaugos,

·         įstaigos, su kuriomis sudaromos lėšų kompensavimo už suteiktas paslaugas sutartys,

·         NVO, kurių projektai iš dalies finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Didžiausia įstaiga, teikianti socialines paslaugas Marijampolės savivaldybėje yra biudžetinė įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centras (toliau – MSPC). Šią įstaigą sudaro 13 padalinių. 2019 m. buvo plėtojama Globos centro veikla, stiprinamas budinčių globotojų ir socialinių globėjų tinklas. Praėjusių metų pabaigoje Globos centras bendradarbiavo su 5 globėjų šeimomis, pasirengusiomis bet kuriuo paros metu į savo šeimą priimti tėvų globos netekusius vaikus. Didžioji dalis MSPC padalinių yra įsikūrę miesto centre. Trys šios įstaigos padaliniai - Darbo terapijos, Nakvynės namai bei Kompensacinės technikos nuomos  ir paramos (labdaros) padalinys yra įsikūrę miesto pakraštyje,  jie lengvai pasiekiami visuomeniniu transportu. Sunkiai judantys asmenys, neįgalieji iš kaimiškos teritorijos yra atvežami specialiuoju transportu į Darbo terapijos padalinį ir parvežami atgal. Tuo yra siekiama, kad įstaigos vieta nesąlygotų klientų socialinės atskirties. MSPC Paramos šeimai centrai įsikūrę Igliaukos ir Liudvinavo seniūnijose. Vaikai į šias įstaigas vežami MSPC transportu. Nepriklausomai nuo įstaigos padalinių išsidėstymo, įstaigos veikla ir teikiamų socialinių paslaugų teritorija apima visą Marijampolės savivaldybę.

Per 2019 m. pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugas gavo 358 asmenys, integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos)  paslaugas 43 gyventojai, atitinkamai 2018 m. pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos buvo suteiktos 311 klientų, integralios pagalbos paslaugos suteiktos 40 klientų. Siekiant patenkinti paslaugų poreikį, pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos pirktos iš nevyriausybinių organizacijų Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Minėtas paslaugas teikia Maltos ordino pagalbos tarnybos socialiniai darbuotojai. Išplėstas paslaugų teikėjų ratas apima didesnę savivaldybės teritoriją ir užtikrina galimybę didesniam skaičiui gyventojų gauti socialines paslaugas.

MSPC kartu su Vilkaviškio vyskupijos Caritas sėkmingai įgyvendina projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ ir atliko Bendruomeninių šeimos namų funkcijas. 2019 m. Vilkaviškio vyskupijos Caritas pradėjo teikti naują paslaugą judėjimo ar kompleksinę negalią turintiems asmenims - asmeninio asistento pagalbą. Šią paslaugą gavo 10 Marijampolės savivaldybės gyventojų.

            2019 m. pabaigoje savivaldybėje veikė 9 vaikų dienos centrai, kurių veiklos geografija apima visą savivaldybės teritoriją. 6 vaikų dienos centrai veikė kaimiškose teritorijose, 3 - mieste. Ypatingai svarbu šią paslaugą užtikrinti kaimiškosiose vietovėse, kur dėl nedidelės socialinių paslaugų pasiūlos, dažnai tai vienintelė galimybė vaikams gauti socialinės priežiūros paslaugas.    2019 m. įsikūrė asociacija ,,Suvalkijos saulytės“, kurios viena iš veiklos sričių - vaikų dienos centras neįgaliems vaikams, užtikrinantis kompleksinių paslaugų teikimą vaikams ir šeimoms.

            Stacionarias globos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia Marijampolės miesto teritorijoje teikė MSPC Socialinės globos padalinys, Marijampolės specialieji socialinės globos namai, VšĮ Švč. Marijos globos namai, VšĮ Šv. arkangelo Mykolo globos namai, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras. 2019 m. socialinės globos paslaugų teikėjų gretas papildė VšĮ „Tautos blaivybės fondas“. Marijampolės specialieji socialinės globos namai bei Suvalkijos socialinės globos namai įsteigė padalinius - Grupinio gyvenimo namus suaugusiems neįgaliems asmenims su proto ir/ar intelekto negalia. Ši socialinė paslauga ypatingai aktuali siekiant realios neįgaliųjų integracijos bendruomenėje, užtikrinant jiems galimybes išsaugoti ir ugdyti jų savarankiškumą bei gebėjimus. Marijampolės savivaldybės gyventojai, esant jų pageidavimui, apgyvendinami ir kitose savivaldybėse esančiuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kitoms savivaldybėms pavaldžiose globos įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose: Kudirkos Naumiesčio parapijos Socialinės pagalbos centre (Šakių r. sav.), Kalvarijos socialinės globos namuose (Kalvarijos sav.), Didvyžių socialinės globos namuose (Vilkaviškio r. sav.), Kazlų Rūdos socialinės paramos centre (Kazlų Rūdos sav.), Senjorų socialinės globos namuose (Vilniaus m. sav.), VšĮ „Senjorų Eldoradas“ (Šilutės r. sav.), VšĮ „Senevita“ (Vilniaus r. sav.), VšĮ Antavilių pensionate (Vilniaus m. sav.), VšĮ „Vilties žiedas“ (Šakių r. sav.), Muniškių globos namuose (Kauno r. sav.).

