Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-152 2020-04-24
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-16 „DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI“ PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-16 „Dėl specialiųjų planų pripažinimo Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ 4 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snieguolė Lapinskienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-16 „DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI“ PAKEITIMO

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.1-16 „Dėl specialiųjų planų pripažinimo Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Marijampolės savivaldybės taryba 2019 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.1-16 „Dėl specialiųjų planų pripažinimo Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1020 „Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano“, pripažino Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo statymo 22 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 9 dalimi nustatyta, kad specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, savivaldybės tarybos sprendimu pripažinti bendrojo plano sudėtine dalimi, registruojami Teritorijų planavimo dokumentų registre kaip bendrojo plano korektūra ir keičiami ar koreguojami kaip bendrojo plano sprendiniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planai rengiami, koreguojami, keičiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, šiuo įstatymu ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-885 redakcija). Siekiant įgyvendinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-243 „Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo“, reikia pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-16 „Dėl specialiųjų planų pripažinimo Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ 4 punktą, kuriame Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas pripažintas Marijampolės savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi, kadangi minėtas specialusis planas bus keičiamas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos pasekmės – atsiras galimybė įgyvendinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-243 „Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo“. Neigiamos pasekmės nenumatomos.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

Projektas turi būti suderintas

Su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi, Teisės skyriumi

Pranešėjas

Arvydas Bekeris

Sprendimą pateikti

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

-


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snieguolė Lapinskienė

Į pradžią