Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-117 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1-117

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  43 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, 44 straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, 9 punktu, Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 „Dėl mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“, 12, 15.1. ir 16.2 punktais bei Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234, 1 priedo „Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metų priemonių planas“ 9 eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pertvarkyti nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos struktūrą, nutraukiant pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymą.

2. Pakeisti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pavadinimą ir nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. vadinti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija.

3. Patvirtinti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos nuostatus (pridedama).

4. Pakeisti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybę ir nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. vadinti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos direktoriaus pareigybe. Nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. tęsti darbo santykius su Asta  Skripkiene, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos direktoriaus pareigose.

            5. Įgalioti Vidą Bačinskaitę, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją, laikinai atliekančią direktoriaus pareigines funkcijas, pasirašyti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos nuostatų registravimu.

            6. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-48 ,,Dėl Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdimantas Kvietkauskas

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Marijampolės savivaldybės tarybos

                                                                                    2020 m. balandžio 27 d. sprendimu  Nr.1-117

 

 

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS

 NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

                                                                   

1.            Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.            Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija, trumpasis pavadinimas – Rimanto Stankevičiaus progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190452045.

             3. Progimnazija įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1934 m. rugsėjo 1 d. kaip Marijampolės mergaičių gimnazija.

4.      Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.      Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6.      Savininkas – Marijampolės savivaldybė.

            7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės  savivaldybės taryba.

8.      Marijampolės  savivaldybės taryba:

            8.1. tvirtina Progimnazijos nuostatus;

            8.2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Progimnazijos vadovą;

            8.3. priima sprendimą dėl Progimnazijos buveinės pakeitimo;

            8.4. priima sprendimą dėl Progimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

            8.5. priima sprendimą dėl Progimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

            8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

            8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Progimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

9. Progimnazijos buveinė – LT 68299 Marijampolė, Vasario 16-osios g. 7.

10. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

11. Tipas – progimnazija, kitas (ne pagrindinis) tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.

12. Pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija. Kitos paskirtys  (ne pagrindinės) – progimnazijos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams bei  ikimokyklinio ugdymo įstaiga darželis.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymo formos – grupinio ir pavienio mokymosi. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

15. Progimnazijoje įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, pritaikytos pradinio ugdymo bei pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programos, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies individualizuotos programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.

16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka Progimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus:

16.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

16.2. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą;

16.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimą;

16.4. pažymėjimą.

17. Progimnazijos veiklos laikotarpis neribotas.

18. Progimnazija yra paramos gavėja.

            19. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu „Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

            20. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

21.  Veiklos sritis – švietimas, kodas  85.

22.  Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas  85.31.10.

23.   Kitos veiklos rūšys:

23.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

23.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

23.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

23.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

23.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

             23.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

             23.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

23.8. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

24. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:   

24.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

24.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

24.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

24.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

24.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

25. Progimnazijos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius, sudaryti sąlygas gauti vaiko raidą atitinkantį priešmokyklinį ugdymą, bendrąsias programas atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti tautinį sąmoningumą, siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

            26. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

26.1. užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programų vykdymą;

26.2. sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

26.3. garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą;

26.4. teikti mokiniams švietimo pagalbą;

26.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

27. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

27.1. vykdo formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas;

27.2. teikia bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą įgyvendindama pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas, pritaikytas bei individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas;

27.3. formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus bei Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, atsižvelgdama į mokinių poreikius bei interesus, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

27.4. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

27.5. rengia ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo švietimo programas;

27.6. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;

27.7. formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą, pagarbą tėvams, mokytojams, kalbai ir kultūrai;

27.8. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą bei profesinį orientavimą;

27.9. organizuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, vykdo nepilnamečiams paskirtas minimalios priežiūros priemones;

27.10. atlieka pirminį mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

27.11. Marijampolės savivaldybės tarybos arba Progimnazijos nuostatuose nustatytu mastu prisiima įsipareigojimus, sudaro mokymo ir kitas sutartis;

27.12. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus;

27.13. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms;

27.14. vykdo Progimnazijos veiklos įsivertinimą;

27.15. dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jai pavaldžių institucijų vykdomuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

27.16. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;

             27.17. vykdo vengiančiųjų privalomo mokymosi kontrolę;

27.18. inicijuoja laisvalaikio ir pramogų kultūros kūrimą;

             27.19. rengia ir įgyvendina vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programas;

             27.20. dalyvauja projektuose, kurių realizavimas padeda stiprinti Progimnazijos materialinę bazę, intelektinius resursus, sudaro galimybę plėtoti mokinių pamokinę ir neformaliojo ugdymo veiklą;

             27.21. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų apmokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita);

27.22. sudaro galimybę mokiniams naudotis Progimnazijos biblioteka;

27.23. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

             27.24. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

             27.25. vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Mokyklų aprūpinimo standartais, kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

27.26. organizuoja mokinių maitinimą ir vežimą į Progimnaziją ir iš jos į namus;

27.27. kuria Progimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

             27.28. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą;

             27.29. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

28. Progimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus vadovaudamasi Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro.               

III SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

             29. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

             29.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

29.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

29.3. dalyvauti asociacijų veikloje;

29.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

29.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

29.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

            30. Progimnazija privalo užtikrinti:

            30.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

            30.2. kokybišką ugdymo programų vykdymą;

            30.3. atvirumą vietos bendruomenei;

            30.4. Mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

            31. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

            31.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;

                        31.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba;

                         31.3. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba.

            32. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurį į darbą priima ir iš jo atleidžia Marijampolės savivaldybės taryba  teisės aktų nustatyta tvarka. Progimnazijos direktorius pavaldus merui, o atskaitingas merui ir Marijampolės savivaldybės tarybai.

33. Direktorius:

33.1. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo Progimnazijoje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

33.2. informuoja ir supažindina progimnazijos bendruomenę su valstybine ir savivaldybės švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą;

33.3. tvirtina Progimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

33.4. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsižvelgdamas į Progimnazijos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

33.5. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

 33.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;

33.7. priima mokinius į Progimnaziją Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) Mokymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais (nuo 14 metų amžiaus);

33.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos vidaus darbo  tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę, suderinęs su Progimnazijos taryba, jas tvirtina;

33.9. tvirtina pamokų tvarkaraščius, darbuotojų darbo grafikus;

33.10. užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

33.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja progimnazijos turtu, lėšomis, rūpinasi intelektiniais, materialiais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

33.12. kompetencijos ribose leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

33.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą Progimnazijos funkcijoms atlikti;

33.14. Progimnazijos vardu sudaro sutartis;

33.15. organizuoja Progimnazijos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

33.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Progimnazijos turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų  valdymą ir naudojimą;

33.17. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis mokytojams ir organizuoja jų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

33.18. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;

33.19. inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą;

33.20. teikia informaciją apie Progimnazijoje  vykdomas ugdymo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Progimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

       33.21. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Progimnazijoje;

33.22. sudaro Progimnazijos vaiko gerovės komisiją, organizuoja specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams ir vaikams, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės;

33.23. kontroliuoja, kad Progimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, mokytojui ar kitam Progimnazijos darbuotojui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau  kaip kitą darbo dieną informuoja suinteresuotas institucijas;

33.24. inicijuoja Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

33.25. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Progimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

33.26. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas;

33.27. tvirtina metinę Progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą;

3.28. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami įstaigos ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

33.29. rengia Progimnazijos metinę veiklos ataskaitą ir teikia Marijampolės savivaldybės tarybai nustatyta tvarka;

        33.30. atstovauja arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Progimnazijai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

33.31. vykdo ir kitas teisės aktuose ir Progimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas.

       34. Direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams.

35. Progimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą ir Progimnazijos darbą, vykdymą, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

36. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma progimnazijos metodinė taryba (toliau – Metodinė taryba) ir metodinės grupės: mokytojų dalykininkų ir pradinių klasių mokytojų.

37. Metodinės tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos aprobuoti ir Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinti nuostatai. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti organizuojamas neeilinis posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kiti, metodinei grupei nepriklausantys dalykų mokytojai.

       38. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Tarybos veiklą kuruoja Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami pirmame Tarybos posėdyje dvejiems mokslo metams.

39. Metodinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

40. Metodinės tarybos funkcijos:

40.1. rengia Tarybos darbo planą mokslo metams;

        40.2. vadovaudamasi Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, numato mokinių žinių ir pasiekimų vertinimo principus;

40.3. nustato ugdymo turinio atrinkimo principus;

             40.4. inicijuoja naujų mokymo metodų taikymą darbe bei mokomųjų dalykų integravimo ryšius;

40.5. teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo;

40.6. analizuoja, recenzuoja ir apibendrina mokytojų paruoštas individualiąsias ugdymo programas bei ugdymo priemones, aprobuoja ilgalaikius planus;

40.7. teikia metodinę pagalbą mažesnę patirtį turintiems specialistams;

40.8. organizuoja metodinės patirties sklaidą;

40.9. teikia siūlymus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo.

 

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

41. Progimnazijoje veikia Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba.

             42. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia Progimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus,  atstovauti direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams.

43. Progimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 Progimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

44. Į Progimnazijos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius deleguoja Mokinių taryba.