            Marijampolės savivaldybėje plačiai išvystytas nevyriausybinių organizacijų tinklas. Socialines paslaugas teikia šios nevyriausybinės organizacijos: Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Marijampolės filialas, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ Marijampolės padalinys, Raudonasis kryžius, klubas „Diabetikas ABC“, Maltos ordino Lietuvoje tarnybos Marijampolės skyrius, Šeimos centras, Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacija, Pagyvenusių žmonių bendrija  „Javaja“, Vilkaviškio vyskupijos Caritas, Šv. Vincento Pauliečio parapijos Caritas, Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas ,,Siekis“, Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas „Šešupėlė“, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyrius, Marijampolės krašto samariečių bendrija, Gailestingumo namai Samarija, Marijampolės apskrities moters veiklos centras bei Marijampolės apskrities vyrų krizių centras, VšĮ senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“, asociacija „Suvalkijos saulytės“. Vis aktyviau neįgaliųjų socialinės integracijos projektus įgyvendina ir kitos organizacijos: bendruomenės, religinės bendrijos, viešosios bei savivaldybės įstaigos. Jų pagrindinė veikla nėra socialinių paslaugų teikimas, tačiau įgyvendindamos projektus jos prisideda prie platesnio socialinių paslaugų tinklo kūrimo. 2019 m. finansuoti 23 įvairių organizacijų projektai, jiems įgyvendinti skirta 28 200 eurų.

2019 m. Marijampolės savivaldybėje buvo vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, finansuoti 7 projektai. Neįgaliųjų dienos užimtumo, individualios pagalbos neįgaliajam, neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo paslaugas teikė: Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Marijampolės filialas, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Marijampolės pirminė organizacija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Marijampolės padalinys, klubas „Diabetikas ABC“, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyrius.

            Pereinant nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje buvo įsteigti VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gali gyventi 6 laikinai tėvų globos netekę vaikai. Analogišką paslaugą teikia Marijampolės specialieji socialinės globos namai, kuriuose gyvena 7 vaikai. 2018 m. rugsėjo mėn. veiklą pradėjo VšĮ „Sonatos namai“, kurie trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas gali teikti 8 vaikams. 2019 m. pabaigoje šioje įstaigoje gyveno 8 vaikai.

            Nors dauguma socialines paslaugas teikiančių organizacijų įsikūrusios Marijampolės mieste, savo veikla jos apima visą savivaldybės teritoriją. Siekiant didesnio paslaugų prieinamumo, gyventojams užtikrinama pavėžėjimo paslauga. Atokesnių gyvenviečių, kaimų gyventojai vis dar susiduria su socialinių paslaugų prieinamumo problema dėl nepakankamai išvystytos susisiekimo infrastruktūros ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo. 2020 m. bus siekiama išplėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skiriant kaimiškosiose vietovėse gyvenantiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus gyventojams.

           

             6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas 2019 m.

6  lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Asmenų (šeimų) skaičius, kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų/ gauna paslaugas

iš jų dalinai finansuoja savivaldybė

įvertintas

nepaten-kintas

1.

Ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms

72

21

87,26

36,42

2

Ilgalaikė socialinė globa vaikams

3

-

3,7

3,7

3.

Trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms

34

4

5,55

5,55

4

Trumpalaikė socialinė globa vaikams

13

-

2,22

2,22

5.

Dienos socialinė globa institucijoje

-

-

4,62

4,62

6.

Dienos socialinė globa asmens namuose

28

1

18,85

18,85

7.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

-

-

0,74

0,74

8.

Pagalba į namus

68

9

45,29

45,29

9.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

5

-

42,34

42,34

10.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

85

-

44,92

44,92

11.

Laikinas apnakvindinimas

-

-

10,91

10,91

12.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos (Laikinas apgyvendinimas)

20

-

4,43

4,43

Duomenų šaltiniai: Socialinių paslaugų skyriaus duomenys

 

 

            6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

Marijampolės savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos šioms paslaugų gavėjų grupėms:

-  likusiems be tėvų globos vaikams;

-  socialinę riziką patiriantiems vaikams;

-  vaikams su negalia;

-  senyvo amžiaus asmenims;

-  suaugusiems asmenims su negalia;

-  socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims;

-  socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

            Savivaldybėje buvo teikiamos tiek bendrosios, tiek ir specialiosios socialinės paslaugos.

            Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas; konsultavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne; transporto organizavimas; maitinimo organizavimas; sociokultūrinės paslaugos; asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, atviras darbas su jaunimu, mobilus darbas su jaunimu. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugas savivaldybėje teikė Socialinių paslaugų skyriaus, seniūnijų, socialinės paskirties bei kitų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų socialiniai darbuotojai bei specialistai.

            Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugas teikė MSPC, Marijampolės krašto samariečių bendrija, Vilkaviškio vyskupijos Caritas.

            Transporto paslaugos buvo teikiamos neįgaliesiems, asmenims, kurie dėl ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeninio transporto paslaugomis. Šias paslaugas teikė MSPC ir Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija. Specialusis transportas naudojamas vykti į gydymo ir reabilitacijos įstaigas,  į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybas, aprūpinti neįgaliuosius ir jiems prilyginamus asmenis kompensacine technika ir kt.

            2018 metais  MSPC suteikė 7474 transporto paslaugų, kuriomis pasinaudojo apie 350 judėjimo negalią turinčių savivaldybės gyventojų ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, 2019 m. suteikta 7485 paslaugų. Tiek paslaugų gavėjų, tiek ir suteiktų paslaugų skaičius kasmet auga.

            Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija per 2019 m. suteikė 624 transporto paslaugas neįgaliesiems. Išaugęs paslaugos teikėjų skaičius leidžia transporto paslaugomis pasinaudoti didesniam skaičiui savivaldybės gyventojų.

            Maitinimo paslaugas teikė Maltos ordino tarnybos Marijampolės skyrius, UAB „Sotas“. Karštas maistas į namus buvo vežamas vidutiniškai 12 savivaldybės gyventojų, labdaros valgykloje kasdien pietauja apie 30 asmenų. MSPC, nevyriausybinės organizacijos, kurios dalyvavo akcijoje ,,Maisto bankas“, maisto paketus dalijo savo įstaigų klientams, stokojantiems maisto produktų. 2019 m. Marijampolės savivaldybė dalyvavo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tęstiniame projekte (projekto vykdytojas Marijampolės krašto samariečių bendrija), kuomet labiausiai skurstantys asmenys aprūpinti maisto produktais. Dėl šios paramos 2017 m. kreipėsi 2964 asmenys, 2018 m. - 2894 Marijampolės savivaldybės gyventojai, 2019 m. - 2864 asmenys. 2018 m. išdalinta 16110 maisto paketų, 2019 m. -16208 paketai.

