Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-150 2020-04-23
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-307 "DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYTO METODIKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-307 „DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYTO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Marijampolė

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-307 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21.  Pastovioji įmokos dalis:

21.1.  Pastovioji įmokos dalis skaičiuojama:

21.1.1.  Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai – pagal gyventojų skaičių, jei nėra deklaruotų asmenų, skaičiuojama vienam savininkui;

21.1.2.  Sodų, individualaus naudojimo garažų, viešojo naudojimo paskirties nekilnojamojo turto objektų, išskyrus kaimiškųjų seniūnijų kapines,  kategorijoms – objekto vienetui;

21.1.3.  Visų kitų paskirčių nekilnojamojo turto objektų kategorijoms pagal turto rūšį ir plotą.

21.2.  Pastoviąją įmokos dalį moka visi nekilnojamojo turto objektų, esančių savivaldybės teritorijoje, išskyrus kaimiškųjų seniūnijų kapines, savininkai arba jų įgalioti asmenys;

21.3.  Pastovioji įmokos dalis nustatoma tokia, kad padengtų pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas“.

2. Pakeisti Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos priedo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-307 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, kategorijų sąrašo lentelės 20 eilutę, patikslinant nekilnojamojo turto objekto kategorijų sąrašą, ir ją išdėstyti taip:

20.

Viešojo naudojimo objektai

Naudojami kita paskirtimi savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės (išskyrus kaimiškųjų seniūnijų kapines), degalinės, turgavietės), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.


 

Savivaldybės meras

Inesa Mažėtienė, 90013

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-307 „DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIO NUSTATYTO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


Projekto pavadinimas

Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-307 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatyto metodikos patvirtinimo“ pakeitimas

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

2019 m. lapkričio 28 d. buvo pasirašyta atliekų išvežimo iš Marijampolės kaimiškųjų seniūnijų kapinių bei konteinerių nuomos paslaugos sutartis, kuria UAB „Ecoservisas“ įsipareigoja teikti paslaugas, o Marijampolės savivaldybės administracija mokėti už faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį pagal sutartyje numatytą kainą. Tačiau 2019 m. gruodžio 2 d. Marijampolės savivaldybės administracija UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ turėjo pateikti prašymą dėl individualių sutarties Nr. 2019/JAS-332 sąlygų, kuriuo prašoma sudaryti individualią komunalinių atliekų tvarkymo sutartį dėl kaimiškų vietovių kapinėse susidarančių komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo. Sudaryta individualių komunalinių atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2003571, pagal kurią 21 kaimiškų vietovių kapinėse už tvarkomas komunalines atliekas turi būti mokama pastovioji įmokos dalis.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Bus sutaupoma biudžeto lėšų: 21 kapinės * 100,53 *12 = 25333,56 Eur su PVM per metus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės

 

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų biudžeto lėšų nereikės

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja;

Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausiąja buhaltere;

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėju

Pranešėjas

Jonas Kurtinaitis

Sprendimą pateikti

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui;

Buhalterijos skyriui;

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

__________________________

Inesa Mažėtienė, 90013

Į pradžią