45. Visi Progimnazijos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams. Išvykus Tarybos nariui skelbiamas neeilinis grupės atstovo rinkimas.

46. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Progimnazijos tarybos posėdyje. Progimnazijos tarybos pirmininku negali būti Progimnazijos direktorius.

47. Progimnazijos tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Progimnazijos tarybos posėdžio nutarimu.

48. Progimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Progimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

        49. Neeiliniai Progimnazijos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Progimnazijos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Progimnazijos tarybos narių iniciatyva.

        50. Į Progimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, Progimnazijos administracijos, kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Progimnazijos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.

        51. Progimnazijos tarybos nariai  mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams: tėvai – visuotiniame tėvų susirinkime, mokytojai – Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – Mokinių tarybos posėdyje.

52. Progimnazijos taryba:

        52.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

52.2. aprobuoja Progimnazijos strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Progimnazijos direktoriaus;

52.3. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

       52.4. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;

        52.5. Mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš Progimnazijos klausimus;

        52.6. inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

52.7. skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;

52.8. išklauso Progimnazijos vadovo metines veiklos ataskaitas;

52.9. dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;

52.10. kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

52.11. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

52.12. teikia siūlymus Marijampolės savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

52.13. gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Progimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą.

53. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

54. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

        55. Mokytojų tarybą sudaro Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai (-as) ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Progimnazijos bendruomenės nariai.

        56. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

        57. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

        58. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

59. Mokytojų taryba:

59.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

       59.2. diskutuoja dėl Progimnazijos veiklos programos, aptaria ugdymo planą, Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

59.3. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

59.4. svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;

59.5. priima sprendimus, kurie Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuose Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai;

59.6. renka atstovus į Progimnazijos tarybą.

60. Progimnazijoje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.

       61. Mokinių taryba – demokratiškai išrinkta Mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurią vienija bendri tikslai ir noras veikti.

62. mokinių tarybos kadencija – 1 metai. Atstovai į Mokinių tarybą renkami visuotiniame mokinių susirinkime atviru balsavimu, po vieną mokinį iš 5-8 klasių.

             63. Mokinių tarybos kadencija – vieneri mokslo metai. Mokinių taryba perrenkama kiekvienų mokslo metų pradžioje – rugsėjo pirmąją savaitę. Mokinių taryba atsiskaito už nuveiktą darbą visuotiniame mokinių susirinkime birželio mėn. pirmąją savaitę.

        64. Mokinių taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

        65. Pirmajame Mokinių tarybos posėdyje renkami Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

        66. Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokinių tarybos narių, sprendimai galioja už juos balsavus daugiau negu pusei Mokinių tarybos narių.

67. Mokinių taryba vadovaujasi Progimnazijos tarybos patvirtintais nuostatais.

68. Mokinių taryba:

68.1. sudaro veiklos planą mokslo metams;

            68.2. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

            68.3. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

            68.4. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už jos ribų gynimo klausimus;

            68.5. skleidžia iš Progimnazijos administracijos gautą mokiniams aktualią informaciją;

            68.6. svarsto tvarkos palaikymo klausimus;

            68.7. organizuoja informacijos apie savo veiklą sklaidą Progimnazijos tinklalapyje, informaciniuose stenduose;

            68.8. esant reikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Progimnazijos tarybai ir kitoms institucijoms;

      68.9. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo;

68.10. inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas;

68.11. teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros;

68.12. vykdo prevencines programas;

68.13. deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

69. Progimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

        70. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

        71. Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, mokinių skaičiaus, kvalifikacinės kategorijos (mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų) ir veiklos sudėtingumo.

        72. Progimnazijos direktoriaus pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Marijampolės savivaldybės meras, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.

        73. Direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų pareiginę algą, priedus prie jos ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato Progimnazijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktais.

        74. Progimnazijos mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

75. Progimnazija patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Marijampolės savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos  būdu naudojasi valstybine žeme.

        76. Progimnazija yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

77. Progimnazija gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

        78. Progimnazija gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių, organizacijų bei piliečių aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

79. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

 80. Progimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba.

 81. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Marijampolės savivaldybės administracija.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

      82. Progimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Svetainėje skelbiama informacija visuomenei apie Progimnazijos veiklą, pasiekimus, tradicijas, skelbiami pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai.

        83. Nuostatai keičiami ir papildomi Progimnazijos direktoriaus ar Marijampolės savivaldybės tarybos iniciatyva.

        84. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba.

      85. Vieši Progimnazijos pranešimai skelbiami Progimnazijos internetinėje svetainėje ir/ar valstybės įmonės Registrų centras leidžiamame elektroniniame laikraštyje viešiems pranešimams skelbti.

        86. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________________

 

 

Į pradžią