             Sociokultūrines paslaugas teikė MSPC, nevyriausybinės organizacijos, vienijančios senyvo amžiaus gyventojus ar neįgaliuosius (Marijampolės Trečio amžiaus universitetas, pagyvenusių žmonių draugija „Javaja“, Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacija, Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka, VšĮ „Kvietiškio pelėda“, VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“, Marijampolės tautinių mažumų klubas „Mozaika“.

            Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos buvo teikiamos asmenims, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Šias paslaugas teikė UAB ,,Marijampolės butų ūkis” priklausanti miesto pirtis. MSPC Nakvynės namų gyventojams ir Darbo terapijos padalinio lankytojams pirties paslaugos teikiamos anksčiau minėtuose padaliniuose. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija maudymosi paslaugas teikė savo draugijos nariams, vaiko dienos centrai, kuriuose yra dušai, maudymosi paslaugas teikė socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams. Skalbimo paslaugos buvo teikiamos MSPC Darbo terapijos padalinyje.

Prevencinius projektus vykdė bei socialines paslaugas teikė Marijampolės apskrities vyrų krizių centras, SAMARIJA Gailestingumo namai ir VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (toliau-KOPŽI). 2019 m. KOPŽI kompleksinei pagalbai prekybos žmonėmis aukoms teikti bei prevencinių priemonių įgyvendinimui skirta 1500 eurų.

Specialiosios socialinės paslaugos:

Pagalbos į namus paslaugos – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 2019 m. šių paslaugų suteikta 255 asmenims, eilėje 2019 m. gruodžio 31 d. paslaugos teikimo socialinių paslaugų įstaigose (savivaldybės pavaldumo ir organizacijoje, iš kurios perkamos paslaugos) laukė 9 asmenys (iš jų 5 savo sprendimu atidėjo paslaugų teikimą). 2018 m. gruodžio 31 d. eilėje laukė 18 asmenų. Per metus eilę pavyko sumažinti perpus nupirkus šias paslaugas iš nevyriausybinės organizacijos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos – paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atkurti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. 2019 m. ši paslauga suteikta 243 socialinę riziką patiriančioms šeimoms, 210 vaikų (vaikų dienos centruose).

Laikino apnakvindinimo paslaugos – nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims krizių atvejais ar dėl iškilusių problemų, dėl kurių kyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. 2019 m. paslauga buvo suteikta 59 asmenims. Paslaugos poreikis buvo tenkinamas.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba – pagalbos suteikimas asmeniui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje. Ši paslauga buvo  teikiama Krizių centre 10 asmenų.

Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius išgyvenimus, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą. 2019 m. paslauga buvo suteikta 86 smurtautojams, 20 prekybos žmonėmis aukų. Visos šeimos gali gauti nemokamą psichologo, mediatoriaus, socialinio darbuotojo pagalbą bendruomeniniuose šeimos namuose. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas finansuojamas iš Europos sąjungos projektinių lėšų. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. gruodžio 31 d. šias paslaugas gavo 1140 asmenų.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir Krizių centre – tai laikinos nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto negalintiems ja naudotis. 2019 m. ši paslauga suteikta 24 socialinę riziką patiriantiems asmenims nakvynės namuose, 17 asmenų - Krizių centre.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – tai atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.  Per 2019 m. suteikta 1317 konsultacijų, 1223 informavimo paslaugos  globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.  Per praėjusius metus organizuoti mokymai 2 grupėms būsimų globėjų ir įtėvių pagal pagrindinę programą. Šiuos mokymus baigė 18 asmenų (15 šeimų). 2 grupės globėjų ir įtėvių baigė mokymus pagal specializuotą programą (11 asmenų).

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinė globa institucijoje teikiama suaugusiems asmenims su intelekto sutrikimais Marijampolės socialinės pagalbos centre. 2019 m. ši paslauga suteikta  25 asmenims. Paslaugos poreikis patenkintas, tačiau šią paslaugą teikia tik viena institucija, kas apriboja asmenų pasirinkimą. Šios paslaugos teikimą galima plėsti įvairesnėms klientų grupėms (senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams).

Dienos socialinė globa asmenims su sunkia negalia teikiama ir asmens namuose. 2019 m. ši paslauga suteikta 102 asmenims, eilėje laukė 1 asmuo. 2018 m. pabaigoje šių paslaugų laukė 6 asmenys. Eilių trumpėjimui įtakos turėjo papildomai nupirktos paslaugos iš nevyriausybinės organizacijos.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Ši paslauga buvo teikiama  7 likusiems be tėvų globos vaikams bendruomeniniuose vaikų globos namuose, budinčių globotojų šeimose (2019 m. suteikta 16 vaikų), senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia (2019 m. suteikta 30 asmenų). 2019 m. pabaigoje 4 vaikai augo budinčių globotojų šeimose. Besiplečiantis globotojų tinklas mažina socialinės globos paslaugų poreikį institucijose.

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia bei likusiems be tėvų globos vaikams teikiamos socialinės globos įstaigose, esančiose Marijampolės savivaldybėje ir kituose Lietuvos miestuose. 2019 m. ši paslauga suteikta 26 likusiems be tėvų globos vaikams, 189 senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Eilėje laukia 21 asmuo.

Marijampolės savivaldybėje dėl nepakankamai išvystytos socialinių paslaugų infrastruktūros 2019 m. :

neteikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos (senų žmonių, socialinės rizikos asmenų, suaugusių asmenų su negalia, be tėvų globos likusių vaikų ar sulaukusių pilnametystės asmenų (iki 21 m.) po institucinės vaiko socialinės globos); socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms, apgyvendinimas apsaugotame būste;

netenkinamas suaugusių asmenų su negalia poreikis apsigyventi socialinės globos įstaigose, gauti pagalbos į namus paslaugas;

planuojama plėtra sociokultūrinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas vaikams su negalia ir jų šeimoms, neįgaliems asmenims, psichosocialinės paslaugos neįgaliems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

 

            7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

7 lentelė

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų (etatų) skaičius, 2019 m.

Socialinių darbuotojų padėjėjų (etatų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose

 

 

 

1.1.

biudžetinėse

44,25

19

120,25

1.2.

viešosiose

7,75

-

3

2.

Savivaldybės administracijoje

7

-

-

 

Iš viso

59

19

123,25

           

            Socialinių darbuotojų etatų skaičius priklauso nuo asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, skaičiaus, teikiamų paslaugų masto ir įvairovės. Reguliariai yra vertinama situacija, nepatenkinto paslaugų poreikio priežastys ir ieškoma sprendimo būdų. Netenkinant pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio, buvo priimtas sprendimas didinti etatų skaičių Marijampolės socialinės pagalbos centre, papildomai įsteigti 7 etatai minėtoms paslaugoms teikti. Siekiant užtikrinti gyventojams galimybę kreiptis dėl socialinių paslaugų kuo arčiau gyvenamosios vietos, aktyvesnį ir operatyvesnį reagavimą į socialinių sunkumų patiriančių asmenų prašymus, greitesnį problemų identifikavimą, seniūnijose įsteigti socialinių darbuotojų etatai. 2019 m. 7 seniūnijose dirbo socialiniai darbuotojai, planuojama, kad 2020 m. socialiniai darbuotojai dirbs visose 9 seniūnijose.

 

            8. Ankstesnių metų paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga:

            Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo tikslai 2019 m. buvo:

     1. užtikrinti stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams, siekiant kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą, sumažinti šių asmenų socialinę atskirtį bei užtikrinti jų integraciją į visuomenę;

2. gerinti socialinių paslaugų kokybę bei jų prieinamumą, ypatingai plėtojant socialinės priežiūros paslaugas kaimiškose vietovėse;

3. plėsti socialinių paslaugų teikėjų tinklą, įtraukiant nevyriausybines organizacijas, bendruomenes į socialinių paslaugų teikimą.

Didėja socialinių paslaugų teikimo mastas: 2019 m. pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų suteikta 358 asmenims, 2018 m. - 311 (46 asmenimis daugiau). Geresnį paslaugų poreikio tenkinimą bei klientų skaičiaus didėjimą lėmė papildomai nupirktos paslaugos iš nevyriausybinių organizacijų. 2019 m. minėtas paslaugas galėjo gauti visi savivaldybės gyventojai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. 2019 m. į socialinių paslaugų tinklą sėkmingai įsiliejo ir aktyviau paslaugas teikė naujos nevyriausybinės organizacijos: VšĮ „Sonatos namai“, VšĮ senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“, asociacija „Suvalkijos saulytės“.

           

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius

 

8 lentelė

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Planuotas gavėjų skaičius

Gavusių paslaugas skaičius

1.

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

180

219

2.

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa vaikams institucijoje

31

33

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

24

25

4.

Pagalba namuose ir dienos socialinė globa asmens namuose

320

358

5.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas neįgaliesiems institucijoje

4

4

6.

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų dienos centruose

240

210

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose (šeimų sk.)

200

243

8.

Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas

Vidutiniškai 10 asmenų per mėn.

Vidutiniškai 7 asmenys per mėn.

9

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

250

197

10

Paslaugos neįgaliesiems bei jų šeimos nariams, įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje ir socialinės integracijos projektus

500

897

Duomenų šaltinis: Socialinės paramos šeimai informacinė sistema

 

                 Įgyvendinant Socialinių paslaugų plane numatytas priemones, 2019 metais buvo teikiamos paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinę riziką patiriantiems asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams. Vis dar didelė dalis neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių patenka į socialinės globos įstaigas, nes dėl užimtumo, emigracijos ir kitų svarbių priežasčių artimieji negali pasirūpinti jais. Dėl silpnos sveikatos būklės, nesavarankiškumo, vienišumo, socialinių paslaugų asmens namuose nepakanka. Auga skaičius asmenų, gaunančių pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, kurios sudaro galimybę asmenims likti gyventi įprastoje aplinkoje ir gauti reikalingą specialistų pagalbą. Per 2019 m. sumažėjo vaikų dienos centrų skaičius nuo 11 iki 9, tačiau 2020 m. veiklą numato pradėti naujas vaikų dienos centras „Suvalkijos saulytės“, kuriame paslaugas gaus ir neįgalūs vaikai.

 

 

 

 

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

            9. Socialinių paslaugų plėtros prioritetai:

1.      plėsti bendruomeninių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, ypatingai kaimiškosiose vietovėse;

2.      įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, kuriančias palankią aplinką neįgaliesiems, skatinančią jų užimtumą ir atskirties mažinimą;

3.      užtikrinti socialinės globos asmens namuose bei pagalbos į namus paslaugų poreikio tenkinimą.

