Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-133 2020-04-08
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-353 „DĖL DALIES PASLAUGŲ PASKIRTIES STATINIŲ ATSTUMŲ NUO SKLYPO RIBOS NUSTATYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi  Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. 1-353 „Dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje“ ir išdėstyti jį taip:

„Nustatyti, kad atstumas nuo žemės sklypų ribų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, skalbyklos, cheminės valyklos, automobilių aptarnavimo postai, servisai, turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų iki mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, gyvenamosios paskirties pastatų, išskyrus teritorijas, kuriose pagal Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius nustatyta pramonės ir sandėliavimo funkcinė zona.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintarė Urbonė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-353 „DĖL DALIES PASLAUGŲ PASKIRTIES STATINIŲ ATSTUMŲ NUO SKLYPO RIBOS NUSTATYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. Sprendimo nr. 1-353 „dėl dalies paslaugų paskirties statinių atstumų nuo sklypo ribos nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Keičiamo tarybos sprendimo tikslas yra nustatyti, kad Marijampolės savivaldybės teritorijoje projektuojant ir statant plovyklas, skalbyklas, chemines valyklas, automobilių aptarnavimo postus, servisus turi būti išlaikomi atstumai nuo aplinkinių gyvenamųjų teritorijų, tačiau nepažeistų kitų asmenų teisėtų interesų ir neribotų verslo galimybių tokiose teritorijose, kuriose pagal Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius nustatyta pramonės ir sandėliavimo funkcinė zona

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Savivaldybės tarybai pakeitus sprendimą bus atsižvelgta į teisėtus fizinių ir juridinių asmenų interesus planuojant verstis ribojama veikla teritorijose, kurios pagal Marijampolės miesto teritorijos bendrąjį planą priskirtos pramonės ir sandėliavimo funkcinei zonai

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nenumatoma

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyrius

Pranešėjas

Arvydas Bekeris

Sprendimą pateikti

Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Tarybos sprendimo projekte numatytas 50 metrų atstumas nuo projektuojamo ir statomo paslaugų paskirties statinio – plovyklos, skalbyklos, cheminės valyklos, automobilių aptarnavimo postų, servisų žemės sklypų ribų, iki teritorijų kuriose yra ar pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomi plėtoti: mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir gyvenamosios paskirties pastatai; jei žemės sklypai nesuformuoti – iki šios paskirties pastatų.

Tarybos sprendimu priimti apribojimai nebus taikomi teritorijose, kuriose pagal Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius nustatyta pramonės ir sandėliavimo funkcinė zona.

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikia

Lyginamasis variantas

Nustatyti, kad atstumas nuo žemės sklypų ribų, kuriuose projektuojami ir statomi paslaugų paskirties statiniai – plovyklos, skalbyklos, cheminės valyklos, automobilių aptarnavimo postai, servisai, turi būti ne mažesnis kaip 50 metrų iki mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, gyvenamosios paskirties pastatų, išskyrus teritorijas, kuriose pagal Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-229 „Dėl Marijampolės miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius nustatyta pramonės ir sandėliavimo funkcinė zona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gintarė Urbonė

 

Į pradžią