Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-153 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-321 "DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-321 „DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Marijampolė

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi,  2019 m. lapkričio 28 d. atliekų išvežimo iš Marijampolės kaimiškųjų seniūnijų kapinių bei konteinerių nuomos paslaugos sutartimi Nr. As-1256, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas) 1 punktu patvirtintą Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių lentelės 20 eilutę, patikslinant nekilnojamojo turto objekto kategorijų sąrašą, ir ją išdėstyti taip:

20.

Viešojo naudojimo objektai (išskyrus kaimiškųjų seniūnijų kapines)

valda (viešojo naudojimo NT objektas)

83,08

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inesa Mažėtienė, 90013

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-321 „DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


Projekto pavadinimas

Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. 1-321 „Dėl Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžių patvirtinimo“ pakeitimas

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

2019 m. lapkričio 28 d. buvo pasirašyta atliekų išvežimo iš Marijampolės kaimiškųjų seniūnijų kapinių bei konteinerių nuomos paslaugos sutartis, kuria UAB „Ecoservisas“ įsipareigoja teikti paslaugas, o Marijampolės savivaldybės administracija mokėti už faktiškai aptarnautų konteinerių kiekį pagal sutartyje numatytą kainą. Tačiau 2019 m. gruodžio 2 d. Marijampolės savivaldybės administracija UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ turėjo pateikti prašymą dėl individualių sutarties Nr. 2019/JAS-332 sąlygų, kuriuo prašoma sudaryti individualią komunalinių atliekų tvarkymo sutartį dėl kaimiškų vietovių kapinėse susidarančių komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo. Sudaryta individualių komunalinių atliekų tvarkymo sutartis Nr. 2003571, pagal kurią 21 kaimiškų vietovių kapinėse už tvarkomas komunalines atliekas turi būti mokama pastovioji įmokos dalis.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Bus sutaupoma biudžeto lėšų: 21 kapinės * 100,53 *12 = 25333,56 Eur su PVM per metus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Teisės aktų pakeisti ar panaikinti nereikės

 

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Papildomų biudžeto lėšų nereikės

Projektas turi būti suderintas

Teisės skyriaus vedėja;

Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausiąja buhaltere;

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėju

Pranešėjas

Jonas Kurtinaitis

Sprendimą pateikti

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui;

Buhalterijos skyriui;

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra

Priedai:

 

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 


__________________________

Inesa Mažėtienė, 90013

Į pradžią