           

            10. Priemonių planas:

9 lentelė

1 tikslas

Užtikrinti socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą

 

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos Eur,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

1.1. suteikti pagal poreikį socialinės globos paslaugas vaikams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namuose

 

60 000

Savivaldybės

biudžeto lėšos

 

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos bus suteiktos 5 globojamiems vaikams

 

1.1.2. teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams  VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ bendruomeniniuose vaikų globos namuose

100 000

Savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos vidutiniškai per mėnesį bus suteiktos 6 vaikams

1.1.3. teikti vaikų priežiūros paslaugas MSPC Globos centre

 

125 000 Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos vidutiniškai per mėnesį bus suteiktos 6 vaikams

1.1.4. teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ ,,Sonatos namai"

135 000 savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Per mėnesį vidutiniškai paslaugos bus suteiktos 8 vaikams

1.1.5. teikti ilgalaikės socialinės globos  paslaugas Pabradės socialinės globos namuose

9500 valstybės dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos teikiamos 1 vaikui

1.1.6. teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namuose

22 000 savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos bus teikiamos 2 vaikams

1.1.7. teikti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose

24 000

savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos bus teikiamos 2 vaikams

 

1.1.8. teikti  ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ ,,Kurkime vaikams rytojų"

34 080

savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

įstaigos vadovas

Paslaugos bus teikiamos 2 vaikams

1.2. suteikti socialines paslaugas pagal gyventojų poreikį

neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms

 

 

1.2.1. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Šv. arkangelo Mykolo parapijos globos namuose

 

 

12 000 savivaldybės biudžeto lėšos,

125 000

valstybės dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Šv. arkangelo Mykolo parapijos globos namai

 

Kiekvieną mėnesį paslaugos vidutiniškai bus suteiktos 45 asmenims

1.2.2. teikti ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) Socialinės globos skyriuje

12 000

savivaldybės biudžeto lėšos,

59 000

valstybės  dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

PSPC

 

 

 

 

Kiekvieną mėnesį paslaugos bus teikiamos 27 asmenims

 

1.2.3. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Švč. Marijos globos namuose

 

44 000

valstybės  dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Švč. Marijos globos namai

Kiekvieną mėnesį paslaugos bus teikiamos 20 asmenų

1.2.4. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Kudirkos Naumiesčio parapijos Socialinės pagalbos centre

 

 

4 000 savivaldybės biudžeto lėšos,

4900 valstybės  dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Kudirkos Naumiesčio parapijos socialinės pagalbos centras

Kiekvieną mėnesį paslaugos bus teikiamos 2 asmenims

 

1.2.5. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose

63 000

Savivaldybės biudžeto lėšos

32 000 valstybės dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Per metus paslaugos bus teikiamos vidutiniškai  23 asmenims

 

1.2.6. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas Suvalkijos  socialinės globos namuose

 

27  000 savivaldybės biudžeto lėšos,

150 000 valstybės dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Suvalkijos socialinės globos namai

Per metus paslaugos bus teikiamos vidutiniškai 52 asmenims

1.2.7. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas Kalvarijos  socialinės globos namuose

 

 

18 000

savivaldybės biudžeto lėšos,

22600 valstybės  dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Kalvarijos socialinės globos namai

 

 

Per metus paslaugos bus teikiamos vidutiniškai 10 asmenų

 

 

1.2.8. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas Didvyžių  socialinės globos namuose

 

 

5 000

savivaldybės biudžeto lėšos,

6300

valstybės  dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

Didvyžių  socialinės globos namai

 

Per metus paslaugos bus teikiamos 5 asmenims

 

 

1.2.9. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos namuose VšĮ „Senjorų Eldoradas“ , esančiuose Šilutės rajone

6000

valstybės  dotacija

 

 

Socialinių paslaugų skyrius,

Socialinės globos namai

,,Senjorų Eldoradas“

Per metus paslaugos bus teikiamos 1 asmeniui

 

 

1.2.10. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centre

5 3000

valstybės  dotacija

 

Socialinių paslaugų skyrius,

Kazlų Rūdos socialinės paramos centras

Paslaugos bus teikiamos 1 asmeniui

1.2.11. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ „Senevita“ socialinės globos namuose, esančiuose Vilniaus rajone

8 000

valstybės  dotacija

 

Socialinių paslaugų skyrius,

VšĮ „Senevita“

 

 

Paslaugos bus teikiamos 4 asmenims

1.2.12. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos namuose VšĮ Antavilių pensionate, esančiame Vilniuje

7 000

valstybės   dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

VšĮ Antavilių pensionatas

Paslaugos bus teikiamos 2 asmenims

1.2.13. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas VšĮ Muniškių globos namuose, esančiuose Kauno r. sav.

200 valstybės dotacija

Socialinių paslaugų skyrius,

VšĮ Muniškių globos namai

Paslaugos bus teikiamos 1 asmeniui

1.2.14. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas MSPC Socialinės  globos padalinyje

 

 

263 800

savivaldybės biudžeto lėšos,

313 100

valstybės  dotacija,

Socialinių paslaugų skyrius, 

MSPC

 

 

 

Kiekvieną mėnesį paslaugos bus teikiamos 25 asmenims

1.2.15. VšĮ „Tautos blaivybės fondas“ Marijampolės globos namai Slaugau.lt

6 700

savivaldybės biudžeto lėšos,

22 000

valstybės  dotacija,

 

Socialinių paslaugų skyrius, 

VšĮ „Tautos blaivybės fondas“ Marijampolės globos namai Slaugau.lt

Kiekvieną mėnesį paslaugos bus teikiamos 11 asmenų

 

 

1.2.16.  teikti dienos socialinės globos

paslaugas MSPC Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, padalinyje 

193 100

savivaldybės

biudžeto lėšos,

60 000 valstybės dotacija

12 000 gyventojų  sumokėtos lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

MSPC

 

 

Paslaugos kiekvieną

mėnesį bus teikiamos 24 jaunuoliams

 

 

1.2.17. teikti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose

65 000 gyventojų  sumokėtos lėšos,

 

Socialinių paslaugų skyrius,

MSPC,

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Paslaugas gaus 110 asmenų

1.2.18. teikti integralios pagalbos paslaugas

96 000

projektinės lėšos

MSPC, Marijampolės savivaldybės administracija

Paslaugas gaus 45 asmenys

2 tikslas

Gerinti socialinės priežiūros paslaugų kokybę bei jų prieinamumą, ypatingai plėtojant socialinės priežiūros paslaugas kaimiškose vietovėse

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos Eur,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

2.1. užtikrinti socialinės priežiūros  paslaugų teikimą socialinę riziką patiriančioms šeimoms

 

2.1. 1. teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams

245 500

savivaldybės biudžeto lėšos;

300 000 valstybės biudžeto lėšos;

32 000 valstybės biudžeto lėšos

pagal projektus

Marijampolės savivaldybės administracija,

MSPC

 

 

 

 

Socialinės priežiūros paslaugos bus suteiktos 230 socialinę riziką patiriančioms šeimoms

2.2. užtikrinti socialinės priežiūros  paslaugų senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims

2.2.1. teikti pagalbos namuose paslaugas

 

 

429 000

savivaldybės biudžeto lėšos,

43  000

specialiosios programos lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

MSPC ,

Maltos ordino pagalbos tarnyba

 

Paslaugos bus suteiktos 370 asmenų

 

 

 

2.2.2. teikti savarankiško gyvenimo paslaugas VšĮ „Vilties žiedas“ savarankiško gyvenimo namuose, esančiuose Šakių rajone

14 000

Savivaldybės  biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

VšĮ „Vilties žiedas“ savarankiško gyvenimo namai

Paslaugos bus teikiamos 4 asmenims

2.3. teikti paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims

2.3.1. teikti laikino apgyvendinimo ir apnakvindinimo paslaugas Laikinosios nakvynės namuose

155 700 savivaldybės biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų skyrius,

MSPC

Paslaugos kiekvieną mėnesį bus teikiamos vidutiniškai 7 asmenų

 

 3 tikslas

Didinti bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų įvairovę ir aprėptį

 

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos Eur,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

3.1. teikti savivaldybės gyventojams bendrąsias socialines paslaugas

3.1. 1. teikti transporto paslaugas neįgaliesiems

80 900

savivaldybės biudžeto lėšos

MSPC

Bus suteikta    7500 paslaugų

3.1. 2. teikti maitinimo bei aprūpinimo būtiniausiais daiktais paslaugas

labdara

 

 

 

MSPC

 

Paslaugas gaus

150 asmenų

 

3.1.3. Sociokultūrinių paslaugų teikimas

 

4 000

lėšos, gautos už suteiktas paslaugas

 

MSPC,

nevyriausybinės organizacijos

Paslaugas gaus  neįgaliųjų 400 asmenų

3.1.4. Aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis

5 000

lėšos, gautos už suteiktas paslaugas

 

MSPC

Paslaugas gaus 200 neįgaliųjų

 

3.1.5. NVO  teikiamos paslaugos

 

 

 

 

 

 

55 000 savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

NVO,

Marijampolės savivaldybės administracija

 

Paslaugos bus teikiamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinę riziką patiriantiems asmenims. Paslaugas gaus apie 300 asmenų

 

3.1.6. kompleksinių paslaugų šeimoms teikimas

 

 

140 000

Projektinės lėšos

NVO,

Marijampolės savivaldybės administracija,

MSPC

Paslaugas gaus apie 250 asmenų

3.2. remti

socialinių paslaugų neįgaliesiems teikimą

3.2.1. paslaugų teikimas įgyvendinant neįgaliųjų socialinę integraciją

150 000

savivaldybės biudžeto lėšos

NVO, kiti juridiniai asmenys, Socialinių paslaugų skyrius

Paslaugos bus teikiamos  535 neįgalių asmenų bei jų šeimų narių

3.2.2. paslaugų teikimas įgyvendinant neįgaliųjų socialinę reabilitaciją

17 179

savivaldybės biudžeto lėšos,

85 893

valstybės dotacija

NVO, Socialinių paslaugų skyrius

Paslaugos bus teikiamos  362 neįgalių asmenų bei jų šeimų narių

3.2.3. teikti asmeninio asistento paslaugas

 

Caritas, Socialinių paslaugų skyrius

Paslaugas gaus 15 asmenų

           

Analizuojant priemonių planą, išryškėja tendencija pagrindinį socialinių paslaugų poreikį tenkinti skiriant lėšas iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto (tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui). Augant socialinių paslaugų įvairovei ir aprėpčiai, didėja išlaidos šiai sričiai finansuoti. 2019 m. pradėtos teikti asmeninio asistento paslaugos, dienos užimtumo paslaugos VšĮ Senjorų ir neįgaliųjų dienos centre „Židinys“. 2020 m. numatoma tęsti šių paslaugų teikimą bei pradėti teikti socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centre „Suvalkijos saulytės“.

 

 

 

 

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2020 m.

10 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas (vietų sk.)

1.

Ilgalaikė socialinė globa

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

23

Suvalkijos socialinės globos namai

52

Kalvarijos socialinės globos namai

10

Didvyžių  socialinės globos namai

5

Pabradės socialinės globos namuose

1

2.

Trumpalaikė socialinė globa

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

4

Suvalkijos socialinės globos namai

5

Kalvarijos socialinės globos namai

2

 

Didžiausias regioninių socialinių paslaugų poreikis yra senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su psichikos ar proto negalia grupėms. Siekiant operatyviau ir efektyviau suteikti socialines paslaugas bei atsižvelgiant į asmenų pasirinkimą, paslaugos Marijampolės savivaldybės gyventojams  teikiamos ir kitose savivaldybėse.

 

IV SKYRIUS

 FINANSAVIMO PLANAS

 

            12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

11 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Faktinės išlaidos

Eur

2019 m.

Projektas

Eur

2020 m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms

2 046 400

2 194 000

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos

1 639 100

1 581 000

 

iš jų:

 

 

2.1.

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

286 400

347 000

2.2.

asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti

1 082 200

963500

2.3.

vaikų globos (rūpybos) išmokoms

270 500

270 500

3.

Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas

1 355 240

1 490 764

4.

