Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-120 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Norminis teisės aktas

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.1-43 "DĖL PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR.1-43 „DĖL PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1-120

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 ,,Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 6 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-43 „Dėl Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 35 punktą ir išdėstyti jį taip:

„35. Priimtų į mokyklą asmenų paskirstymo į klases (grupes) tvarką ir kriterijus nustato mokykla. Mokinių paskirstymas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Jakevičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią