Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-125 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Norminis teisės aktas

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VIENAM ASMENIUI (ŠEIMAI) KAINŲ PER MĖNESĮ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VIENAM ASMENIUI (ŠEIMAI) KAINŲ PER MĖNESĮ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1-125

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-47 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės socialinės pagalbos centro 2020-03-04 raštą Nr. 4-640 „Dėl socialinių paslaugų kainos tvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainas per mėnesį (pridedama).

            2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d.  sprendimo Nr. 1-122 „Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį  patvirtinimo“ 1 punktą.

            3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Štuopienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-125

 

 

MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VIENAM ASMENIUI (ŠEIMAI) KAINOS PER MĖNESĮ

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Kaina per mėnesį,

Eur

1.  

Dienos socialinė globa institucijoje (Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys) 

663,73

2.  

Dienos socialinė globa institucijoje asmenims su sunkia negalia   (Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo padalinys)

924,85

3.

Pagalba į namus - iki 5 val./sav.  

137,11

4.

Pagalba į namus - iki 10 val./sav.

274,22

5.

Dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia

1107,12

6.

Ilgalaikė socialinė globa (Socialinės globos padalinys)

867,38

7.

Ilgalaikė socialinė globa asmenims su sunkia negalia (Socialinės globos padalinys)

1107,65

8.

Laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas nakvynės namuose (Laikinosios nakvynės namai)

658,81

9.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (Dienos centras, Paramos šeimai padalinys Igliaukos seniūnijoje)

194,52

10.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (Paramos šeimai padalinys Liudvinavo seniūnijoje,  Vaikų dienos centras)

190,96

11.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (Pagalbos šeimoms tarnyba)

212,99

12.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (Krizių centras Netičkampyje)

856,69

13.

Transporto organizavimas (Eur/km)

0,82

_________________________________

Į pradžią