Kitos lėšos

189 373

188965

4.1

Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams dalinai finansuoti

103 683

103 072

4.2.

valstybės biudžeto lėšos pagal projektus

85 690

85 893

 

Iš viso:

5 230 113

5 454 729

           

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo Marijampolės savivaldybėje  finansavimo šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos ir valstybės biudžeto dotacijos savivaldybės biudžetui. Nevyriausybinės organizacijos savo veiklą vykdo naudodamos ir kitus finansavimo šaltinius bei žmogiškuosius išteklius – organizacijų nario mokestį, savanorių darbą ir pan.

 

            13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

12 lentelė

 

 

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Lėšos

 

praėję metai (faktas, Eur)

einamieji metai

(projektas, Eur)

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

55 468

74 100

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

1 827 399

1 911 000

 

iš jo:

 

 

2.1.

savivaldybės pavaldumo įstaigoms

1 393 708

1 451 000

2.2.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldžioms įstaigoms (regioninių socialinių paslaugų įstaigoms) pagal lėšų kompensavimo sutartis 

103 087

105 000

2.3.

nevyriausybinių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis

330 604

355 000

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms

121 547

150 000

 

 

Iš viso:

2 004 414

2 135 100

 

            14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

            Socialinių darbuotojų etatų skaičius savivaldybės įstaigose kasmet auga dėl didėjančio darbo krūvio, teikiamų paslaugų masto, augančio poreikio socialinėms paslaugoms. Vis daugiau paslaugų perkama iš nevyriausybinių organizacijų, todėl planuojama, kad 2020 m. etatų skaičius biudžetinėse įstaigose gali kisti nežymiai. Tiek MSPC, tiek ir seniūnijose dirbantiems socialiniams darbuotojams bei jų padėjėjams sudaromos galimybės kelti kvalifikaciją, tobulinti žinias ir įgūdžius.

           

            15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

            Planuojamos savivaldybės finansinės galimybės socialinėms paslaugoms teikti vertinamos patvirtinus Marijampolės savivaldybės 2020 m. biudžetą ir lėšas, skirtas socialinėms paslaugoms.

            15 .1 Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠVYSTYMO NORMATYVAI

13 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Normatyvas

10 000 gyventojų tenka

Marijampolės savivaldybėje

(54090 gyventojų)

Skirtumas

(„-“ trūksta iki normatyvo,        „+“ viršija normatyvą)

Esama situacija

 

 

10 000

gyventojų

tenka

vietų1

gavėjų2

Vietų, gavėjų skaičius

Vietų, gavėjų

 

1.

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

 

1.1.

Pagalba į namus

x

40

23

44

+4

1.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

7

90

17

+7

1.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

(kartu su 2.3 papunktyje nurodytais gavėjais)

25

6

 

 

 

 

-54

1.4.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

2

x

0

0

-10,8

1.5.

Trumpalaikė socialinė globa

1,2

x

24

4,44

+3,24

1.6.

Ilgalaikė socialinė globa

20

x

442

82

+62

2.

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

 

2.1.

Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

x

10

6

1

-9

2.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

4

12

2

-2

2.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

(kartu su 1.3 papunktyje nurodytais gavėjais)

25

6

 

 

 

 

-54

2.4.

Trumpalaikė socialinė globa

1,5

x

6

1,11

-0,39

2.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

4

x

4

0,73

-3,27

2.6.

Ilgalaikė socialinė globa:

 

 

 

 

 

2.6.1.

grupinio gyvenimo namuose

2

x

18

3,32

+1,32

2.6.2.

socialinės globos namuose

7

x

397

73

+66

3.

Šeimos ir vaikai

 

3.1.

Šeimos socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jos namuose

x

43

243

45

+2

3.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės priežiūros centre (dienos centre, socialinių paslaugų centre, vaikų dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.):

 

 

 

 

 

3.2.1.

vaikų

x

30

217

40

+10

3.2.2.

šeimų

x

26

7

1,3

-24,70

3.3.

Šeimos apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

(kartu su 4.2 papunktyje nurodytais gavėjais)

x

14

2,6

 

 

 

 

-0,9

3.4.

Pagalba globėjui (rūpintojui), įvaikintojui

x

4,5

64

11,8

 

+7,3

3.5.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus ir pagalba į namus vaikui su negalia (jo šeimai) 

x

1

0

0

-5,41

3.6.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) vaikui su negalia

11

x

0

0

-59,5

3.7.

Trumpalaikė socialinė globa vaikui  su negalia

2

x

0

0

-10,8

3.8.

Ilgalaikė socialinė globa vaikui su negalia:

 

 

 

 

 

3.8.1.

grupinio gyvenimo namuose

0,3

x

0

0

-1,6

3.8.2.

 

socialinės globos namuose

0,2

x

0

0

-1,08

3.9.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui:

 

 

 

 

 

3.9.1.

šeimynoje

2

x

0

0

-10,82

3.9.2.

bendruomeniniuose vaikų

globos namuose

4

x

22

4,1

+0,1

3.9.3.

vaikų socialinės globos namuose

2

x

30

5,5

+3,5

3.10.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose be tėvų globos likusiems jaunuoliams, paliekantiems  institucinę globą

0,2

x

0

0

-1,08

4.

Socialinės rizikos suaugę asmenys

 

4.1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

8

0

0

-43,27

4.2.

Asmens apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

(kartu su 3.3 papunktyje nurodytais gavėjais)

x

14

2,6

 

 

 

 

-0,9

4.3.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo vietose

5,5

x

18

3,3

 

-2,2

4.4.

Trumpalaikė socialinė globa psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigoje

1,5

x

0

0

-8,11

 

            Didžiausia socialinių paslaugų aprėptis yra sukurta senyvo amžiaus asmenims. Socialinių  paslaugų normatyvo nesiekiama tik šiose srityse: dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.) bei apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose. Akivaizdu, kad trūksta socialinių paslaugų suaugusiems asmenims su negalia, neįgaliems vaikams ir jų šeimoms, bei socialinę riziką patiriantiems asmenims.

 

 

            Siektina plėtra šiose srityse:

  1. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.) socialinę riziką patiriantiems asmenims;
  2. dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) vaikui su negalia;
  3. dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.) suaugusiems asmenims su negalia;
  4. dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.) senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms.

            Marijampolės savivaldybėje pakankamai gerai išplėtotas stacionarių socialinių paslaugų įstaigų tinklas, tačiau trūksta organizacijų, teikiančių socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos paslaugas institucijoje.

 

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

            16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

Socialinių paslaugų teikimas bus užtikrintas visoms Marijampolės savivaldybės gyventojų grupėms, atsižvelgiant į jų poreikius socialinėms paslaugoms ir į savivaldybės finansines galimybes, siekiant didinti asmenų savarankiškumą ir mažinti socialinę atskirtį. Įvertinus Marijampolės savivaldybės gyventojams teikiamas socialines paslaugas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-578 patvirtintus Socialinių paslaugų išvystymo normatyvus bei socialinių paslaugų gavėjų poreikius, per ateinančius 3 metus bus siekiama:

·      plėsti socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenėje, įvairovę ir mastą;

·      užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą nepriklausomai nuo asmens gyvenamosios vietos;

·      didinti socialinės priežiūros paslaugų aprėptį;

·      užtikrinti socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą.

           

            17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

            Per ateinančius 3 metus Marijampolės savivaldybėje prognozuojamos (plečiamos) šios socialinės paslaugos:

17.1. bendrosios socialinės paslaugos:

17.1.1. skatinti nevyriausybines organizacijas teikti pagalbą neįgaliems, senyvo amžiaus žmonėms bei asmenims, patiriantiems socialinę riziką;

17.1.2. teikti asmeninio asistento paslaugą neįgaliems asmenims;

17.2. specialiosios paslaugos:

17.2.1. socialinės priežiūros paslaugos:

17.2.1.1. inicijuoti apsaugoto būsto paslaugų teikimą;

17.2.1.2. inicijuoti savarankiško gyvenimo namų steigimą;

17.2.1.3. dirbti su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, taikant atvejo vadybą;

17.2.1.4. plėsti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikimą vaikų dienos centruose, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliems vaikams;

17.2.1.5. plėtoti pagalbos į namus paslaugas suaugusiems asmenims su negalia;

17.2.2. socialinės globos paslaugos:

17.2.2.1. plėtoti dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose;          

17.2.2.2. užtikrinti ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą;

17.2.2.3. plėtoti trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio) paslaugų teikimą;

17.2.2.4. plėsti trumpalaikės socialinės globos teikimą Globos centre, vykdant vaikų, likusių be tėvų globos, priežiūrą budinčių globotojų šeimose;

17.2.2.5. inicijuoti grupinių gyvenimo namų steigimą neįgaliems asmenims.

           

            18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

            Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms sudarė 3,5 proc. bendro savivaldybės biudžeto. Numatoma, kad 2020 m. savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms augs ir planuojama sieks 4 proc. nuo bendro savivaldybės biudžeto.

           

            19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

            Marijampolės savivaldybės gyventojams socialinėms paslaugoms reikalingų savivaldybės biudžeto lėšų poreikis per 3 ateinančius metus turėtų didėti dėl šių priežasčių:

·     auga socialinių paslaugų poreikis;

·     auga socialinių paslaugų gavėjų skaičius;

·     didėja socialinių paslaugų kainos;

·     plečiasi socialinių paslaugų įvairovė.

           

            20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

            Įgyvendinant pertvarkos nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų etapus, numatoma teikti socialines paslaugas savarankiško ir grupinio gyvenimo namuose, apsaugotame būste Marijampolės regiono gyventojams. Marijampolės regione nėra įstaigų, teikiančių socialinės globos paslaugas neįgaliems vaikams, todėl numatoma tokio pobūdžio įstaigą kurti Marijampolės savivaldybėje. Nepatenkintas socialinės globos paslaugų suaugusiems asmenims su psichikos ar proto negalia poreikis, todėl regioninis bendradarbiavimas ypatingai svarbus.

 

 

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

            21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

            Plano įgyvendinimą prižiūrės Savivaldybės administracija, Plano stebėseną vykdys Socialinių paslaugų skyrius, socialines paslaugas teikiančių įstaigų, organizacijų vadovai.

            22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

            Pasibaigus biudžetiniams metams įstaigos Socialinių paslaugų skyriui pateikia priemonių įvykdymo ataskaitas. Socialinių paslaugų skyrius išanalizuoja įstaigų pateiktas programų vykdymo ataskaitas ir rengia bendrą Socialinių paslaugų skyriaus socialinių paslaugų vykdymo ataskaitą. Ataskaita analizuojama ir svarstoma bendra savivaldybėje nustatyta vykdomų programų stebėsenos tvarka.

            23. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

            Vieną kartą per  metus bus vertinamas priemonių tikslingumas, analizuojama ar pasiekti laukiami rezultatai, ar įgyvendintos visos numatytos priemonės. Planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos socialinių paslaugų planui įgyvendinti bei tikslams pasiekti. Bus vertinama teikiamų paslaugų kokybė bei vykdoma socialinės priežiūros paslaugų kontrolė. Visos paslaugos bus registruojamos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. Plane numatytų priemonių efektyvumas vertinamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus.

             24. Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijai

            24.1. Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui – 37,83 Eur.

            24.2. Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms – 80,1 proc.

            24.3. Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose)  - 0,56.

            24.4. Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi – 22 proc.

            24.5. Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi – 2,1 proc.

            24.6. Regioninių stacionarių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų stacionarių socialinių paslaugų gavėjais - 0,70.

            24.7. 10 tūkst. savivaldybės gyventojų tenka 10,91 socialiniai darbuotojai ir 22,79 socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose.

            24.8. Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis) 89,2 proc.

 

 

 

______________________

 

Į pradžią